news-financial-reports-second-quarter-2009-he

כ"ז באב, תשס"ט, 17 באוגוסט, 2009

הודעה לעיתונות רבעון שני 2009 דו"חות כספיים

 

יישום הנחיות באזל II יגדיל את יחס הלימות ההון של הבנק 

הבנק החל בהיערכות ליישום המלצות באזל II עוד בשנת 2006, הקים ועדת היגוי שבראשה עומד חבר הנהלת הבנק, הקים את צוותי העבודה הנדרשים, והחל בביצוע תהליכי מיפוי הפערים והמיפויים הטכנולוגיים הנדרשים ליישום ההוראה.

 

נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השלים הבנק את היערכותו ליישום ראשוני של ההוראה, לרבות קליטת הנתונים הנדרשים לשם חישוב ההון לפי דרישות באזל II לתוך מערכת ייעודית והפקת הדיווח למפקח על הבנקים באמצעותה. הבנק השלים את חישובי הנדבך הראשון של ההוראה, על פי דרישות בנק ישראל.

 

תוצאות הנדבך הראשון מלמדות, כי נכון ליום 31 במרץ 2009, היה יחס הלימות ההון של הבנק בחישוב על פי כללי המודל הסטנדרטי של באזל II, גדל בכ-1%, בהשוואה ליחס הלימות ההון שפורסם בדוחות הכספיים למועד זה על פי ההוראות הישנות.

 

בסוף יוני 2009, הגיש מזרחי-טפחות לבנק ישראל, את טיוטת מסמך ה-ICAAP שלו (במסגרת הנדבך השני של הוראת באזל II), המבטא את הערכת הבנק לגבי רמת ההון הנדרשת מטעמו, על מנת לכסות את כל הסיכונים להם הוא חשוף, מתוקף פעילותו העסקית.

 

חישובי ה-ICAAP של הבנק, כפי שהועברו לבנק ישראל מלמדים גם הם, כי על-פי כללי החישוב של באזל II יש לבנק הון עודף משמעותי, כנגד הסיכונים להם הוא חשוף.


עמידה ביעדי הלימות ההון לפני המועד שנקבע בדירקטוריון  

דירקטוריון הבנק קיבל בשנים האחרונות מספר החלטות הנוגעות להלימות ההון של הבנק. בין השאר, החליט הדירקטוריון ב-25 בפברואר 2008, להנחות את הנהלת הבנק לפעול כך, כי עד סוף שנת 2009 יחס הלימות ההון (כולל הון משני עליון), לא יפחת משיעור של 12%.

 

כמו כן, ב-29 ביוני 2009 החליט הדירקטוריון להנחות את הנהלת הבנק לפעול לכך, כי ביום 31 בדצמבר 2009, יחס הלימות ההון הראשוני המקורי של הבנק, לא יפחת משיעור של 6.7%.

 

על-פי התוצאות הכספיות ל-30.6.2009, עמד יחס הלימות ההון הכולל של הבנק על 12.24% ויחס ההון הראשוני המקורי הגיע ל-6.88%. בכך עמד הבנק ביעדי הדירקטוריון, ואף מעבר להם, חצי שנה לפני המועד שנקבע.

 
 

אלי יונס:  

למרות מצב המשק הבנק חזר לתשואה דו-ספרתית להון והצליח לעמוד ביעדי הלימות ההון חצי שנה לפני המועד שקבע הדירקטוריון

 

"תוצאות הרבעון השני של השנה ובראשן, הגידול ברווח בשיעור של 36.4% בהשוואה לרבעון הראשון והחזרה לתשואה דו-ספרתית על ההון מלמדות, כי למרות המשבר הכלכלי והשפעתו על הפעילות במשק, מצליח מזרחי-טפחות להפגין עוצמה ולהוציא לפועל את תוכנית העבודה השנתית שלו.

 

כך, בין השאר, נרשמה עלייה של כ-4.1% בהכנסות מעמלות תפעוליות בקבוצה, אשר ללא השפעת האיחוד של דוחות בנק יהב, הסתכמו בששת החודשים הראשונים של 2009 ב-559 מיליון ₪, לעומת 537 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

גם בסעיף ההוצאה ממשיך הבנק לצעוד בתוואי התוכנית האסטרטגית עם גידול מתון של כ-2.9%, במשכורות ובהוצאות הנלוות במחצית הראשונה של 2009. הוצאות אלו הסתכמו - ללא השפעת דוחות יהב ובנטרול השפעה חד-פעמית של הארכת תקופת המימוש של האופציות לעובדים, ב-633 מיליון ₪.

 

במחצית הראשונה של השנה המשיך הבנק להרחיב את פעילות האשראי שלו, תוך גידול של כ-4.2% בתיק האשראי לציבור - רובו ככולו אשראי קמעונאי, המיועד למימון משכנתאות ולמגזר משקי הבית.

 

בד בבד פעל הבנק לשפר את יחס הלימות ההון שלו, בין השאר באמצעות גיוס של הון משני והון משני עליון. נכון ל-30 ביוני 2009 עמד יחס הלימות ההון הכולל של הבנק על 12.24%, מעבר ליעד של 12% עליו החליט דירקטוריון הבנק וחצי שנה לפני המועד שנקבע בהחלטה - סוף 2009.

 

ראוי לציין, כי יישום הנחיות באזל II החל מסוף השנה צפוי לשפר באופן משמעותי את יחס הלימות ההון של מזרחי-טפחות ויאפשר לו לפנות הון לשימושים מגוונים", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

 


בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

ליום 30 ביוני 2009 - במיליוני שקלים חדשים

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 ביוני

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

ניירות ערך

8,188

 4,432

84.7

אשראי לציבור

91,765

 77,310

18.7

פיקדונות הציבור

93,744

 72,928

28.5

הון עצמי

6,325

 5,721

10.6

סך כל המאזן

115,418

 97,499

18.4

 

רווח ורווחיות

 

מחצית ראשונה

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,148

 1,103

4.1

הפרשה לחובות מסופקים

186

 96

93.8

הכנסות תפעוליות ואחרות

651

 583

11.7

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,201

 1,001

20.0

רווח נקי

260

 366

(29.0)

תשואת הרווח הנקי על ההון

8.7%

 13.4%

  -

 

יחסים פיננסיים

 

30 ביוני

 

2009

2008

אשראי לציבור לסך המאזן

 80%

 79%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

 81%

 75%

הון עצמי לסך המאזן

 5.48%

 5.87%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

 0.40%

 0.25%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

  66.8%

  59.4%

יחס הון לרכיבי סיכון

 12.24%

 11.55%

לדיווחים והודעות קודמים