מינוי רון פרושאור ומינוי מחדש של דירקטורים

כ"ח בתשרי, תשע"ז, 30 באוקטובר, 2016

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית 
 
בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, הנושאים שלהלן:
א.מינוי מחדש של הדירקטורים בבנק, ה"ה משה וידמן, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, יואב-אשר נחשון ואברהם זלדמן;
ב.מינויו של מר רון פרושאור, כדירקטור חיצוני בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינויים האמורים או שתודיע על הסכמתה לכך. 
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il​) ביום 30.10.2016.
בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ


לדיווחים והודעות קודמים