מידע כספי לרבעון הראשון 2010

י"ב בסיון, תש"ע, 25 במאי, 2010

הודעה לעיתונות רבעון ראשון 2010 דוחות כספיים

 

התשואה על ההון העצמי בראי התוכנית האסטרטגית של הבנק 

בנובמבר 2008 עדכן הבנק את תוכניתו האסטרטגית וקבע יעד תשואה להון של 18% בשנת 2013.

בבסיס התוכנית עומדות מספר הנחות, שאחת מהן נוגעת לדרישה ליחס הון ברובד 1 (הון מקורי-ראשוני) בשיעור שלא יפחת מ-6.7%. ברבעון הראשון של השנה הגיעה התשואה להון של הבנק ל-10.8%, כשההון ברובד 1 עמד על 8.0%. לו עמד שיעורו של ההון ברובד 1 של הבנק בתקופה זו על 6.7%, כפי שהניחה התוכנית האסטרטגית, הייתה מגיעה התשואה להון ברבעון הראשון של 2010 ל- 12.8%.


 

 יחס ההון לרכיבי סיכון 

על-פי חוזר המפקח על הבנקים מה-25 במרץ 2010, אשראי שהועמד לקבוצת רכישה, המיועדת לבנות עשר יחידות דיור ומעלה, יסווג במהלך הבניה ועד להשלמתה כחבות של תאגיד בענף הנדל"ן. בהתאם לזאת, ישוקלל אשראי זה בשיעור 100% בחישוב הלימות ההון. בתום תקופת הבניה ולאחר מסירת המפתח לרוכשים, בהיעדר נסיבות חריגות, יסווג האשראי לחברי הקבוצה כאשראי לדיור, ובהתאם לכך יטופל, על פי ההוראות השונות.

יחס ההון לרכיבי סיכון של הבנק בסוף הרבעון הראשון הגיע לכ-14.31%, לעומת 14.25% בסוף שנת 2009.

הבנק בחר ליישם את ההנחיות החדשות כבר בדוחות כספיים אלה, למרות שהמועד האחרון ליישומם, על-פי חוזר המפקח, הוא 30 ביוני 2010.

יישום הנחיות המפקח הגדיל את נכסי הסיכון של הבנק בכ-1 מיליארד ₪. גידול זה בנכסי הסיכון הקטין ב-0.17% את יחס ההון לרכיבי סיכון בסוף הרבעון, לשיעור של 14.14%.


הכרה בינלאומית בהישגי מזרחי-טפחות 

בהמשך להכתרתו כ"בנק השנה בישראל" לשנת 2009, על ידי שני מגזינים בינלאומיים: THE BANKER ו-GLOBAL FINANCE, שב מזרחי-טפחות ונבחר לבנק המצטיין בישראל מטעם המגזין GLOBAL FINANCE גם לשנת 2010, ולאחד מ-25 הבנקים המובילים בשנה זו, בשווקים המפותחים ברחבי העולם. על-פי עורכי המגזין, מזרחי-טפחות נמצא ראוי לתואר החשוב, הודות לטיפולו הזהיר והאחראי בצורכי לקוחותיו בתקופה כלכלית לא-פשוטה וכן בזכות הישגיו הטובים-יחסית.

בימים אלה פרסם ה-GLOBAL FINANCE את רשימת הבנקים הטובים בעולם בתחום שירותי הקסטודיאן לשנת 2010 וכלל, כמו בשנה שעברה, גם את מזרחי-טפחות ברשימה מכובדת זו הודות לשילוב מנצח של רמת שירות, מובילות טכנולוגית ומחירים תחרותיים.

