מידע כספי לרבעון השלישי 2007

ט' בכסלו, תשס"ח, 19 בנובמבר, 2007

הודעה לעיתונות רבעון שלישי 2007 דוחות כספיים

 

הגורמים המרכזיים שתרמו לעלייה ברווחי הקבוצה ב-9 החודשים הראשונים: 

 • גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 84 מיליון ₪, כ- 5.9%, הנובע ברובו מגידול של כ- 8.3% בהכנסות מפעילות שוטפת ומגידול של כ-50 מיליון ₪ בהכנסות מגביית ריבית בגין חובות בעייתיים, שקוזזו בחלקם בהשפעת הרישום החשבונאי של נגזרים לפי שווי הוגן. 
   
 •  קיטון של 63 מיליון ₪, כ-26.1%, בהפרשה לחובות מסופקים. הקיטון נובע, בין היתר, מהפרשה חריגה בסך 54 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2006 עקב יישום ההנחיות שנקבעו בחוזר בנק ישראל לעניין אופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים בגין אשראי לדיור (משכנתאות). 
   
 • גידול בסך של 32 מיליון ₪, כ- 4.3% בעמלות התפעוליות, הנובע בעיקרו מגידול בסך העמלות מפעילות לקוחות בשוק ההון ומפעולות בכרטיסי אשראי.
   
 • גידול של 13 מיליון ₪, כ-40.6%, ברווחים מהשקעה במניות, נטו, שנבע בעיקר מעליה בדיבידנד שהתקבל בגין מניות.
 •  הפרשה חד פעמית לפנסיה ולפיצויים בתקופה המקבילה אשתקד, הנובעת בעיקר מרישום הפרשה בסך 208 מיליון ₪, בגין תוכנית פרישה שנכללה במסגרת הסכם עבודה שנחתם עם נציגות העובדים בחודש אפריל 2006.
 •  רווח נטו מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2007 בסך 233 מיליון ₪, הכולל רווח בסך כ-217 מיליון ₪ ממכירת פעילות הקבוצה בקופות הגמל, רווח בסך כ-8 מיליון ₪ ממכירת אחזקות הבנק בחברת מופת קרן הטכנולוגיה לישראל בע"מ, וכן רווחי הון כתוצאה ממימוש נכסים.


 

 הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את העלייה ברווחי הקבוצה: 

 • ירידה בסך כ-57 מיליון ₪ בהכנסות האחרות, הנובעת בעיקרה מירידה בהכנסות דמי ניהול מקרנות נאמנות ומקופות גמל עקב מכירת הפעילות בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל. 
   
 •  עלייה בסך של כ-25 מיליון ₪ בהוצאות התפעוליות מלבד הוצאות שכר ונלוות, הנובעת ברובה מגידול בהוצאות הפחת עקב גידול בהיקפי ההשקעות במחשוב ובתוכנה.

 

 

המנכ"ל אלי יונס: אנו עומדים ביעדי התוכנית העסקית רבעון אחר רבעון 

  

"תוצאות הבנק לרבעון השלישי מעידות על הצלחתנו לעמוד ביעדי התוכנית העסקית שלנו, רבעון אחר רבעון. כמו ברבעונים הקודמים, גם ברבעון השלישי של 2007 רשם הבנק גידול בפעילות השוטפת שלו - המשך למגמה של הרבעונים האחרונים.

 

המיזוג בין מזרחי לטפחות, שבקרוב ימלאו לו שלוש שנים, הוכיח את עצמו כמנוע צמיחה מן המדרגה הראשונה וכגורם מרכזי בהתרחבות הפעילות העסקית של הבנק ובהיותו גורם מוביל בתחומי הקמעונאות בכלל והמשכנתאות בפרט.

 

חיזוק נוסף למגמה חיובית זו יתקבל עם השלמתם, בחודשים הראשונים של 2008, של שני מהלכים שנמצאים על סדר יומו של הבנק: העסקה לרכישת 50% מבנק יהב וחתימה על הסכם עם ישראכרט להנפקת כרטיס האשראי הממותג של מזרחי-טפחות.

 

בד בבד, ממשיך הבנק ליהנות מן הגידול בפעילות חדר המסחר וממספרם ההולך וגדל של הלקוחות, גם של בנקים אחרים, המבקשים להסתייע בשירותי הייעוץ הפנסיוני המתקדמים של מזרחי-טפחות - הבנק היחיד המחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני לשכירים ולעצמאיים.

 

נאמן למדיניות הדיבידנד עליה החליט הדירקטוריון אשתקד, משתף הבנק את בעלי המניות גם ברווחי הרבעון השלישי, ומחלק דיבידנד של 75 מיליון ₪. מדובר בדיבידנד שלישי בשנת 2007 וחמישי המוענק ברציפות מאז הרבעון השלישי של 2006. בסך הכול, חילק הבנק מאז חודש ספטמבר אשתקד דיבידנד כולל של 725 מיליון ₪ ויצר ערך ניכר לבעלי המניות שלו", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

 
 

השפעת המשבר בשוק המשכנתאות בארה"ב  

סך השקעות הבנק במכשירים החשופים במישרין או בעקיפין לשוק המשכנתאות בארצות הברית או לקרנות ממונפות מכל סוג שהוא, הגיע לכ- 35 מיליון דולר. כ-12 מיליון דולר מתוך הסכום האמור, מהווים השקעה בחשיפה לשוק המשכנתאות בכללותו בארצות הברית. יתר ההשקעות חשופות לחברות בפיזור רחב של תחומי עיסוק אחרים, מרביתן באיגרות חוב המדורגות AAA ו-AA .

 

שווי השוק של השקעות אלה ליום 30 בספטמבר 2007 עמד על כ-21 מיליון דולר. כ-6 מיליון דולר מתוך ההתאמה לשווי השוק (כ-24 מיליון שקלים חדשים, לפני מס), נרשמו כהוצאה בדוח רווח והפסד, והיתר, כ-8 מיליון דולר (כ-32 מליון שקלים חדשים, לפני מס), נרשמו ישירות להון העצמי.

 
 

בנק מזרחי טפחות בע"מ, נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים 

 

ליום 30 בספטמבר 2007 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

 

30 בספטמבר

שיעור

 

2007

2006

שינוי ב-%

ניירות ערך

6,763

5,759

17.4

אשראי לציבור

73,688

69,428

6.1

פיקדונות הציבור

76,074

72,988

4.2

הון עצמי

5,434

5,069

7.2

סך כל המאזן

96,880

91,326

6.1

 

 

רווח ורווחיות

 

 

9 החודשים הראשונים

שיעור

 

2007

2006

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 1,519

 1,435

 5.9

הפרשה לחובות מסופקים

 178

 241

(26.1)

הכנסות תפעוליות ואחרות

 887

 899

(1.3)

הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,427

 1,609

(11.3)

רווח נקי

 761

 502

 51.6

תשואת הרווח הנקי על ההון

 19.7%

 13.9%

 

רווח נקי ללא השפעות חד פעמיות

 528

 453

 16.6

תשואת הרווח הנקי ללא השפעות חד פעמיות על ההון

 13.6%

 12.5%

 

 

 

יחסים פיננסיים

 

 

30 בספטמבר

 

2007

2006

אשראי לציבור לסך המאזן

76%

76%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

79%

81%

הון עצמי לסך המאזן

5.61%

5.55%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.32%

0.46%

הוצאות תפעוליות ואחרות לסך

ההכנסות המימוניות והתפעוליות

59.3%

68.9%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.48%

10.04%

 

 

לדיווחים והודעות קודמים