מידע כספי לרבעון השלישי 2009

ו' בכסלו, תש"ע, 23 בנובמבר, 2009

הודעה לעיתונות רבעון שלישי 2009 דוחות כספיים

 

הסכם עבודה המבטיח שקט תעשייתי עד סוף 2015 

ב-16 בספטמבר 2009 חתמה ההנהלה על הסכם עבודה קיבוצי חדש עם ארגון העובדים, המבטיח שקט תעשייתי בבנק עד סוף שנת 2015. זאת, לאחר שמספר חודשים קודם לכן הוארך גם הסכם העבודה עם ארגון המנהלים, אף הוא עד לסוף 2015.

 

הסכם העבודה החדש, שאושר בדירקטוריון ב-19 באוקטובר השנה, מהווה המשך להסכם העבודה הנוכחי, שתוקפו יפוג בסוף 2010, והוא מעגן כבר כעת את התמשכותה של תקופת השקט התעשייתי, עוד בלמעלה משש שנים מהיום. 

כמו כן, הוסכם על יכולתה של ההנהלה להפעיל תוכנית לפרישה מרצון של עד 200 עובדים בתקופת ההסכם וכן על מתן אפשרות להנהלה לפטר עד 50 עובדים קבועים בגין אי-התאמה, בתקופה זו.

ההסכם החדש, שהינו ייחודי למזרחי-טפחות, יאפשר לבנק ולעובדיו להמשיך וליהנות מסביבת עבודה אופטימלית, תוך התמקדות מלאה במשימות ובאתגרים הנגזרים מן התוכניות העסקיות.

  

הפרשה של 70 מיליון ₪ בגין תוכנית לפרישה מרצון 

תוצאות הרבעון השלישי של 2009 כוללות הפרשה ייעודית של 70 מיליון ₪ בגין תוכנית פרישה מרצון שתוצע לעובדי הבנק, כחלק מהסכם העבודה החדש.

ללא הפרשה מיוחדת זו, היה מגיע הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה ל-202 מיליון ₪, לעומת 139 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-45.0%.

רווח זה מבטא תשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי של 13.3%

  

הלימות הון של כ-14% במונחי באזל 2  

גם ברבעון השלישי, כהמשך למגמה מהרבעונים הקודמים, הגדיל הבנק את הלימות ההון שלו. יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון הגיע ב-30 בספטמבר 2009 ל-12.48%, וזאת עוד לפני כניסתם לתוקף של כללי באזל 2. על-פי חישובי הבנק, המעבר למדידה בהתאם לכללי באזל 2 יגדיל את הלימות ההון של הבנק בכאחוז וחצי לכדי כ-14%, כאשר מזרחי-טפחות צפוי להיות היחיד מבין חמשת הבנקים הגדולים, שהלימות ההון שלו תגדל, ובאופן משמעותי, כתוצאה מהמעבר.

 

יחס ההון הראשוני של הבנק הגיע ב-30 בספטמבר ל-7.00%. יצוין, כי שיעור זה של יחס הון ראשוני הינו גבוה מהיעד שקבע הדירקטוריון ב-29 ביוני השנה. במועד זה הנחה הדירקטוריון את הנהלת הבנק לפעול לכך, כי ב-31 בדצמבר 2009, יחס הלימות ההון הראשוני המקורי של הבנק, לא יפחת משיעור של 6.7%.

 

אלי יונס:  

אנחנו ממשיכים לצעוד בתוואי התוכנית האסטרטגית שלנו תוך גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות ושליטה על סעיפי ההוצאה .

 

"התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה מצביעות על כך שאנחנו ממשיכים לצעוד בתוואי התוכנית האסטרטגית שלנו, תוך המשך הגידול בסעיפי ההכנסה השונים ושליטה על תחום ההוצאה.

