מידע כספי לרבעון השני 2023

כ"ח באב, תשפ"ג, 15 באוגוסט, 2023

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023: 1,398 מיליון ₪
בהשוואה ל-1,053 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 32.8%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023: 2,765 מיליון ₪
לעומת 2,207 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 25.3%

הכנסות מימון מפעילות שוטפת
ברבעון השני: 2,962 מיליון ₪
עלייה של 41.3% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022
במחצית הראשונה: 5,904 מיליון ₪
גידול של 50.2% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 22.0%
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 22.2%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני: 38.1%
יחס היעילות במחצית הראשונה: 37.8%

יחולק דיבידנד של כ-489 מיליון ₪ - 35% מרווחי הרבעון השני

 

חבילת הטבות ייחודית ללקוחות העו"ש והמשכנתה

על מנת לסייע ללקוחותיו להתמודד באופן מיטבי עם העלייה ביוקר המחיה בתקופה כלכלית מורכבת, יצא מזרחי-טפחות בסוף הרבעון השני של 2023 בחבילת הטבות ייחודית ומגוונת. הטבות אלו, שנכנסו לתוקף בתחילת חודש יולי, מיועדות ללקוחות פרטיים מקרב משקי הבית, ונוגעות הן לניהול חשבון העובר ושב והן לתחום המשכנתאות.

ריבית זכות על העו"ש - במסגרת הטבה זו, החל הבנק לשלם ריבית זכות (בשיעור שנתי) של 2% ללקוחות שיש בחשבון העובר ושב שלהם יתרה חיובית של עד 25 אלף ₪, וסך הנכסים שלהם בחשבון (עו"ש, פיקדונות וני"ע) הוא עד 50 אלף ₪. במקביל, ממשיך הבנק להציע ללקוחות המחזיקים בחשבונם כספים שאינם זקוקים להם באופן מיידי, מבחר עשיר של פיקדונות בריביות אטרקטיביות, במסלולי ריבית משתנה או קבועה, לטווחים קצרים וארוכים, ועם אפשרויות נזילות רבות, בהתאמה לצרכיהם והעדפותיהם.

הפחתת הריבית על המינוס - כדי להקל על לקוחות שמתמודדים עם מינוס בחשבונם, הפחית הבנק בשיעור של עד 2% את ריבית החובה על מסגרות האשראי של כל הלקוחות הפרטיים, באופן הבא:
הפחתה של 1% מתת-מסגרת א', הפחתה של 1.5% מתת-מסגרת ב' והפחתה של 2% מתת-מסגרת ג'.

קיזוז ריבית חובה - כמהלך משלים לשתי ההטבות המתייחסות לריבית על הפלוס ולהפחתת הריבית על המינוס, יצא הבנק בהטבה בלעדית נוספת המיועדת ללקוחות שחשבונם נמצא במהלך החודש מספר ימים ביתרת זכות ומספר ימים ביתרת חובה. 'קיזוז' בין שתי היתרות הללו, עד לגובה של 10,000 ₪, יסייע ללקוחות לחסוך בעלויות הריבית על המינוס בחשבון, עד לאפשרות שלא לשלם בכלל ריבית על יתרת החובה, עבור החודש השוטף.

זיכוי שנתי של 1,200 ₪ ללקוחות משכנתה - השינוי המהיר שחל בסביבת הריבית בישראל מאז הרבעון השני של 2022, גרם להתייקרות ההחזר החודשי של המשכנתה ולהכבדת נטל ההוצאות החודשיות על משק הבית. על מנת לאפשר ללקוחות שנטלו הלוואה לדיור במזרחי-טפחות, להתמודד עם המציאות החדשה והמאתגרת, מעניק הבנק ללווים העונים על תבחינים ספציפיים, זיכוי מיוחד של 1,200 ₪, כנגד החזרי המשכנתה, ב-4 'מנות' של 300 ₪, כל אחת.

'המינוס עלינו' – לבעלי משכנתה וחשבון עו"ש בבנק - נוסף לזיכוי הכספי, יצא מזרחי-טפחות בהטבה בלעדית, המיועדת אף היא ללקוחות המשכנתה, אשר מנהלים גם את חשבון העובר ושב שלהם בבנק. לקוחות אלו יהיו פטורים מתשלום הריבית על המינוס בחשבון העו"ש, עד לגובה ההחזר החודשי של המשכנתה, או עד לסכום של 6,000 ₪ בחודש, הנמוך מביניהם.

משה לארי: תוצאות הרבעון השני של השנה משקפות את המשך תנופת ההתפתחות של הבנק בסביבה מקרו-כלכלית מורכבת

"התוצאות שאנו מציגים ברבעון השני של 2023 ובמחצית הראשונה של השנה, משקפות את המשך תנופת ההתפתחות המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, בסביבה מקרו-כלכלית מורכבת, בהיבט המקומי והגלובלי.

"תמונת ההתרחבות בפעילות העסקית באה לביטוי בסעיפי המאזן העיקריים, נכון לסוף חודש יוני 2023. כך, בין השאר, עמד האשראי לציבור על כ-316.9 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-298.2 מיליארד ₪ בסוף חודש יוני 2022, גידול של 6.3%. תיק פיקדונות הציבור הסתכם בכ-345.2 מיליארד ₪, לעומת כ-327.9 מיליארד ₪ אשתקד, עלייה של 5.3%, וההון העצמי של הבנק עמד על כ-25.8 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-22.2 מיליארד ₪, בסוף הרבעון השני של השנה שעברה, גידול של 16.5%.

"הכנסות המימון מפעילות שוטפת במחצית הראשונה הגיעו ל-5,904 מיליון ₪, גידול של 50.2% בהשוואה למחצית המקבילה, וזאת גם על רקע עליית הריבית. ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בתקופה זו ב-474 מיליון ₪ (שיעור של 0.30% על בסיס שנתי), לעומת 186 מיליון ₪, במחצית הראשונה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מהגידול בהפרשה הקבוצתית, לאור צמיחת תיק האשראי ועליית רמת הסיכון במשק.

"השינוי בסביבת הריבית והתגברות אי-הוודאות הכלכלית, השפיעו משמעותית על יוקר המחיה בישראל ויצרו מציאות לא פשוטה למשפחות רבות, המתקשות להתמודד עם הכבדת נטל ההוצאות השוטפות. על מנת לסייע ללקוחותיו לצלוח את התקופה המאתגרת בצורה טובה ככל האפשר, יצא הבנק בחבילת ההטבות המשתלמת, הרחבה וההוגנת ביותר במערכת הבנקאית. חבילה זו כוללת, בין השאר: ריבית זכות על העו"ש, הפחתת ריבית החובה, מנגנון מיוחד של קיזוז בין המינוס לפלוס, זיכוי כספי לבעלי משכנתאות העונים על תבחינים מוגדרים, וכן הטבה ייחודית ללווי המשכנתה, שמנהלים כיום, או שיעברו לנהל בהמשך, גם את חשבון העובר ושב שלהם בבנק.

"במקביל, מקיים הבנק פעילות אקטיבית ענפה כדי להציע מגוון פתרונות ללקוחות מתקשים, ובמיוחד לבעלי משכנתאות, שחווים בשנה האחרונה התייקרות גדולה בהחזר החודשי של ההלוואה.

"לקראת סוף הרבעון השני חתם הבנק על הסכם שכר חדש עם ארגון העובדים, שיהיה בתוקף עד לסוף שנת 2026. ההסכם מהווה בשורה חשובה ויאפשר לבנק להתמודד בצורה טובה ויעילה עם מגוון המשימות והאתגרים שעומדים על סדר יומו, תוך המשך טיפוח והעצמה של עובדות ועובדי הבנק. הצלחתו המרשימה של מזרחי-טפחות, בשנים האחרונות בכלל ובמחצית הראשונה של 2023 בפרט, היא בראש ובראשונה הישג ראוי לציון של העובדות והעובדים המסורים והמעולים שלנו. אין ספק שהסכם השכר החדש יבטיח את המשך מחויבותם והירתמותם להצלחת הבנק, גם בשנים הבאות", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

לדיווחים והודעות קודמים