הודעה לעיתונות רבעון שני 2007 דוחות כספיים

ו' באלול, תשס"ז, 20 באוגוסט, 2007

הודעה לעיתונות רבעון שני 2007 דוחות כספיים

 

קבלת רישיון יועץ פנסיוני 

בהמשך למכירת נכסי קרנות הנאמנות וקופות הגמל שנוהלו על ידי הבנק או חברות בשליטתו ועם השלמת היערכותו, קיבל מזרחי-טפחות ב-7 באוגוסט 2007 מן הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, רישיון יועץ פנסיוני לתאגיד. קבלת הרישיון מאפשרת לבנק להיכנס לתחום פעילות חדש, ולהיות הבנק הראשון בישראל המעניק ייעוץ פנסיוני ללקוחות שכירים ועצמאיים.

 

הבנק חתם על הסכמי הפצה עם למעלה מ-20 חברות המנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה, המהוות כ-80% מנתח השוק הרלוונטי, ופועל לחתימה על הסכמי הפצה עם חברות מנהלות נוספות.

 
 

הגורמים המרכזיים שתרמו לעלייה ברווחי הקבוצה במחצית הראשונה: 

  • גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 60 מיליון ₪, כ-6.4%, הנובע ברובו מגידול של כ-9% ברווח מפעילות שוטפת, מגידול בסך כ-16 מיליון ₪ חדשים ברווחים ממימוש אגרות חוב ומגידול של כ-25 מיליון ₪ בהכנסות מגביית ריבית בגין חובות מסופקים.
     
  • קיטון של 67 מיליון ₪, כ-37.2%, בהפרשה לחובות מסופקים. הקיטון נובע, בין היתר מהפרשה חריגה בסך 54 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2006 עקב יישום ההנחיות שנקבעו בחוזר בנק ישראל לעניין אופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים בגין אשראי לדיור (משכנתאות). בנוסף, קטנה ההפרשה לחובות מסופקים עקב צמצום ההפרשה בגין הלוואות לפי עומק הפיגור. 
     
  • רווח נטו מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים במחצית הראשונה של שנת 2007 בסך 230 מיליון ₪, הכולל רווח בסך כ-218 מיליון ₪ ממכירת פעילות הקבוצה בקופות הגמל, רווח בסך כ-8 מיליון ₪ ממכירת אחזקות הבנק בחברת מופת קרן הטכנולוגיה לישראל בע"מ, וכן רווחי הון כתוצאה ממימוש נכסים.


 

 הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את העלייה ברווחי הקבוצה: 

  • ירידה בסך כ-34 מיליון ₪ בהכנסות האחרות, הנובעת בעיקרה מירידה בהכנסות דמי ניהול מקרנות נאמנות ומקופות גמל עקב מכירת הפעילות בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל.
  • עלייה בסך של כ-8 מיליון ₪ בהוצאות התפעוליות מלבד הוצאות שכר ונלוות, הנובעת ברובה מגידול בהוצאות הפחת עקב גידול בהיקפי ההשקעות במחשוב ובתוכנה.


 

 אלי יונס: אנו עומדים ביעדים; הייעוץ הפנסיוני - פלטפורמה לצמיחה 

"הגידול של כ-70% ברווח הנקי - ובניטרול השפעות חד-פעמיות למעלה מ-19% - בהשוואה לתוצאות הכספיות בתקופה המקבילה אשתקד, ועימו המשך השיפור במדדי ההתייעלות הם ביטוי למגמה שנמשכת ברציפות רבעון אחר רבעון, ומצביעים על עמידה ביעדי התוכנית העסקית שלנו.

אנחנו ממשיכים להשתפר הן בצד ההכנסות - עם גידול של כ-9% ברווח מפעילות מימון שוטפת והן בצד ההוצאות - עם קיטון משמעותי ביותר בהוצאות התפעוליות בכלל ובהוצאות השכר בפרט, כשלזה מצטרפת גם ירידה בהיקף ההפרשה לחובות מסופקים.

מזרחי-טפחות מייצר ערך לבעלי המניות שלו ותעיד על כך ההחלטה לחלק דיבידנד, בפעם השנייה השנה, בהתאם למדיניות הדיבידנד שהתקבלה בדירקטוריון הבנק אשתקד.

קבלת רישיון הייעוץ הפנסיוני, בתחילת חודש אוגוסט, והפיכתנו לבנק הראשון בישראל המחזיק ברישיון ייעוץ לשכירים ולעצמאיים, מהווים עבורנו הזדמנות נוספת לחשוף את מדף המוצרים והשירותים המגוון והייחודי שלנו בפני לקוחות רבים, שאינם נמנים היום עם לקוחותינו. אנחנו בהחלט רואים בתפיסת הייעוץ המתקדמת והחדשנית שלנו פלטפורמה לצמיחה ולהרחבת מאגר הלקוחות של מזרחי-טפחות",
אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס. 
 

ההכנסות מעמלות תפעוליות - 509 מיליון ₪, גידול של כ- 2.4%

ההוצאות התפעוליות והאחרות - 949 מיליון ₪, קיטון של כ-18.8%

הוצאות השכר - 587 מיליון ₪, קיטון של כ-28.0%

 
 

 החלטת דירקטוריון באשר ליחס הלימות הון    

בחודש מאי 2007 התקבלה החלטה בדירקטוריון, להנחות את הנהלת הבנק לפעול לכך כי החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2007 הלימות ההון (כולל הון משני עליון) לא תפחת משיעור של 11.2%. החלטה זו הינה בהמשך להחלטת דירקטוריון הבנק מחודש אפריל 2006, כי יחס הלימות ההון, לא כולל הון משני עליון, לא יפחת משיעור של 10%.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון - 11.66%.
יחס ההון לרכיבי סיכון ללא ההון המשני העליון - 10.44%.

 

יחס הכיסוי התפעולי - סך ההכנסות התפעוליות והאחרות לסך ההוצאות התפעוליות והאחרות בקבוצה, הגיע במחצית הראשונה של שנת 2007 ל-64.7%, לעומת 53.1% בתקופה המקבילה אשתקד ו-57.4% בכל שנת 2006.

 

בנק מזרחי טפחות בע"מ, נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים  

  

ליום 30 ביוני 2007 - במיליוני שקלים חדשים

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 ביוני

שיעור

שינוי ב-%

2007

2006

ניירות ערך

7,115

5,194

 37.0

אשראי לציבור

72,285

66,885

 8.1

פיקדונות הציבור

76,845

72,096

 6.6

הון עצמי

5,434

4,996

 8.8

סך כל המאזן

96,648

88,771

 8.9

 

רווח ורווחיות

 

מחצית ראשונה

שיעור

שינוי ב-%

2007

2006

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

996

936

 6.4

הפרשה לחובות מסופקים

113

180

(37.2)

הכנסות תפעוליות ואחרות

614

621

(1.1)

הוצאות תפעוליות ואחרות

949

1,169

(18.8)

רווח נקי

577

340

 69.7

תשואת הרווח הנקי על ההון

23.1%

14.5%

 

רווח נקי ללא השפעות חד פעמיות

347

291

 19.2

תשואת הרווח הנקי ללא השפעות חד פעמיות על ההון

13.6%

12.4%

 

 

יחסים פיננסיים

 

30 ביוני

2007

2006

אשראי לציבור לסך המאזן

75%

75%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

80%

81%

הון עצמי לסך המאזן

5.62%

5.63%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.31%

0.54%

הוצאות תפעוליות ואחרות לסך

ההכנסות המימוניות והתפעוליות

58.9%

75.1%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.66%

10.29%

 

לדיווחים והודעות קודמים