מידע כספי לרבעון הראשון 2022

כ"ג באייר, תשפ"ב, 24 במאי, 2022

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,154 מיליון ₪, לעומת 676 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 70.7%.
התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון*: 21.9%, לעומת 14.1% ברבעון המקביל ו-15.8% ב-2021 כולה.
הכנסות המימון ברבעון הראשון: 2,261 מיליון ₪, לעומת 1,880 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2021, עלייה של 20.3%.
צמיחה יוצאת דופן באשראי לציבור: הסתכם ברבעון הראשון בכ-282.9 מיליארד ₪, גידול של 13.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
ברבעון הראשון גדל תיק האשראי בכ-11.5 מיליארד ₪, סכום דומה לביצוע השנתי הממוצע בשנים 2020-2015.
יחס היעילות**: 43.2%

*בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים בסך 279 מיליון ₪ נטו, מגיעה התשואה על ההון ל-16.6%

**בנטרול רווחי הון כנ"ל, מסתכם יחס היעילות ברבעון הראשון ב-48.8%

 

התרחבות מואצת באשראי תוך ניהול פרואקטיבי של הון הבנק

בהלימה לשיפור שחל בפעילות הכלכלית במשק ברבעון הראשון של 2022 – חרף התפרצות גל האומיקרון בחודש ינואר, נרשמה בתקופה זו התרחבות מואצת בפעילות האשראי של הבנק.

נכון לסוף הרבעון הראשון הסתכם היקף האשראי בבנק בכ-283 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-249.5 מיליארד ₪ בסוף התקופה המקבילה – עלייה של 13.4%. ההתרחבות בתיק באה לביטוי במרבית הסגמנטים ותחומי הפעילות הקמעונאיים והעסקיים, שעלו בשיעורים דו-ספרתיים. כך, בין השאר, הסתכם בסוף הראשון של השנה האשראי לעסקים גדולים בכ-25.6 מיליארד ₪ - עלייה של 23.2% לעומת התקופה המקבילה; האשראי לעסקים בינוניים הגיע לכ-11.4 מיליארד ₪ - עלייה של 17.3% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של 2021, וההלוואות לדיור הסתכמו בסוף הרבעון הראשון של השנה בכ-181 מיליארד ₪ - עלייה של 14.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל, ממשיך הבנק לנקוט פעולות מגוונות בתחום ניהול ההון, בין השאר על מנת לתמוך בתנופת הצמיחה בפעילותו. במסגרת זו, חתם הבנק בחודש מרץ על עסקה חדשנית לביטוח תיק הלוואות לדיור של כ-3.7 מיליארד ₪, עם מבטח משנה בינלאומי, הנמנה עם עשרת מבטחי המשנה הגדולים בעולם. באמצעות המהלך, שטרם נעשה כמותו במערכת הבנקאית בישראל, התפנה הון נוסף למגוון צרכים ושימושים נוספים.

יישום תוכנית המיזוג של בנק אגוד ותרומתו לרווחי הקבוצה

מאז 30 בספטמבר 2020, מועד השלמת העסקה לרכישת בנק אגוד, פועל הבנק להוציא לפועל את מיזוגו של אגוד אל תוך מזרחי-טפחות, בהתאם לתוכנית מוגדרת שהוכנה לנושא. נכון להיום נסגרו 16 מתוך 35 סניפי אגוד, ועשרות אלפי לקוחות כבר הוסבו לסניפי מזרחי-טפחות, במהלך שמתבצע במשותף על ידי צוותים משני הבנקים, על מנת להבטיח מעבר חלק וידידותי. עד להשלמת המיזוג, המתוכננת לסוף 2022, ייסגרו 11 סניפים נוספים, כך שבסיום התהליך יישארו 8 סניפים של אגוד, שרובם נמצאים במקומות שבהם אין כיום נוכחות של מזרחי-טפחות. במקביל, גם מיושמת תוכנית הפרישה של עובדי אגוד, שלא מתוכננים להיקלט במזרחי-טפחות, כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בבנק אגוד אשתקד. פרישת העובדים מתבצעת בהדרגה, בהלימה לפעילות מיזוג הסניפים, וזאת כדי לשמור על רציפות השירות בבנק אגוד, עד למועד השלמת המיזוג.

בד בבד, עוד לפני השלמת המיזוג והפקת התועלות ממהלכי הסינרגיה וההתייעלות, ממשיך בנק אגוד לתרום לרווחי הקבוצה, אף מעבר להערכות המוקדמות. ברבעון הראשון של השנה הסתכמה תרומת בנק אגוד ב-212 מיליון ₪, הכוללים בעיקר רווחי הון ממימוש נכסים. וזאת, בנוסף לרווחים השוטפים הנובעים מעסקת הרכישה של הבנק.

משה לארי: תוצאות הבנק ברבעון הראשון של 2022 מצביעות על צמיחה מואצת לנוכח המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית במשק

"התוצאות המדווחות לרבעון הראשון של 2022, משקפות שיא של כל הזמנים: רווח נקי של 1,154 מיליון ₪ ותשואה להון יוצאת דופן של 21.9%. גם בנטרול רווחי הון חד-פעמיים של 279 מיליון ₪ נטו, בגין מימוש נכסים, מציג הבנק רווח נקי ותשואה להון ראויים לציון, המצביעים על האצה במגמת הצמיחה המאפיינת אותו בשנים האחרונות, והתרחבות במרבית תחומי הפעילות.

"תנופת ההתפתחות, שחלה גם על רקע המשך השיפור בפעילות הכלכלית במשק ברבעון הראשון של השנה, באה לביטוי בסעיפי המאזן העיקריים, ובראשם האשראי לציבור שגדל בשיעור משמעותי של 13.4%, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. בשלושת החודשים הראשונים של השנה צמח תיק האשראי ב-11.5 מיליארד ₪ - עלייה של 4.2% בהשוואה לסוף 2021, המשקפת קצב גידול של 16.9% במונחים שנתיים. הצמיחה בתיק האשראי נרשמה הן במגזר המשכנתאות – ענף הממשיך להתאפיין בביקושים גבוהים ובביצועי שיא, והן במגזרים העסקיים. בהקשר זה ראוי לציין, כי מזרחי-טפחות נבחר לאחרונה לבנק מצטיין במדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

"בצד ההכנסות בלטה לחיוב עלייה של 16.3% בהכנסות המימון מפעילות שוטפת, שהסתכמו ברבעון הראשון ב-1,815 מיליון ₪, בהשוואה ל-1,560 מיליון ₪ בתקופה המקבילה. ההכנסות מעמלות הגיעו ל-520 מיליון ₪, לעומת 477 מיליון ₪ ברבעון המקביל, גידול של 9.0%. מנגד, מצליח הבנק לשמור על ריסון בהוצאות ומציג עלייה מתונה של 3.5% בלבד בהוצאות התפעוליות והאחרות. אלו הסתכמו ברבעון הראשון ב-1,388 מיליון ₪, בהשוואה ל-1,341 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד. הודות לכך, מציג הבנק יחס יעילות איכותי של 48.8%, גם בנטרול רווחי ההון ממכירת נכסים.

"נכון לסוף הרבעון הראשון, עומדים יחסי ההון של הבנק בתנאים לחלוקת דיבידנד, בהתאם למדיניותו בנושא. לנוכח טיוטת הוראה שפרסם המפקח על הבנקים בחודש מרץ, לפיה הלוואות המיועדות לרכישת קרקע למטרות פיתוח או בנייה, בשיעור מימון העולה על 75% משווי הנכס הנרכש, ישוקללו במשקל סיכון של 150% במקום 100% – והעובדה שאם תהפוך לסופית תוחל ההוראה גם רטרואקטיבית, החליט הבנק כי בנקודת הזמן הזו עדיף שלא לחלק דיבידנד. זאת, על מנת לשמור על רמת הון מספקת, שתאפשר לו להמשיך בתנופת הצמיחה ולהתמודד באופן מיטבי עם הביקושים המוגברים לאשראי", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

לדיווחים והודעות קודמים