מידע כספי לרבעון השלישי 2008

ג' בכסלו, תשס"ט, 30 בנובמבר, 2008

הודעה לעיתונות רבעון שלישי 2008 דוחות כספיים

 

הגורמים המרכזיים שהשפיעו לחיוב על הרווח מפעולות רגילות ב-9 החודשים הראשונים: 

 • גידול של 131 מיליון ₪ ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, הנובע מעלייה בפעילות השוטפת, לא כולל השפעת האיחוד לראשונה של דוחות בנק יהב (בנטרול השפעות רישום חשבונאי, הפרשות לירידת ערך וגורמים נוספים), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 8.7%. 
   
 • גידול בסך 40 מיליון ₪ בהכנסות מעמלות תפעוליות בתשעת החודשים הראשונים של 2008, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת איחוד דוחות בנק יהב, גדלו ההכנסות מעמלות תפעוליות בכ-16 מיליון ₪.

הגורמים המרכזיים שהשפעתם גרמה לירידה ברווחי הקבוצה מפעולות רגילות: 
 

 • עליה של כ-41 מיליון ₪ בהפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות, בעקבות ביטול חוק התיאומים בשל אינפלציה ותיקונים שבוצעו בחוק מס ערך מוסף. 
   
 • גידול של 107 מיליון ₪ בהפרשות בגין חובות מסופקים ומכשירי אשראי אחרים. הגידול נובע בעיקר מגידול בסך 35 מיליון ₪ בהפרשה השוטפת לחובות מסופקים, בין היתר גם בעקבות השלכות המשבר הפיננסי על המגזר העסקי, ומהפרשה של 96 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים של השנה (מהם 77 מיליון ₪ ברבעון השלישי) לירידת ערך של השקעות הבנק בניירות ערך החשופים בעיקר לזעזועים בעקבות המשבר הפיננסי, ובסה"כ הפרשות של 131 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים של השנה. זאת בהשוואה להפרשה של 24 מיליון ₪ (כולה ברבעון השלישי אשתקד) בגין השקעה במכשירים החשופים במישרין או בעקיפין לשוק המשכנתאות בארצות הברית או לקרנות ממונפות מכל סוג שהוא. 
   
 • ההכנסות התפעוליות והאחרות מפעילות שוטפת, למעט עמלות תפעוליות, בנטרול השפעת איחוד דוחות יהב, גדלו ב-9 החודשים הראשונים ב-6 מיליון ₪, שיעור של 10.3% לעומת התקופה המקבילה. הכנסות בנק יהב הסתכמו בכ-8 מיליון ₪, אובדן הכנסות דמי ניהול קופות גמל ב-22 מיליון ₪ והירידה בהכנסות מדיבידנד ב-21 מיליון ₪, כך שהכנסות אלו קטנו ב-29 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה. 
   
 • עליה של כ-28 מיליון ₪ בהפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות בנטרול השפעת איחוד דוחות יהב, בעיקר עקב הקטנת ההפרשה למיסים בתקופה המקבילה אשתקד בשל השפעת יישום חוק התיאומים, שבוטל החל משנת 2008.

 

 • הוצאות השכר ברבעונים השני והשלישי של שנת 2008, בנטרול השפעת איחוד הדוחות של בנק יהב, ירדו בהשוואה לרבעון הראשון. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008 עלו המשכורות וההוצאות הנלוות, בנטרול איחוד דוחות יהב, ב-25 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 2.8%. 
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות, מלבד הוצאות שכר, בנטרול השפעת איחוד דוחות יהב, בתשעת החודשים הראשונים אשתקד, היו גבוהות בכ-1.2% בלבד מהממוצע השנתי ב-2007. הוצאות אלו עלו בתשעת החודשים הראשונים של 2008 בכ-35 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב גידול בהוצאות הפחת בגין מחשב, בניינים וציוד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה: 506 מיליון ₪, לעומת 761 מיליון ₪ (הכוללים 233 מיליון ₪ מפעולות בלתי רגילות - רווח הון ממכירת קופות הגמל) בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון העצמי: 12.1%

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 140 מיליון ₪, לעומת 184 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2007.
התשואה על ההון העצמי: 10.0%


אלי יונס: נמשך השיפור בפעילות השוטפת 

"אלמלא השלכות המשבר הכלכלי הבאות לביטוי בעיקר בסעיף ההפרשה לחובות מסופקים, היה הבנק מסיים את הרבעון השלישי עם הרווח מפעולות רגילות הגבוה אי-פעם.

