מידע כספי לרבעון השני 2010

ו' באלול, תש"ע, 16 באוגוסט, 2010

הודעה לעיתונות רבעון שני 2010 דו''חות כספיים

 

הלימות ההון - יחס הון רובד 1 

ביום 30 ביוני 2010 שלח המפקח על הבנקים מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא מדיניות הון לתקופות ביניים, ובו הם נדרשים לאמץ יעד ליחס הון רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2010, בשיעור שלא יפחת מ- 7.5%. במקביל, נדרשים הבנקים להעביר לפיקוח תוכנית עבודה לעמידה ביעד.

 

לכשיקבע הבנק את היחס הסופי של הלימות הון רובד 1 - בהתאם לדרישות המפקח על הבנקים, ולאחר תום התהליך הפיקוחי לבחינת הלימות ההון של הבנק - יידרש עדכון מתאים של יעדי תשואת הרווח על ההון הממוצע, לצורך התכנית האסטרטגית של הבנק.

 

יחס הון רובד 1 של הבנק ל-30 ביוני 2010, לאחר השפעת חלוקת הדיבידנד, הגיע לשיעור של 7.81%.   

מדיניות ניהול סיכונים

 ניהול הסיכונים בקבוצת מזרחי-טפחות מתבצע באופן שוטף בהתאם להוראות בנק ישראל ובהתאם למסגרת שהותוותה בנדבך השני של באזל II. במסגרת זו מונו בקבוצה מנהלי סיכונים, ומונה CRO, שהינו חבר הנהלה, האחראי לפעילות האגף לבקרת סיכונים. ברבעון השני של שנת 2010 השלים הבנק את המהלכים להסדרת פעילותו של ה-CRO. בנוסף, הוקם פורום בקרה פנימית שנועד לתאם בין הגורמים השונים המטפלים בבנק בנושאי הבקרה הפנימית. 

 

מדיניות ניהול הסיכונים בתחומים השונים מיועדת לתמוך בהשגת היעדים העסקיים של הבנק תוך הגבלת החשיפה לסיכונים אלה. הצלחתה של מדיניות זו משתקפת בנתונים שפרסם באחרונה בנק ישראל בסקירה השנתית ל-2009. מנתונים אלה עולה, כי במדד תשואה מותאמת סיכון (RAROC), התאפיין מזרחי-טפחות בחמש השנים שבין 2005 ל-2009 ביחס הטוב ביותר בין תשואה על ההון העצמי לפרופיל סיכון נמוך.


התרחבות בפעילות הקמעונאית

 במחצית הראשונה של 2010 המשיך מזרחי-טפחות לרשום התרחבות מואצת בהיקף הפעילות הקמעונאית - משקי בית ועסקים קטנים, גם ללא הלוואות לדיור. הגידול בהיקף האשראי שהועמד לטובת פעילות זו במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-913 מיליון ₪, עלייה של 9.5% בחישוב שנתי.

האשראי למשקי בית צמח במחצית הראשונה של השנה ב-657 מיליון ₪, עלייה של 9.2% בחישוב שנתי, והאשראי לעסקים קטנים גדל במחצית הראשונה של השנה ב-256 מיליון ₪, עלייה של 10.7% בחישוב שנתי.   

 

 

אלי יונס: רווחי הבנק ברבעון השני של 2010 - שיא חדש 

"תוצאות הרבעון השני של השנה ובראשן, רווח נקי של 201 מיליון ₪ - גידול של 34% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, על בסיס עסקי הליבה הבנקאיים, מהוות שיא חדש ומצביעות על הצלחתו של מזרחי טפחות להמשיך ולצעוד בתוואי התוכנית האסטרטגית שלו, תוך גידול משמעותי ברווחיות. 

