מידע כספי לרבעון הראשון 2023

כ"ו באייר, תשפ"ג, 17 במאי, 2023

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,367 מיליון ₪
לעומת 1,154 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 18.5%

התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון: 22.4%
לעומת 21.9% ברבעון המקביל ו-20.1% ב-2022 כולה

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 3,233 מיליון ₪
לעומת 2,261 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2022, עלייה של 43.0%

הכנסות המימון מפעילות שוטפת: 2,942 מיליון ₪
לעומת 1,834 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2022, עלייה של 60.4%

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 
37.6 %

יחולק דיבידנד של 410.1 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון הראשון


המשך צמיחה והתרחבות בסעיפי המאזן העיקריים

התוצאות שמציג הבנק ברבעון הראשון של שנת 2023, משקפות המשך צמיחה והתרחבות במרבית סעיפי המאזן.

סך כל המאזן הסתכם בתום הרבעון הראשון בכ-434 מיליארד ₪, לעומת כ-394 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 10.2%. האשראי לציבור הגיע בסוף הרבעון הראשון של 2023 לסכום של כ-312.3 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-282.9 מיליארד ₪ בתום הרבעון המקביל, גידול של 10.4%. פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2023 בכ-348.5 מיליארד ₪, לעומת כ-312.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 11.5% אל מול הרבעון הראשון של 2022, וההון העצמי בתום הרבעון הראשון השנה עמד על כ-24.8 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-21.2 מיליארד ברבעון המקביל, גידול של 17.2%.

סיוע פרו-אקטיבי ללקוחות המשכנתה של הבנק

העלייה המשמעותית בסביבת הריבית במשק, בתוך תקופת זמן קצרה יחסית, מהווה אתגר לא מבוטל למי שכבר יש ברשותם משכנתה או לכאלה המעוניינים לקחת הלוואה לדיור בימים אלה. כפי שמצופה מבנק המשכנתאות המוביל והגדול בישראל, מנהל מזרחי-טפחות מדיניות סיוע פרו-אקטיבית, שנועדה להקל על לקוחות המשכנתה, הקיימים והחדשים כאחד.

במסגרת זו, מציע הבנק מספר פתרונות ללקוחות שההחזר החודשי בהלוואה שלהם עלה משמעותית, ומכביד על התנהלותם השוטפת. ללקוחות אלה – שלחלקם נעשתה פנייה יזומה, מאפשר הבנק, בין השאר, לדחות באופן מלא או חלקי את ההחזרים החודשיים לתקופה מסוימת, להאריך את תקופת ההלוואה ו/או למחזר את כולה או חלק ממנה.

בנוסף, לקוחות שיש ברשותם גם משכנתה וגם חשבון עו"ש במזרחי-טפחות – שממנו משולמת ההלוואה, יכולים ליהנות במשך שנה מפטור על המינוס בחשבון, עד לגובה ההחזר החודשי של המשכנתה או עד לסכום של 6,000 ₪, הנמוך מביניהם. מדובר בהקלה משמעותית למי שנמצאים ביתרת חובה, במיוחד בתקופה שבה הריבית במשק גבוהה יחסית.

מוצר ייחודי נוסף שמציע הבנק, ואשר מותאם לאתגרי התקופה הוא "משכנתה בקצב שלך". מדובר במסלול המאפשר ללקוח להתאים את גובה ההחזר החודשי ליכולותיו הכלכליות המשתנות, לאורך תקופת ההלוואה. לקוח יכול לבחור למשל, לשלם החזר נמוך יחסית בתחילת הדרך, ובהמשך לשלם החזר גבוה יותר, בהלימה לגידול הצפוי בהכנסותיו.

בנוסף, השיק הבנק בימים אלה מספר כלים שימושיים לטובת מי שבוחנים רכישת דירה, ובהם 'קורס הכנה לדירה' ללא עלות, שבו נחשפים המשתמשים לכל המושגים הרלבנטיים מעולם הדיור והמשכנתאות, ומתוודעים לכלים הקיימים לבדיקת הסביבה שבה הם מעוניינים לגור.

משה לארי: תוצאות הבנק ברבעון הראשון של 2023 מצביעות על המשך מגמת הצמיחה על רקע הסביבה המקרו-כלכלית המאתגרת

"התוצאות המדווחות לרבעון הראשון של 2023, משקפות את המשך מגמת הצמיחה המאפיינת את הבנק, בשנים האחרונות. רווח נקי של 1,367 מיליון ₪ ותשואה להון של 22.4% מהווים הישג ראוי לציון, שנזקף, בראש ובראשונה, למאמץ ולהשקעה של כלל העובדות, העובדים, המנהלות והמנהלים בבנק, להשגת היעדים העסקיים שקבענו לעצמנו. ההישג בולט במיוחד, על רקע הסביבה המקרו-כלכלית המאתגרת והתגברות תנאי אי-הוודאות במשק.

מהלך העלאת הריבית, שבנק ישראל החל בו ברבעון השני של 2022, נמשך גם ברבעון הראשון של השנה. מתום שנת 2022, העלה הבנק המרכזי את הריבית במשק שלוש פעמים ברציפות, מרמה של 3.25% ל-4.50% כיום. זאת, לנוכח המשך התרחבות האינפלציה, שהתבטאה בעלייה מצטברת של 1.2% במדד המחירים לצרכן, בשלושת החודשים הראשונים של 2023.

השינוי המהיר בסביבת הריבית מציב קשיים בפני לקוחות רבים, בקרב משקי הבית והעסקים, בסגמנטים השונים. מזרחי-טפחות, המחזיק בתפיסת שירות אנושית, יוזמת ואקטיבית, פועל על בסיס יומיומי ורציף, באמצעות הבנקאים בסניפים וביחידות העסקיות, להעמיד בפני הלקוחות השונים, סל מושלם של מוצרים ופתרונות, שיאפשרו להם לצלוח את התקופה המורכבת הזו באופן מיטבי.

לאחר סיומו המוצלח של פרויקט מיזוגו של בנק אגוד לתוך הבנק – בסוף שנת 2022 כמתוכנן, נחתמו ברבעון הראשון של השנה ההסכמים שהסדירו את קליטתם של העובדים לשעבר מאגוד, בבנק. הסכמים אלו כוללים, בין השאר, את המרת שכרם למבנה השכר הנהוג במזרחי-טפחות, זכויות הפנסיה של העובדים הנקלטים ועוד. מהלך זה, לצד ההתנתקות הסופית ממערכת המחשב החיצונית ששימשה את בנק אגוד לאורך השנים, השלימו למעשה את המיזוג על מכלול היבטיו, העסקיים, הטכנולוגיים, התפעוליים והאנושיים. עובדי אגוד לשעבר כבר משולבים בסניפי הבנק ויחידותיו המקצועיות, רתומים ליעדי הבנק, ומהווים חלק בלתי נפרד מהמרקם האנושי והחברתי הקיים.

בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג ביצועים נאים. ברבעון הראשון של השנה רשם הבנק רווח נקי של 97 מיליון ₪, לעומת 48 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון של 17.6%, בהשוואה לתשואה להון של 10.0% ברבעון הראשון של שנת 2022", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים