מידע כספי לרבעון שני 2012

כ"ז באב, תשע"ב, 15 באוגוסט, 2012

 

הודעה לעיתונות רבעון שני 2012 דו''חות כספיים

 

הרווח הנקי ברבעון השני: 295 מיליון ₪

לעומת 252 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 17.1%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.4%

  

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 546 מיליון ₪

לעומת 490 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד

גידול של 11.4%

  

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 14.3%

 

הכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני: 815 מיליון ₪

לעומת 715 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של כ-14.0%

 

יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 8.03%

לעומת 7.77% ב-31 בדצמבר 2011

 

האשראי לציבור: גידול של 9.8% בהשוואה ל-30.6.2011

פיקדונות הציבור: עליה של 9.7% לעומת 30.6.2011

 

השקת תוכנית אסטרטגית חדשה עד 2017

לאחר שעלה על התוואי להשגת יעד התשואה להון של כ-15% לפי התוכנית האסטרטגית הנוכחית שלו, מוקדם מהמתוכנן, השיק בחודש שעבר מזרחי-טפחות תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2017-2013.

על פי התוכנית, יעד התשואה להון של הבנק בשנת 2017 יעמוד על כ-17% לפי יחס הון ליבה של 7.5%, ועל כ-14.5% לפי יחס הון של ליבה של 9.0%.

מנועי הצמיחה של התוכנית החדשה מכוונים להגדלת הכנסות הבנק בשיעור שנתי ממוצע של למעלה מ-8%, מול שליטה ברמת ההוצאה השנתית הממוצעת בשיעור גידול מתון של כ- % 4.5 בלבד.

בתקופת התוכנית יפעל הבנק לשמור על תרבות היעילות התפעולית המאפיינת אותו, תוך נקיטת צעדים לשיפור נוסף ביחס היעילות, לרמה שמתחת ל-55% (היחס בין סך כל ההוצאות לבין סך כל ההכנסות).

מדיניות הדיבידנד שהבנק אימץ תישמר, בכפוף לעמידה ביחס הון הליבה כפי שנקבע בדירקטוריון הבנק.

 

תשואה להון מותאמת סיכון     

מדד התשואה המותאמת לסיכון הוא אחד המדדים המרכזיים שבאמצעותם בוחן בנק ישראל את ביצועי המערכת הבנקאית על פני השנים. מן הסקירה לשנת 2011 שפרסם לאחרונה הבנק המרכזי עולה, כי מזרחי-טפחות מציג לאורך השנים האחרונות, ובאופן רצוף, את המתאם הטוב ביותר בין תשואה לסיכון.

 

אלי יונס: הדוחות הכספיים שאנו מציגים ברבעון השני של 2012 מצביעים על המשך הצמיחה וההתרחבות של הבנק על בסיס הפעילות השוטפת

"התוצאות המרשימות אליהן הגענו ברבעון השני של השנה ובראשן, רווח נקי של 295 מיליון ₪ - גידול של למעלה מ-17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ותשואה להון של 15.4% מצביעות על המשך הצמיחה וההתרחבות של מזרחי טפחות, רבעון אחר רבעון, על בסיס הפעילות העסקית השוטפת.

הרחבת הפעילות מתבטאת, בין השאר, בגידול של כ-11.5% בהיקף המאזן, בהשוואה ל-30 ביוני 2011, ובעליה של כ-14.0% בהכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2012, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, ממשיך הבנק לשלוט באופן קפדני בהוצאותיו, כאשר ההוצאות התפעוליות והאחרות עלו ברבעון השני ב-3.2% בלבד, לעומת הרבעון השני של 2011. הודות לכך, הגיע יחס היעילות של הבנק ברבעון השני של השנה לשיעור של 56.1%.

הצלחתו של הבנק לעלות על התוואי להשגת יעד התשואה להון של התוכנית האסטרטגית הנוכחית – 15%, עוד לפני תום תקופתה, היא הסיבה להקדמת השקתה של התוכנית האסטרטגית החדשה. בחמש השנים הקרובות מתכוון הבנק לשמור על קצבי גידול מהירים, במגוון תחומי הפעילות, על בסיס מנועי הצמיחה שהובילו אותו להישגיו הנוכחיים. בד בבד, יפעל הבנק לשמור ואף לשפר את פרופיל הסיכון הנמוך שלו ואת יחסי היעילות האיכותיים, המאפיינים אותו בשנים האחרונות.

מזרחי-טפחות ממשיך להוביל את שוק המשכנתאות בישראל, כאשר במחצית הראשונה של 2012 ביצע הבנק למעלה מ-34% מההלוואות לדיור (למטרת מגורים כולל הלוואות באחריות המדינה), תוך שמירה על מרווח פיננסי גבוה יחסית. פעילות הבנק בתחום מתבססת על גישה שמרנית שנועדה להגביל את הסיכון בכל הלוואה, באמצעות התאמה קפדנית של שיעור המימון, מבנה ההלוואה ומרכיביה, למאפייניו האישיים של הלווה ויכולת הפירעון שלו.

האשראי הקמעונאי: משכנתאות ואשראי צרכני למשקי בית, ממשיך להוות חלק הארי מסך האשראי הכולל של הבנק – כ-70%, נתון שיש לו משנה תוקף בימים של התמתנות בזירה המאקרו-כלכלית והתגברות סימני ההאטה בפעילות המגזר העסקי", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

ליום 30 ביוני 2012 - במיליוני שקלים חדשים

 

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 ביוני

שיעור שינוי

 

2012

2011

ב-%

אשראי לציבור, נטו

123,421

112,391

9.8

פיקדונות הציבור

122,284

111,496

9.7

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי)

8,231

7,139

15.3

סך כל המאזן

155,311

139,232

11.5

 

רווח ורווחיות

 

לשישה חודשים שהסתיימו

ביום 30 ביוני

שיעור שינוי

 

2012

2011

ב-%

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,635

1,488

9.9

עמלות והכנסות אחרות

720

756

(4.8)

סך ההכנסות

2,355

2,244

4.9

הוצאות בגין הפסדי אשראי

112

134

(16.4)

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,370

1,328

3.2

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

546

490

11.4

תשואת הרווח הנקי על ההון

14.3%

14.6%

 

 

יחסים פיננסיים

 

30 ביוני

 

2012

2011

אשראי לציבור לסך המאזן

79%

81%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

79%

80%

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי, לסך המאזן

5.30%

5.13%

הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור, נטו
(במונחים שנתיים)

0.18%

0.24%

Cost  Income Ratio:

 

 

    לרבעון השני

56.1%

57.7%

    למחצית הראשונה

58.2%

59.2%

יחס הון לרכיבי סיכון - רובד 1

 

8.03%

7.71%

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

 

12.93%

13.61%

 

 

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים