מידע כספי לרבעון השלישי 2021

י"א בכסלו, תשפ"ב, 15 בנובמבר, 2021

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021: 845 מיליון ₪
בהשוואה ל-387 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 118.3%


התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 17.3%


הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 2,509 מיליון ₪
לעומת 1,104 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2020
ורווח נקי של 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020 כולה


התשואה על ההון העצמי ב-9 החודשים הראשונים: 17.1%


הכנסות המימון (ללא בנק אגוד): 5,336 מיליון ₪
לעומת 4,328 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים של 2020
עלייה של 23.3%


יחס היעילות (Cost-Income Ratio):
ברבעון השלישי של 2021 – 51.2%
בתשעת החודשים הראשונים של השנה: 52.2%


יחולק דיבידנד של 752.7 מיליון ₪ - 30% מרווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 2021

 


תוצאות שיא על רקע המשך ההתאוששות הכלכלית


התוצאות העסקיות שמציג מזרחי-טפחות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, משקפות את המשך הצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק, לצד התרומה החיובית שמניבה העסקה לרכישת בנק אגוד. זאת, על רקע נתוני מקרו חיוביים ודעיכת הגל הרביעי של הקורונה.
בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רשם הבנק רווחי שיא של כ-2.5 מיליארד ₪, בהשוואה לרווח נקי של כ-1.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי של כ-1.6 מיליארד ₪ בכל שנת 2020. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-845 מיליון ₪ לעומת 387 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2020, גידול של 118.3%.
הכנסות המימון, ללא בנק אגוד, טיפסו ברבעון השלישי של השנה ל-1,859 מיליון ₪, בהשוואה ל-1,518 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2020, גידול של 22.5%. הכנסות המימון מפעילות שוטפת – גם כן ללא תרומת בנק אגוד, הגיעו ברבעון השלישי השנה ל-1,551 מיליון ₪, לעומת 1,375 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 12.8%.
הסרת המגבלות על הפעילות הכלכלית הובילה לשחרור ביקושים כבושים ולהאצת הצריכה הפרטית. עליית מדד המחירים לצרכן ("מדד ידוע") בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-2.2%, לעומת ירידה של 0.6% בתקופה המקבילה אשתקד, השפיעה לחיוב על הכנסות המימון בפרט ועל רווחי הבנק בכלל.


מענה מיטבי לביקוש המוגבר למשכנתאות

הפעילות הערה בענף הנדל"ן למגורים בכלל ושוק המשכנתאות בפרט, שאפיינה את המחצית הראשונה של השנה, נמשכה גם ברבעון השלישי.
על רקע ההוזלה במשכנתאות, בעקבות הוראת בנק ישראל על ביטול מגבלת הפריים והחשש מפני המשך עליית מחירי הדיור, נרשמו גם ברבעון השלישי של 2021 היקפי ביצוע גדולים במיוחד של הלוואות לדיור.
הביקוש הער, שהגיע גם מלקוחות חדשים וגם מלווים שביקשו לבחון את כדאיות המיחזור של הלוואתם הקיימת, חייב את מערך המשכנתאות של הבנק בהיערכות מיוחדת על מנת להעניק מענה מיטבי לכל הפונים. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ביצעו מומחי המשכנתאות של מזרחי-טפחות, ביעילות ובמקצועיות, הלוואות לכ-50 אלף לווים (חדשים וקיימים), גידול חד בשיעור של כ-30%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בסך הכול, ביצע הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הלוואות חדשות בהיקף כספי של כ-28 מיליארד ₪, לעומת כ-19.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, קפיצה של 43.8%. בנוסף, בוצע מיחזור של הלוואות קיימות, בהיקף של כ-5.5 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה, זינוק של 37.5%.
על רקע ההתגברות בפעילות והתחרות העזה, ממשיך הבנק לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות, וזאת תוך הקפדה מרבית על איכות החיתום, שמירה על פרופיל סיכון נמוך במיוחד של התיק ומענה מהיר ומקצועי ללקוחותינו.


משה לארי: רווחי השיא בתשעת החודשים הראשונים משקפים את המשך הצמיחה בפעילות לצד ההשפעה החיובית של רכישת אגוד


"התוצאות שמציג מזרחי-טפחות ברבעון השלישי של 2021 ובתשעת החודשים הראשונים של השנה, משקפות את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק וכן את ההשפעה החיובית שיש לרכישת בנק אגוד, עוד לפני השלמת יישומו של המיזוג, על היקפי הפעילות במגוון התחומים ועל הרווח והרווחיות.
המשך ההתאוששות בפעילות המשק, בד בבד עם הדעיכה בגל הרביעי של הקורונה, תרמו גם הם לתוצאות הבנק, הודות לעלייה מצטברת של 2.2% במדד המחירים לצרכן בתשעה החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה למדד שלילי של 0.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2020. השיפור בנתונים המקרו-כלכליים וחזרת המשק למסלול של צמיחה מואצת, אפשרו לבנק גם לבצע הקטנה בהפרשה הקבוצתית שנרשמה אשתקד, על רקע התפשטות מגפת הקורונה, ולרשום ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשנים של 2021, הכנסה מהפסדי אשראי.
תמונת ההתרחבות בעסקי הבנק עולה מההתפתחות שחלה בסעיפי המאזן העיקריים. סך כל המאזן בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע לכ-379.6 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-360.1 מיליארד בסוף שנת 2020 - קצב גידול שנתי של 7.3%; האשראי לציבור הסתכם בכ-259.7 מיליארד ₪, לעומת כ-245.5 מיליארד ₪ בתום שנת 2020 – קצב גידול של 7.8% במונחים שנתיים ופיקדונות הציבור בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הגיעו לכ-303.9 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-284.2 מיליארד בסוף 2020 – קצב גידול שנתי של 9.3%.
בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להפגין יציבות ולהציג תוצאות כספיות נאות. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם בנק יהב רווח נקי של 148 מיליון ₪, לעומת 130 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון של 11.1%, בהשוואה לתשואה להון של 10.9% בתשעת החודשים הראשונים של 2020.
בהמשך להודעות הפיקוח על הבנקים מחודש יולי ומחודש ספטמבר השנה, בעניין האפשרות לחלוקת דיבידנד בגין רווחי השנים 2020 ו-2021, אישר דירקטוריון הבנק לחלק דיבידנד בסכום של 752.7 מיליון ₪ - 30% מהרווחים בתשעת החודשים הראשונים של 2021. סכום זה מתווסף לדיבידנד של 483 מיליון ₪ שהבנק כבר חילק בחודש אוגוסט האחרון, המהווים 30% מהרווחים בשנת 2020. החזרה לחלוקת דיבידנד מהווה בשורה חיובית למחזיקי המניות, ובכוונת הבנק לשוב ולפעול בהתאם למדיניות הדיבידנד שלו, ככל שהדבר יעלה בקנה אחד עם הוראות הדין והנחיות המפקח על הבנקים", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

לדיווחים והודעות קודמים