מידע כספי לרבעון השני 2008

י"ז באב, תשס"ח, 18 באוגוסט, 2008

הודעה לעיתונות רבעון שני 2008 דוחות כספיים

י"ז באב, תשס"ח, 18 באוגוסט, 2008

הגורמים המרכזיים שתרמו לעליה ברווחי הקבוצה מפעולות רגילות במחצית הראשונה של שנת 2008 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:
 
  • הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, בנטרול הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני של השקעות הבנק בקרנות ממונפות (כמבואר להלן), גדל ב- 126 מיליון ₪, שיעור של 12.7%.
    • ירידה בסך 17 מיליון ₪ בהפרשה השוטפת לחובות מסופקים בגין לווים בעייתיים. ירידה זו קוזזה במחיקה של 19 מיליון ₪ - יתרת השקעות הבנק בקרנות ממונפות אשר בוצעה ברבעון הראשון של 2008. אז הושלמה מחיקת מלוא עלות ההשקעה בקרנות ממונפות ובמכשירים החשופים במישרין או בעקיפין לשוק המשכנתאות בארצות הברית (השקעה מקורית בסך כ-157 מיליון ₪ - כ-35 מיליון דולר ארה"ב).

הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את העליה ברווחי הקבוצה מפעולות רגילות:
 
  • עליה של כ-41 מיליון ₪ בהפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות, בעקבות ביטול חוק התיאומים בשל אינפלציה ותיקונים שבוצעו בחוק מס ערך מוסף.
  • הקטנת תקבול מדיבידנד - במחצית הראשונה של 2008 התקבל דיבידנד בגין מניות בסך כ-17 מיליון ₪ לעומת כ-38 מיליון ₪ שהתקבלו במחצית הראשונה אשתקד - וכן אובדן הכנסות דמי ניהול מקופות גמל בסך 22 מיליון ₪, עקב מכירת הפעילות בקופות הגמל, הביאו לירידה של 31 מיליון ₪ בהכנסות התפעוליות והאחרות. בנטרול השפעות אלו, גדלו ההכנסות התפעוליות במחצית הראשונה של שנת 2008 ב-12 מיליון ₪ לעומת המחצית המקבילה אשתקד.
  • ההוצאות התפעוליות והאחרות, מלבד הוצאות שכר, במחצית הראשונה של שנת 2007, היו נמוכות ביחס לממוצע השנתי, כך שלמעשה אין במחצית הראשונה של 2008 גידול בהוצאות אלו. בתקופת החודשים ינואר-יוני 2008, עלו ההוצאות התפעוליות מלבד הוצאות שכר ונלוות בסך של כ-24 מיליון ₪, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • הוצאות השכר ברבעון השני של 2008 לא גדלו בהשוואה לרבעון שלפניו. במחצית הראשונה של 2008 נרשמה עליה בסך 28 מיליון ₪ במשכורות ובהוצאות נלוות, בעיקר עקב המשך הגידול הרציף בפעילות העסקית בכלל ובתחום הבנקאות הקמעונאית בפרט, תוך הרחבת מאגר הלקוחות של הבנק בעשרות אלפי לקוחות חדשים. על מנת לתת מענה הולם להתפתחויות אלה, נעשתה בבנק עבודת מטה שבחנה בקפידה הן את נושא הפריסה הסניפית והן את התאמת מצבת כוח האדם לקצב הצמיחה בפעילות לאורך זמן. כפועל יוצא ממהלך תקינה יסודי ומדוקדק גייס הבנק במהלך השנה שעברה ועד תום הרבעון הראשון של 2008 כ-270 עובדים חדשים, אשר ברובם הופנו למערך הסינוף, לצורך איוש נקודות מכירה וסניפים חדשים וכן על מנת להמשיך ולשפר את רמת השירות ויכולת השיווק בסניפים קיימים.
חלק מן העובדים החדשים הוצבו במוקד הטלפוני, המהווה גורם מרכזי הן בפעילות גיוס הלקוחות והן בהיבט השירות השוטף ללקוחות ותיקים וחדשים.
תהליך זה הושלם ברבעון הראשון של שנת 2008, וכאמור, ברבעון השני של השנה לא חל גידול בהוצאות השכר בהשוואה לרבעון שקדם לו.
 
 

אלי יונס: אנו עומדים ביעדי תוכנית העבודה שלנו

"מזרחי-טפחות ממשיך להציג גידול עקבי ברווחיו ועומד ביעדיה של תוכנית העבודה שלו. תוצאות המחצית הראשונה של 2008 משקפות המשך ההתרחבות בפעילות העסקית שלנו - עובדה שבאה לביטוי, בראש ובראשונה, בגידול של קרוב ל-11% ברווח המימוני. בתחום ההכנסות מצליח הבנק לחפות על אובדן ההכנסות מדמי ניהול קופות הגמל, אותן נאלץ למכור כחלק מרפורמת בכר, בין השאר באמצעות עליה של כ-5% בהכנסות התפעוליות והאחרות שנרשמה ברבעון השני. בתחום ההוצאות, להוציא עלייה קלה בהוצאות השכר ברבעון הראשון של השנה, שנובעת, רובה ככולה, מן הגידול בהיקפי הפעילות הקמעונאית: גיוס של עשרות אלפי לקוחות חדשים מאוכלוסיית היעד וכפועל יוצא מכך - עלייה במצבת העובדים שנועדה לענות על הצמיחה במספר הסניפים ונקודות המכירה יחד עם המשך הרחבת מערכות הבנקאות הישירה והמוקד הטלפוני בראשן, שומר הבנק על רמת הוצאות קבועה ויציבה. בה-בעת, ראוי לציין, כי מזרחי-טפחות הוא הבנק הראשון והיחיד בישראל, שבו מרבית תוספת הוותק השנתית למנהלים תותנה בתוצאות העסקיות. הסכם ייחודי זה, אליו הגיעו ההנהלה וארגון המנהלים, יוביל להקטנת מרכיב העלויות הקבועות בהוצאות השכר של הבנק ויאפשר לו להמשיך ולשפר את יחסי היעילות שלו בעתיד. מגמת הירידה בהפרשה לחובות מסופקים, שהחלה אשתקד, נמשכה גם בשני הרבעונים הראשונים של 2008 - ביטוי נוסף לאיכות תיק האשראי של הבנק. בד בבד, רמת הלימות ההון של הבנק מוסיפה לטפס ועמדה על 11.55% בסוף המחצית הראשונה, כשהיעד הוא להגיע להלימות הון של 12% עד סוף 2009, כפי שהוחלט בדירקטוריון בחודש פברואר השנה", אומר מנכ"ל מזרחי-טפחות אלי יונס.
 

לדיווחים והודעות קודמים