מידע כספי לרבעון השני 2021

ח' באלול, תשפ"א, 16 באוגוסט, 2021

הרווח הנקי ברבעון השני של 2021: 988 מיליון ₪
בהשוואה ל-360 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 174.4%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 21.3%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021: 1,664 מיליון ₪
לעומת 717 מיליון ₪ במחצית המקבילה ב-2020
ורווח נקי של 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020 כולה

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 17.7%

האשראי לציבור במחצית הראשונה: 254.2 מיליארד ₪
עלייה של 8.7 מיליארד ₪ בהשוואה לסוף שנת 2020
קצב גידול של למעלה מ-7% במונחים שנתיים

פיקדונות הציבור במחצית הראשונה: 294.4 מיליארד ₪
עלייה של 10.2 מיליארד ₪ בהשוואה לסוף שנת 2020
קצב גידול של למעלה מ-7% במונחים שנתיים

יחס היעילות (Cost-Income Ratio):
ברבעון השני של 2021 – 50.4%
במחצית הראשונה של השנה: 52.8%

יחולק דיבידנד של 483 מיליון ₪ - 30% מרווחי הבנק ב-2020


המשך צמיחה בפעילות הבנק לצד השפעות מקרו-כלכליות

נתוני המחצית הראשונה של שנת 2021 משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק, כפי שהיא באה לביטוי, בין השאר, בגידול בהכנסות המימון מפעילות שוטפת, גם ללא בנק אגוד (עלייה של 9.2% ברבעון השני ושל 5.4% במחצית הראשונה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד), ובהתרחבות נוספת בסעיפי המאזן העיקריים ובהם היקפי האשראי והפיקדונות (קצב גידול שנתי של 7.2% ו-7.3% בהתאמה). בד בבד, ממשיכה הרכישה של בנק אגוד לייצר תרומה חיובית, הן בהיבט הרחבת הפעילות העסקית והן על התוצאות הכספיות.
לצד זאת, השיפור במצב המקרו-כלכלי בישראל במחצית הראשונה של השנה הוביל לעלייה של 1.6% במדד המחירים לצרכן, ולהשפעה חיובית על הכנסות המימון של הבנק במחצית הראשונה של השנה. זאת, לעומת ירידה של 0.8% במדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של 2020.
חזרת המשק לפעילות סדירה בחודשים הראשונים של השנה, סייעה לרובם המכריע של הלקוחות שנזקקו לדחיית תשלומים, לחזור ולשלם את ההלוואות שלהם באופן סדיר. כתוצאה מכך, הקטין הבנק באופן חלקי את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, שבוצעה בשנה החולפת.

היערכות מיוחדת על רקע ביקושי שיא למשכנתאות

מגמת הפעילות המוגברת בענף הנדל"ן למגורים בכלל ושוק המשכנתאות בפרט, שאפיינה את שנת 2020, נמשכה, וביתר שאת, מתחילת שנת 2021.
ברבעון הראשון של השנה נרשמה קפיצת מדרגה בהיקף העסקאות בשוק הדיור, ויחד איתה גידול חד בביקושים למשכנתאות, לכדי ביצועים חודשיים חסרי תקדים. זאת, גם על רקע כניסתה לתוקף של הוראת בנק ישראל לביטול מגבלת הפריים – מהלך שהביא להוזלה נוספת במשכנתאות,
הזינוק החד בפניות לקבלת הצעות למשכנתא מצד לווים חדשים, לצד ההתגברות המשמעותית במספר הלקוחות שביקשו לבחון את כדאיות המיחזור של הלוואתם הקיימת, יצרו ביקוש חריג, שחייב את הבנק בהיערכות מיוחדת ובמאמץ לא שגרתי.
הצלחתם של מומחי המשכנתאות של מזרחי-טפחות להתמודד באופן מיטבי עם העלייה החדה בהיקף הפעילות, ולהעניק לפונים הרבים שירות זמין ומענה איכותי ומקצועי בתוך זמן סביר, ראויה לציון.
בסך הכול, ביצע הבנק במחצית הראשונה של 2021 הלוואות חדשות – לדיור ולכל מטרה, בהיקף כספי של כ-17.9 מיליארד ₪, לעומת כ-13 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 37.5%. בנוסף, בוצע מיחזור של הלוואות קיימות, בהיקף העולה על 3.2 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה ב-2020, זינוק של כ-114%. כל זאת, תוך הקפדה מרבית על איכות החיתום, ושמירה על פרופיל סיכון נמוך במיוחד של תיק המשכנתאות.


משה לארי: התוצאות לרבעון השני ולמחצית הראשונה משקפות

את המשך תנופת הצמיחה לצד ההשפעה החיובית של רכישת אגוד
"תוצאות השיא של הבנק ברבעון השני של 2021 ובמחצית הראשונה של השנה, משקפות את המשך תנופת הצמיחה המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, כמו-גם את תרומת הרכישה של בנק אגוד על הרווח והרווחיות, והשפעתה החיובית על הרחבת הפעילות העסקית שלנו.
גם ההתאוששות שנרשמה בפעילות המשק מתחילת 2021 – בעקבות הצלחת מבצע החיסונים, באה לביטוי בתוצאות הבנק, הן באמצעות השפעת עליית המדד בתקופה זו על הכנסות המימון והן בהקטנת ההוצאה להפסדי אשראי, בהלימה לחזרתן של רובן המכריע של ההלוואות שהיו בדחייה, למסלול תשלומים סדיר.
את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק ניתן לראות בהתפתחות סעיפי המאזן העיקריים. סך כל המאזן במחצית הראשונה הסתכם בכ-374.4 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-360.1 מיליארד בסוף שנת 2020 - קצב גידול שנתי של 8.1%; האשראי לציבור עמד על כ-254.2 מיליארד ₪, לעומת כ-245.5 מיליארד ₪ בתום שנת 2020 – קצב גידול שנתי של 7.2% ופיקדונות הציבור במחצית הראשונה של 2021 הגיעו לכ-294.4 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-284.2 מיליארד בסוף 2020 – קצב גידול שנתי של 7.3%.
הצמיחה בפעילות העסקית במחצית הראשונה של 2021 לא היתה מושגת, ללא התגייסותם יוצאת הדופן של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו. ריבוי המשימות והצורך להתמודד בו-זמנית עם שורה של אתגרים ועומסים לא שגרתיים, חייבו את עובדי הבנק במאמץ ובהשקעה גדולים במיוחד. לשמחתי, הודות לנחישות ולמחויבות של עובדינו המשכנו, גם בתקופה מורכבת ולא פשוטה, ליישם את תפיסת השירות האישית והאנושית שלנו, ולהעניק לכל לקוח, פרטי ועסקי כאחד, מעטפת כוללת של תמיכה מקצועית והצעות ערך, המותאמות באופן מיטבי לצרכיו ומאפייניו.
בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג תוצאות כספיות טובות וביצועים נאים. במחצית הראשונה של השנה רשם בנק יהב רווח נקי של 97 מיליון ₪, לעומת 85 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון ראויה לציון של 11.2%, המעידה, בין השאר, על איכות תיק האשראי שלו.
בהמשך להודעת הפיקוח על הבנקים בעניין האפשרות לחלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת 2020, החליט דירקטוריון הבנק לחלק דיבידנד בסכום של 483 מיליון ₪ - 30% מרווחי השנה החולפת. החזרה לחלוקת דיבידנד מהווה בשורה חיובית למחזיקי המניות, ובכוונת הבנק לשוב ולפעול בהתאם למדיניות הדיבידנד שלו, ככל שהדבר יעלה בקנה אחד עם הוראות הדין והנחיות המפקח על הבנקים", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

לדיווחים והודעות קודמים