מידע כספי לשנת 2023

ב' באדר ב, תשפ"ד, 12 במרץ, 2024

הרווח הנקי בשנת 2023: 4,910 מיליון ₪
לעומת 4,472 מיליון ₪ בשנת 2022
גידול של 9.8%


התשואה על ההון ב-2023: 19.1%
בהשוואה ל-20.1% בשנת 2022*


יחס היעילות (Cost Income Ratio): 37.7%
לעומת יחס יעילות של 45.2% ב-2022*


הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 11,679 מיליון ₪
בהשוואה ל-9,455 מיליון ₪ בשנת 2022
עלייה של 23.5%


יחולק דיבידנד של 209.4 מיליון ₪
20% מרווחי הרבעון הרביעי של 2023


סך הדיבידנד בגין רווחי 2023 – כ-1,274 מיליון ₪

*בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים – התשואה להון ב-2022: 19.0%; יחס היעילות: 46.4%


צמיחה עקבית ורב-שנתית בפעילות הבנק

למרות האתגרים הלא פשוטים שניצבו בפני המשק הישראלי לאורך השנה כולה, ובמיוחד ברבעון הרביעי, על רקע מלחמת "חרבות ברזל" והשלכותיה על מגוון תחומי החיים במדינה גם בימים אלה – למעלה מחמישה חודשים מאז שפרצה, מציג בנק מזרחי-טפחות בשנת 2023 תוצאות שיא, ובראשן הכנסות של 14,780 מיליון ₪, רווח נקי של 4,910 מיליון ₪ ותשואה להון של 19.1%. נתונים אלה משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק ובסעיפי המאזן המרכזיים, גם בהשוואה לשנת 2022 וגם בראייה רב-שנתית.


כך, בין השאר, הסתכם האשראי לציבור בסוף השנה בכ-325.3 מיליארד ₪ לעומת סכום של כ-307.5 מיליארד ₪ בסוף שנת 2022, גידול של כ-6%; פיקדונות הציבור הגיעו לסכום של כ-358.5 מיליארד ₪ ב-31 בדצמבר 2023, בהשוואה לכ-344.5 מיליארד ₪ בסוף דצמבר אשתקד, עלייה של כ-4%, וההון העצמי של הבנק טיפס לכ-27.5 מיליארד ₪ לעומת כ-23.8 מיליארד ₪ בתום שנת 2022, גידול של כ-15.5%.
תמונת ההתרחבות בפעילות הבנק משתקפת גם בנתונים הרב-שנתיים. בין השנים 2019 ל-2023 נרשם גידול שנתי ממוצע של כ-11.0% באשראי לציבור, של כ-12.5% בפיקדונות הציבור ושל כ-13.5% בהון העצמי של הבנק.


עלייה בהוצאות להפסדי אשראי בשל המלחמה והתגברות הסיכון במשק

ההוצאות להפסדי אשראי של הבנק הסתכמו בשנת 2023 ב-1,463 מיליון ₪, לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 532 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
העלייה בהפרשות בשנת 2023, ובמיוחד ברבעון השלישי של השנה, נובעת רובה ככולה מהפרשה קבוצתית, שנרשמה על מנת לתת ביטוי להתגברות הסיכון במשק, על רקע מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בתחילת הרבעון הרביעי. זאת, למרות שעד כה טרם נצפו בבנק אינדיקטורים מהותיים לעלייה בסיכון זה.
הגידול בהוצאות להפסדי אשראי על פני שנת 2023 כולה, הושפע גם מהצמיחה בתיק האשראי של הבנק ומעליית רמת הסיכון במשק, בעיקר בשל עליית הריבית.