 

כך, בין השאר, גדלו ההכנסות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים, בנטרול השפעת דוחות בנק יהב, בשיעור של כ-8.2%, כאשר גם ההכנסות מעמלות תפעוליות עלו מ-820 מיליון ₪ ל-855 מיליון ₪ וגם ההכנסות האחרות, אף הן בנטרול דוחות יהב, גדלו בכ-41.2%.

 

מנגד, נמשכה השליטה ברמת ההוצאות, כאשר בסעיף ההוצאות התפעוליות והאחרות, ללא השפעת דוחות יהב ובנטרול השפעות חריגות בהוצאות השכר ובראשן ההפרשה לטובת תוכנית הפרישה מרצון, חל גידול מתון של כ-3.0% בלבד.

 

הסכם העבודה הקיבוצי הייחודי שנחתם עם נציגויות העובדים והמנהלים, ושבמרכזו התחייבות לשקט תעשייתי עד סוף 2015, תורם גם הוא רבות לתנופת ההתפתחות של הבנק ולהירתמות המלאה של כלל העובדים להשגת היעדים העסקיים. ההסכם יאפשר לבנק להמשיך במגמת ההתייעלות, בין השאר באמצעות המשך קליטתם של עובדים צעירים, משכילים ומקצועיים, תוך שינוי תמהיל ההון האנושי בבנק.

 

נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה עלה שיעור האשראי המכוון למשקי הבית, כולל משכנתאות, לכדי כ-67% מהיקף האשראי הכולל של הבנק. עובדה זו מחזקת עוד את פרופיל הסיכון הנמוך של הבנק ומבדלת את מזרחי-טפחות משאר הבנקים בישראל, כבנק היחיד עם אוריינטציה קמעונאית מובהקת. בד בבד, ממשיך הבנק להוביל את שוק המשכנתאות בישראל עם נתח שוק של למעלה מ-36%.

 

גם בנושא השפעת המעבר לכללי באזל 2 על הלימות ההון במערכת הבנקאית ניצב מזרחי-טפחות בודד אל מול הבנקים המתחרים, כאשר הוא צפוי להיות הבנק היחיד שייהנה מן המעבר לכללי המדידה על-פי באזל 2. לו היו כללים אלה בתוקף כבר היום הייתה הלימות ההון של הבנק ברבעון השלישי מטפסת לשיעור של כ-14%, כשיחס ההון הראשוני היה מגיע לכ-8% - נתון המצביע על כרית הביטחון המשמעותית ממנה נהנה הבנק וכן על יכולתו של מזרחי-טפחות לפנות הון ומשאבים נוספים לשימושים מגוונים ובראשם, המשך הצמיחה ופיתוח פעילותו העסקית", אומר מנכ"ל הבנק, אלי יונס.

 


 

בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  

ליום 30 בספטמבר 2009 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 בספטמבר

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

ניירות ערך

7,878

 7,449

5.8

אשראי לציבור

93,058

 83,880

10.9

פיקדונות הציבור

93,405

 84,681

10.3

הון עצמי

6,438

 5,846

10.1

סך כל המאזן

115,609

 107,015

8.0

 

רווח ורווחיות

 

תשעה החודשים הראשונים

שיעור

 

2009

2008

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה

לחובות מסופקים

1,730

 1,701

1.7

הפרשה לחובות מסופקים

268

 213

25.8

הכנסות תפעוליות ואחרות

1,047

 898

16.6

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,855

 1,565

18.5

רווח נקי

416

 506

(17.8)

תשואת הרווח הנקי על ההון

9.1%

 12.1%

 

 

 

יחסים פיננסיים

 

30 בספטמבר

 

2009

2008

אשראי לציבור לסך המאזן

81%

 78%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

81%

 79%

הון עצמי לסך המאזן

5.57%

 5.46%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.38%

 0.34%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

66.8%

  60.2%

יחס הון לרכיבי סיכון

12.48%

 11.43%

​ 

לדיווחים והודעות קודמים