מידע כספי לרבעון הראשון 2021

ח' בסיון, תשפ"א, 19 במאי, 2021

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 676 מיליון ₪, לעומת 357 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 89.4%. 
התשואה על ההון העצמי: 14.9%
הכנסות המימון ברבעון הראשון*: 1,880 מיליון ₪
האשראי לציבור ברבעון הראשון: 249.5 מיליארד ₪
פיקדונות הציבור ברבעון הראשון: 293.8 מיליארד ₪
יחס היעילות: 55.3%

*ללא בנק אגוד הסתכמו הכנסות המימון ברבעון הראשון ב-1,618 מיליון ₪, גידול של 14.7% לעומת הרבעון המקביל.


הושקה תכנית אסטרטגית אתגרית לשנים 2025-2021

בהמשך להישגי הבנק בשנים האחרונות ועל רקע התמורות בענף הבנקאות והשינויים בסביבה העסקית, הושקה בסוף חודש אפריל האחרון תכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2025-2021.
התוכנית מתבססת על מספר נדבכים מרכזיים ובהם: מיצוב הבנק כשחקן מרכזי בבנקאות העסקית, ביסוס המובילות של מזרחי-טפחות בקרב משקי הבית בכלל והמשכנתאות בפרט, מתן שירותי בנקאות אישיים ואנושיים הנתמכים בטכנולוגיה דיגיטלית מתקדמת, התאמת מודל ההפעלה של הבנק לאתגרי העתיד ושיפור נוסף ביעילות התפעולית וכן מינוף מיזוגו של בנק אגוד ליצירת סינרגיה תפעולית ועסקית.


על בסיס נדבכים אלה, מכוון הבנק להשגת מספר יעדים מרכזיים: צמיחה בחלקו של מזרחי-טפחות במערכת הבנקאית והגעה, בסוף תקופת התכנית, לנתחי שוק של כ-24% באשראי לציבור וכ-20% בפיקדונות הציבור; שמירה על יעילות תפעולית גבוהה לאורך שנות התכנית, והגעה ליחס יעילות הנמוך מ-50% בשנת 2025; הצגת תשואה דו-ספרתית על ההון בשנים הקרובות, שתגיע בשנת 2025 לכ-14% - בהנחה שהסביבה המקרו-כלכלית תישאר כפי שהיא היום. אם תהיה עלייה בריבית ובאינפלציה, יכול שהתשואה להון בתום תקופת התכנית תהיה גבוהה אף יותר. דירקטוריון הבנק יעקוב אחר ביצוע התכנית במטרה לבחון את האפשרות להגדיל את הדיבידנד שיחולק למשקיעים, משיעור של 40% מהרווח הנקי עד לשיעור של 50%. זאת, בכפוף לאישורו של המפקח על הבנקים.נציגויות משכנתא של מזרחי-טפחות בסניפי אגוד

העסקה לרכישת בנק אגוד הושלמה בסוף ספטמבר 2020, וממועד זה הפך אגוד להיות חברה-בת בבעלות מלאה של מזרחי-טפחות. החל מהרבעון השלישי של 2020 נכללים הנתונים המאזניים של אגוד בדוחות הכספיים של הקבוצה, ומאז הרבעון הרביעי מאוחדים בהם גם נתוני הרווח וההפסד של אגוד.
תהליך הסבת הלקוחות והפעילות העסקית מבנק אגוד אל מזרחי-טפחות יצא לדרך ויתבצע בהדרגה, על מנת לשמור על רציפות השירות ולהבטיח חווית מעבר קלה ונוחה ללקוחות אגוד המצטרפים למזרחי-טפחות.
ב-25 בחודש מרץ האחרון נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את פרישתם של עובדי בנק אגוד, שלא מתוכננים להיקלט במזרחי-טפחות. על-פי ההסכם, גם תהליך הפרישה יתבצע באופן מדורג, במקביל לתהליך ההסבה, ועד אז ימשיכו עובדים אלה להעניק שירות כרגיל ללקוחות הבנק.
בהתאם לתכנית המיזוג, בד בבד עם הסבת הלקוחות והפעילות העסקית, מתוכננת סגירתם של מרבית סניפי בנק אגוד. בסניפי אגוד שלא ייסגרו, אלא יהפכו להיות בסוף התהליך סניפים של מזרחי-טפחות, נפתחו לאחרונה נציגויות משכנתא של מזרחי-טפחות, שבאמצעותן יוכלו לקוחות נוספים להיחשף למותג המשכנתאות המוביל בישראל.משה לארי: תוצאות הבנק ברבעון הראשון הם ביטוי להמשך הגידול בהיקפי הפעילות והיציאה ההדרגתית של המשק ממשבר הקורונה

"נתוני הבנק ברבעון הראשון של 2021 ובראשם, רווח נקי של 676 מיליון ₪ ותשואה להון של 14.9% הם תוצאה של המשך מגמת הגידול בהיקפי הפעילות, הצטרפותו של בנק אגוד לקבוצת מזרחי-טפחות והיציאה ההדרגתית של המשק ממשבר הקורונה.
כך, בין השאר, הסתכמו הכנסות המימון של הבנק ברבעון הראשון, ללא בנק אגוד, בסכום של 1,618 מיליון ₪, גידול של 14.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בסעיפי המאזן העיקריים, ובהם סך המאזן, האשראי לציבור ופיקדונות הציבור, ממשיך הבנק לצמוח באופן רציף ועקבי, על אף הסגר שהיה במהלך הרבעון. סך המאזן ברבעון הראשון הסתכם ב-370.4 מיליארד ₪, עלייה של 2.9% בהשוואה לסוף שנת 2020; האשראי לציבור הגיע לסכום של 249.5 מיליארד ₪, גידול של 1.6% לעומת הרבעון הרביעי של 2020 ופיקדונות הציבור ברבעון הראשון הסתכמו ב-293.8 מיליארד ₪, עלייה של 3.4% בהשוואה לסוף השנה החולפת.

בשונה מהרבעון הראשון של שנת 2020, שהתאפיין באי ודאות גדולה על רקע התפרצות מגפת הקורונה - וכתוצאה מכך בהגדלה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי במערכת הבנקאית, ניכרת ברבעון הראשון של 2021 התאוששות הדרגתית בפעילות המשק. זאת, בהמשך להצלחתו המרשימה של מבצע החיסונים בישראל והירידה העקבית בהיקפי התחלואה. כתוצאה מכך נרשמה ברבעון הראשון של השנה התמתנות בהיקף ההוצאה הכוללת להפסדי אשראי וייחוס ההפרשה הקבוצתית, בהדרגה, לתחומים ולווים ספציפיים.
במסגרת הרה-ארגון שעושה הבנק בפעילותו הבינלאומית, נחתם בתחילת הרבעון הראשון הסכם למכירת בנק מזרחי-טפחות בשוויץ, לבנק Hyposwiss מז'נבה, תמורת כ-44 מיליון פרנק שוויצרי (כ-160 מיליון ₪). בעקבות כך צפוי מזרחי-טפחות לרכז את פעילותו הבינלאומית בסניפי הבנק בלונדון ובלוס אנג'לס, ולהתמקד בבנקאות עסקית באנגליה ובארה"ב, בסינרגיה עם פעילות החטיבה העסקית בישראל.

בסוף חודש מרץ ביצע הבנק, לראשונה, הנפקת אג"ח בינלאומית, שבמסגרתה גויסו 600 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים מארה"ב, אירופה ואסיה. הצלחתה המרשימה של ההנפקה תסייע בגיוון מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, ותגביר את החשיפה שלו למשקיעים זרים", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי.


לדיווחים והודעות קודמים