מהלך נרחב של הטבות בנקאיות, תרומות ופעילויות התנדבות

מאז מתקפת ה-7 באוקטובר מוביל הבנק מהלך נרחב של תמיכה וסיוע במעגלים נרחבים של לקוחות, תושבים מאזורי העימות וחיילים. במסגרת זו הוענקו הטבות בנקאיות בעשרות מיליוני שקלים בתחומי המשכנתה והעו"ש וכן כמענה לעסקים בדרום ובצפון; הוקצו עשרות מיליוני ₪ נוספים לתרומות ולאימוץ שדרות וכפר עזה, ובנוסף מאות מעובדי הבנק השתתפו בפעילויות התנדבות ותמיכה באזרחים – בעיקר מהישובים שפונו, בחיילי מילואים ובפצועי צה"ל.


משה לארי: תוצאות הבנק ב-2023 משקפות את הצלחתנו להמשיך ולצמוח תוך תמיכה נרחבת בלקוחותינו על רקע הקשיים והאתגרים

"שנת 2023 תיזכר כאחת השנים הקשות והמורכבות שידעה מדינת ישראל מיום הקמתה. מלחמת "חרבות ברזל" שנכפתה עלינו בעקבות מתקפת הפתע של ה-7 באוקטובר, ועוד קודם לכן המחלוקת הפנימית העזה בנושאים המשפטיים, יצרו אתגרים אדירים ברמה האישית והלאומית, שהשליכו, ועודם משליכים, על חוסננו החברתי, הכלכלי והביטחוני.
משפחת מזרחי-טפחות מייחלת לחזרתם הביתה במהרה, בריאים ושלמים, של כל החטופות והחטופים יחד עם כל חיילינו האמיצים, להחלמתם המלאה של כל הפצועות והפצועים, ושולחת תנחומים למשפחות השכולות.
למרות אתגרי התקופה, הצליח הבנק להמשיך ולצמוח, תוך גידול נוסף בסך ההכנסות ובמרבית סעיפי המאזן. כתוצאה מכך, גדל הרווח הנקי לשיא של 4,910 מיליון ₪ המשקף תשואה להון של 19.1% - הישג ראוי לציון הנזקף בראש ובראשונה להון האנושי האיכותי, המסור והמחויב שמזרחי-טפחות התברך בו. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מהעובדים והמנהלים שלנו, על תרומתם החשובה להצלחת הבנק מזה שנים ארוכות.


לאחר כעשור של ריבית נמוכה עד אפסית במונחים ריאליים, החל בשנת 2022 מהלך רצוף של העלאות ריבית במשק, שהגיע בשיאו עד לשיעור ריבית של 4.75% במאי 2023. בתחילת 2024 ביצע בנק ישראל הפחתה של 0.25% לשיעור של 4.5% ועדיין, השינוי החד יחסית שחל בסביבת הריבית תוך כשנה, יצר אתגר לא פשוט ללקוחות רבים, משקי בית ועסקים, שחוו עלייה משמעותית בעלויות המימון שלהם. זאת, בנוסף להתמודדות הלא פשוטה עם יוקר המחיה ואי-הוודאות הביטחונית והכלכלית.


מתוך רצון לסייע ללקוחות להתמודד עם המציאות המורכבת, יזם הבנק השנה מספר מהלכים פרו-צרכניים, שכללו, בין השאר, הענקת ריבית זכות על העו"ש, הפחתת הריבית על המינוס ומענק כספי מיוחד לבעלי משכנתאות. זאת, לצד יצירת פתרונות מותאמים אישית ללקוחות המשכנתה שחוו התייקרות משמעותית בהחזר החודשי, בשל עליית הריבית. מיד עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" העצים הבנק את פעילות התמיכה שלו למעגלים נרחבים של לקוחות מכל רחבי הארץ, תושבים מאזורי העימות בדרום ובצפון, וחיילי מילואים בעלי עסקים. בנוסף, השתתפו מאות מעובדי הבנק בפעילויות התנדבות רבות עבור אזרחים וחיילים.
מזרחי-טפחות יחלק דיבידנד בסכום של 209.4 מיליון ₪ - 20% מרווחי הבנק ברבעון הרביעי של השנה. יחד עם הסכום הזה, מגיע הדיבידנד המצטבר בגין רווחי שנת 2023 לסכום של כ-1,274 מיליון ₪", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

לדיווחים והודעות קודמים