  

 אלי יונס: 

תוצאות הרבעון מצביעות על המשך השיפור בפעילות הבנק, תוך שמירה על רמת גידול בהכנסות וההוצאות בתוואי התוכנית האסטרטגית

"ההתאוששות המסוימת במצב המשק לצד המשך השיפור בפעילות הבנק אפשרו לנו להגדיל משמעותית את הרווחיות מ-110 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-172 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי, וכן להציג תשואה דו-ספרתית של 10.8% על ההון העצמי, בהשוואה לתשואה של 7.5% ברבעון המקביל אשתקד ותשואה של 8.5% בשנת 2009 כולה (10.4% בניכוי ההפרשה לתוכנית פרישה מרצון).

 

השיפור בפעילות מתבטא הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה ושומר את הבנק בתוואי התוכנית האסטרטגית שלו.

 

בתחום ההכנסה ראוי לציין את הגידול של קרוב ל-8% ברווח מפעילות מימון - מ-584 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-630 מיליון ברבעון הנוכחי וכן את העלייה של כ-6.5% בהכנסה מעמלות תפעוליות - מ-309 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד ל-329 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי.

במקביל, מצליח הבנק לשמור על עלייה מתונה בסעיפי ההוצאה. ההוצאות התפעוליות והאחרות, כולל הוצאות השכר, עלו בכ-25 מיליון ₪ - גידול של כ-4.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב גידול בהוצאות בגין אחזקת תוכנה. בהוצאות השכר נרשם גידול מתון יותר של כ-2.7% - כ-10 מיליון ₪ בלבד, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בד בבד, נרשם קיטון של למעלה מ-52% בהפרשה לחובות מסופקים - מ-119 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-57 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי. זאת, הודות לירידה בהפרשה לפי עומק הפיגור בגין משכנתאות ובהפרשה הנוספת לחובות מסופקים בגין חובות בעייתיים.

במעבר לחישוב הלימות ההון במונחי באזל 2 ניתן ביטוי מיטבי לפרופיל הסיכון הנמוך המאפיין את הבנק, הודות למשקלן הגדול של הפעילות הקמעונאית בכלל וההלוואות לדיור בפרט, מסך תיק האשראי. נכון לסוף הרבעון הראשון עמד שיעור האשראי המכוון למשקי בית, כולל משכנתאות, על כ-68% מהיקף האשראי של הבנק בארץ. הלימות ההון הכוללת של הבנק - לאחר יישום הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא קבוצות רכישה, הגיעה בסוף הרבעון הראשון ל-14.14%, מתוכה הלימות הון רובד 1 של 8.0%, וטומנת בחובה עודפי הון גדולים שיוכלו לשמש למגוון צרכים ושימושים", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

 


בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

 

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 במרץ

שיעור

 

2010

2009

שינוי ב-%

ניירות ערך

9,591

8,268

16.0

אשראי לציבור

97,029

92,988

4.3

פיקדונות הציבור

96,648

94,548

2.2

הון עצמי

6,728

6,055

11.1

סך כל המאזן

120,064

117,842

1.9

 

רווח ורווחיות

 

31 במרץ

 

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

630

584

7.9

הפרשה לחובות מסופקים

57

119

(52.1)

הכנסות תפעוליות ואחרות

340

317

7.3

הוצאות תפעוליות ואחרות

630

605

4.1

רווח נקי

172

110

56.4

תשואת הרווח הנקי על ההון

10.8%

7.5%

 

רווח נקי מפעולות רגילות

171

110

55.5

 

יחסים פיננסיים

 

31 במרץ

 

 

 

2009

2008

 

אשראי לציבור לסך המאזן

81%

79%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

80%

80%

הון עצמי לסך המאזן

5.60%

5.14%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.24%

0.51%

יחס הכיסוי התפעולי

54.0%

52.4%

Cost  Income Ratio(ללא בנק יהב)

62.6%

64.7%

יחס הון לרכיבי סיכון - רובד1

8.00% (1)

6.60% (2)

יחס הון לרכיבי סיכון

14.14% (1)

11.61% (2)

 

(1) באזל II

(2) באזל I

 

לדיווחים והודעות קודמים