מידע כספי לרבעון הראשון 2009

א' בתשרי, תש"ע, 19 בספטמבר, 2009

הודעה לעיתונות רבעון ראשון 2009 דו"חות כספיים

 

הרחבת בסיס ההון של הבנק 

מאז תחילת השנה ביצע מזרחי-טפחות מספר מהלכי גיוס שתכליתם להרחיב את בסיס ההון שלו. ברבעון הראשון ובחודשים שאחריו ביצע הבנק מספר הנפקות בשוק ההון, באמצעותן גייס הון משני עליון והון משני בהיקף כולל של 807 מיליון ₪.

הון משני עליון
ברבעון הראשון של 2009 גייס הבנק סך של 400 מיליון ₪ כנגד הקצאת שטרי הון מורכבים, הנחשבים כהון משני עליון. בחודש מאי גייס הבנק סכום נוסף של 37 מיליון ₪ להון משני עליון, ובסך הכול מתחילת השנה עומד סכום הגיוס של הון משני עליון על 437 מיליון ₪. זאת, מתוך תוכנית עבודה שנתית שאושרה על ידי הדירקטוריון, לגיוס הון משני עליון בהיקף של עד 500 מיליון ₪.

הון משני
ברבעון הראשון גייס הבנק כתבי התחייבות נדחים בסך של 337 מיליון ₪ הנחשבים כהון משני. בחודש אפריל הונפקו כתבי התחייבות נדחים נוספים בסך של 33 מיליון ₪ הנחשבים כהון משני, ובסך הכול, מתחילת השנה, גייס הבנק הון משני בהיקף של 370 מיליון ₪. 

המשך הגידול בנתח השוק במשכנתאות 

על-פי נתוני בנק ישראל, ביצעה קבוצת מזרחי-טפחות ברבעון הראשון של השנה הלוואות לדיור בהיקף של כ-2.6 מיליארד ₪ מתוך הלוואות בהיקף כולל של כ-6.3 מיליארד ₪ שבוצעו בכלל המערכת הבנקאית - נתון המהווה נתח שוק ממוצע של קרוב ל-41.5%, בשלושת החודשים הראשונים של 2009. זאת לעומת נתח שוק חודשי של כ-34.3%, שבו החזיקה הקבוצה בממוצע בשנת 2008. 

התפלגות תיק האשראי 

באופן ייחודי בהשוואה לכלל המערכת הבנקאית, מתאפיין תיק האשראי של מזרחי-טפחות במשקלו המשמעותי של האשראי למגזר הקמעונאי. נכון לסוף מרץ 2009, מהווה האשראי למגזר הקמעונאי, כולל משכנתאות, למעלה מ-60% מהיקף האשראי של הבנק. עובדה זו, שיש לה חשיבות במיוחד בימים של האטה כלכלית, משליכה ישירות על פרופיל הסיכון של הבנק ומציבה אותו על רמה נמוכה יחסית. מבנהו הייחודי של תיק האשראי גם תומך בשיעור הפרשה נמוך-יחסית לחובות מסופקים מסך האשראי.

השלמת מיזוג בנק אדנים 

בהמשך להחלטת דירקטוריון הבנק מיום 24 בנובמבר 2008 לאשר מיזוג של בנק אדנים אל ולתוך הבנק, התקבל, ביום 23 בפברואר 2009, אישור רשם החברות למיזוג, ובכך נתמלאו כל התנאים למיזוג. ממועד זה ואילך חדל בנק אדנים להתקיים כחברה נפרדת ונכסיו והתחייבויותיו נקלטו אל תוך בנק מזרחי טפחות.

אלי יונס: למרות ההרעה במצב המשק מצליח הבנק לשמור על יציבות ברמת הפעילות השוטפת שלו תוך ריסון ושליטה על סעיפי ההוצאה

"למרות ההרעה במצב המשק כתוצאה מהמשבר הפיננסי העולמי, שבאה לביטוי במיוחד בגידול בהפרשה לחובות מסופקים, וחרף הצטמצמות במרווח הפיננסי בשל ירידת הריבית במשק - תופעה ענפית המשליכה גם על הבנק, מצליח מזרחי-טפחות לשמור על יציבות בפעילות השוטפת שלו, תוך גידול של 14.6% ברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון האחרון של 2008.

בתחום ההכנסות ממשיך הבנק לצמוח עם גידול של למעלה מ-15.5% בהכנסות מעמלות תפעוליות, כאשר ללא השפעת איחוד הדוחות הכספיים של בנק יהב, עלו ההכנסות מעמלות תפעוליות בכ-5%.

לצד המאמצים להגדלת ההכנסות ממשיך הבנק לנקוט מדיניות מרסנת בתחום ההוצאות. כך, בין השאר, נרשם גידול מזערי של 1.6% בלבד במשכורות ובהוצאות הנלוות, ללא השפעת האיחוד של הדוחות הכספיים של בנק יהב, וללא השפעת הרישום החשבונאי החד-פעמי של הארכת תקופת המימוש של תוכנית האופציות לעובדים ולמנהלים.

המיזוג של בנק אדנים אל תוך הבנק, שהושלם ברבעון הראשון, נועד גם הוא לצמצם בהוצאות ולהביא לחיסכון משמעותי בהוצאות המטה, תוך שימור נקודות המכירה.
בנק יהב, שבו מחזיק מזרחי-טפחות ב-50% מהאחזקות, ממשיך לפעול על פי תוכנית העבודה שלו וגייס במהלך הרבעון הראשון יותר מ-5,000 לקוחות חדשים. הרחבת הרישיון של בנק יהב תאפשר לו להרחיב משמעותית את היקפי פעילותו בתחומים השונים, באמצעות נגישות למעגל נרחב של לקוחות שלא מקרב עובדי המדינה.

מזרחי-טפחות ממשיך להרחיב את בסיס ההון שלו וגייס מתחילת השנה למעלה מ-800 מיליון ₪, להון משני והון משני עליון, בתשואות אטרקטיביות שהושגו הודות לביצועים של הבנק, יציבותו ורמת הסיכון הנמוכה המאפיינת את פעילותו. מדיניות הרחבת בסיס ההון תימשך בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2009, על מנת לעמוד, עד לסוף השנה, ביעד הלימות ההון של 12% אותו קבע הדירקטוריון, תוך המשך הגידול בפעילות האשראי של הבנק", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.


בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  

ליום 31 במרץ 2009 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

 

31 במרץ

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

ניירות ערך

8,268

4,096

  -

אשראי לציבור

92,123

75,117

22.6

פיקדונות הציבור

94,548

73,237

29.1

הון עצמי

6,055

5,621

7.7

סך כל המאזן

116,977

94,690

23.5

 

רווח ורווחיות

 

31 במרץ

 

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

584

549

6.4

הפרשה לחובות מסופקים

119

41

  -

הכנסות תפעוליות ואחרות

317

283

12.0

הוצאות תפעוליות ואחרות

605

501

20.8

רווח נקי

110

180

(38.9)

תשואת הרווח הנקי על ההון

7.5%

13.5%

 

 

יחסים פיננסיים

 

 

31 במרץ

 

 

 

2009

2008

 

אשראי לציבור לסך המאזן

79%

79%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

81%

77%

הון עצמי לסך המאזן

5.2%

5.9%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.52%

0.22%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

67.1%

60.2%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

67.1%

60.2%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.61%

11.28%

 

לדיווחים והודעות קודמים