השיפור בפעילות הבנקאית השוטפת בא לביטוי בשורה ארוכה של פרמטרים: בגידול של 14.3% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים; בעלייה של 3.7% בהכנסות התפעוליות והאחרות ובגידול של 4.2% בהכנסות מעמלות תפעוליות.

 

גם ההכנסות האחרות גדלו - בשיעור של למעלה מ-7% - עדות לכך שהבנק הצליח למצוא מקורות הכנסה חלופיים לדמי הניהול בקופות הגמל, לאחר מכירתן על רקע רפורמת בכר. בצד ההוצאות מציג הבנק יציבות עם עלייה מינורית של 1.7% בהוצאות התפעוליות והאחרות ועלייה זעומה של כ-1% במשכורות ובהוצאות הנלוות. שליטה קפדנית על רמת ההוצאות ונקיטת צעדי התייעלות נכונים בכל מצב ובפרט בתקופה של משבר פיננסי והאטה חריפה. על רקע זה באה ההחלטה למזג את בנק אדנים שתביא, עם השלמת המהלך, לחיסכון הן בהוצאות מטה כפולות והן במשרות, וזאת באמצעות איוש משרות פנויות היום, וכאלה שיתפנו בעתיד בבנק, בעובדי אדנים.

 

לצד צעדי ההתייעלות ממשיך הבנק לפעול באינטנסיביות להרחבת פעילותו העסקית. מגמה זו משתקפת, בין השאר, בקצב הצמיחה המרשים בתחומי האקטיבה והפסיבה: מתחילת השנה גדלו הפיקדונות לציבור ב-12.5% בעוד שהגידול באשראי, ללא השלכות איחוד הדוחות עם בנק יהב, עומד על כ-8% - תוספת של כ-6 מיליארד ₪, כאשר רובו המכריע של הסכום - כ-5.5 מיליארד ₪, מהווה גידול באשראי למשקי בית. הצטרפות בנק יהב לקבוצה הגדילה את האשראי ללקוחות פרטיים עוד בכ-3.6 מיליארד ₪, נתון המצביע על תרומתו של יהב לחיזוק הפעילות הקמעונאית של מזרחי-טפחות", אומר מנכ"ל מזרחי-טפחות אלי יונס.

 


בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

ליום 30 בספטמבר 2008 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 בספטמבר

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

ניירות ערך

 7,449

6,763

10.1

אשראי לציבור

 83,880

73,688

13.8

פיקדונות הציבור

 84,681

76,074

11.3

הון עצמי

 5,846

5,434

7.6

סך כל המאזן

 107,015

96,880

10.5

                רווח ורווחיות

 

9 החודשים הראשונים

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 1,701

 1,519

 12.0

הפרשה לחובות מסופקים

 213

 178

 19.7

הכנסות תפעוליות ואחרות

 898

 887

 1.2

הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,565

 1,427

 9.7

רווח נקי

 506

 761

 (33.5)

תשואת הרווח הנקי על ההון

 12.1%

 19.7%

 

רווח נקי מפעולות רגילות

 505

 528

(4.4)

תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון

12.0%

 13.6%

 

         

יחסים פיננסיים

 

30 בספטמבר

 

 

2008

2007

 

אשראי לציבור לסך המאזן

 78%

 76%

 

פיקדונות הציבור לסך המאזן

 79%

 79%

 

הון עצמי לסך המאזן

 5.46%

 5.6%

 

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

 0.34%

 0.32%

 

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

  60.2%

 59.3%

 

יחס הון לרכיבי סיכון

 11.43%

 11.48%

 

​  

לדיווחים והודעות קודמים