השיפור בפעילות בא לביטוי באופן עקבי לאורך כל סעיפי ההכנסה וההוצאה. כך, בין השאר, רשם הבנק זינוק של 26.6% ברווח המימוני ברבעון השני ל-714 מיליון ₪, והציג עלייה נאה של כ-5.8% בעמלות התפעוליות במחצית הראשונה של השנה ל-658 מיליון ₪. במקביל, ממשיך הבנק במדיניות ריסון ההוצאות: ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון השני גדלו בכ-3.7%, כשבסעיף המשכורות וההוצאות הנלוות נרשם גידול מתון יותר בשיעור של 2.6% בלבד. 

חרף התגברות התחרות, ממשיך מזרחי-טפחות להוביל את שוק המשכנתאות בישראל כאשר במחצית הראשונה של השנה ביצע הבנק כשליש מההלוואות לדיור (הלוואות לצורך רכישת נכס למגורים), תוך שמירה על מרווח פיננסי גבוה יחסית, ההולם את רמת הסיכונים המאפיינת בימים אלה את ענף הנדל"ן. 

 

האשראי לדיור יחד עם האשראי למשקי בית ממשיכים להוות חלק הארי מסך האשראי הכולל של הבנק - כ-68%, נתון ששב ומצביע על פרופיל הסיכון הנמוך של הבנק ועל מדיניות ניהול סיכונים מושכלת ומחושבת, שהודות לה רושם מזרחי-טפחות לאורך שנים, את המתאם הטוב ביותר במערכת הבנקאית בין תשואה לסיכון. 

פרופיל הסיכון הייחודי של הבנק ובסיס ההון הרחב שלו הם שאפשרו את החלטת הדירקטוריון לחזור ולהפעיל את מדיניות הדיבידנד של הבנק, ולחלק לבעלי המניות כבר בחודש הבא דיבידנד של 200 מיליון ₪, בגין רווחי הבנק. 

המהלכים שעשה הבנק בשנים האחרונות, מאז המיזוג בין בנק המזרחי לבנק טפחות ועד למבצע גיוס הלקוחות המתנהל מסוף 2009, זיכו אותו בשורה מרשימה של פרסים בתחרות האפ"י (תחרות הפרסום והשיווק האפקטיבי), תוך הבעת הערכה רבה לדרך הייחודית ויוצאת הדופן שבה השתלבו פעילויות המיתוג, הפרסום והשיווק בתוכנית האסטרטגית של הבנק, ותמכו בהשגת יעדי הצמיחה וההתרחבות שלו", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס

 


בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

ליום 30 ביוני 2010 - במיליוני שקלים חדשים   

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 ביוני

שיעור שינוי

 

2010

2009

ב-%

ניירות ערך

7,411

8,188

(9.5)

אשראי לציבור

101,007

92,645

9.0

פיקדונות הציבור

101,629

93,744

8.4

הון עצמי

6,901

6,325

9.1

סך כל המאזן

125,384

116,298

7.8

 

רווח ורווחיות

 

לשישה חודשים שהסתיימו

 

 

ביום 30 ביוני

שיעור שינוי

 

2010

2009

ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,344

1,148

17.1

הפרשה לחובות מסופקים

179

186

(3.8)

הכנסות תפעוליות ואחרות

682

651

4.8

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,248

1,201

3.9

רווח נקי

373

260

43.5

תשואת הרווח הנקי על ההון

11.4%

8.7%

 

 

יחסים פיננסיים

 

30 ביוני

 

 

2010

2009

 

אשראי לציבור לסך המאזן

81%

89%

 

פיקדונות הציבור לסך המאזן

81%

81%

 

הון עצמי לסך המאזן

5.50%

5.44%

 

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.35%

0.40%

 

יחס הכיסוי התפעולי

54.6%

54.2%

 

Cost  Income Ratio (ללא בנק יהב)

59.0%

64.8%

 

יחס הון לרכיבי סיכון - רובד 1

 

7.81% (1)

6.88%  (2)

 

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

 

13.85% (1)

12.24% (2)

 

 

 

(1) באזל II

(2) באזל I

 

 

לדיווחים והודעות קודמים