מידע כספי לשנת 2019

ל' בשבט, תש"פ, 25 בפברואר, 2020

הרווח הנקי בשנת 2019: 1,842 מיליון ₪ לעומת 1,206 מיליון ₪ בשנת 2018*, גידול של 52.7%.


הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה: 440 מיליון ₪ לעומת 202 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2018*, עליה של 117.8%.


התשואה להון בשנת 2019: 11.9% לעומת תשואה להון של 8.5% בשנת 2018**.


התשואה להון ברבעון הרביעי של 2019: 11.5% לעומת תשואה להון של 5.7% ברבעון המקביל**.


יחס היעילות (Cost Income Ratio) ב-2019: 54.6%.


יחולק דיבידנד של 176 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי.

*ללא השלכות החקירה האמריקאית הסתכם הרווח הנקי בשנת 2018 ב-1,647 מיליון ₪ וברבעון הרביעי של אותה שנה ב-378 מיליון ₪ 

**ללא חריגים כנ"ל, עמדה התשואה להון בשנת 2018 על 11.6% וברבעון הרביעי על 10.7%

היעדים הושגו: הבנק ישיק השנה תוכנית אסטרטגית חדשה

בסוף שנת 2016 פרסם הבנק תוכנית אסטרטגית לשנים 2021-2017, ובה יעדים מוגדרים במספר פרמטרים ותחומי פעילות. מנתוני הדוחות לשנת 2019 עולה כי כבר כיום, שנתיים לפני תום התוכנית, עומד הבנק ביעדים שקבע לסוף שנת 2021, וזאת למרות תנאי מאקרו מאתגרים של שיעורי ריבית ואינפלציה, שהיו נמוכים מההנחות שעל בסיסן נבנתה התוכנית האסטרטגית. התשואה על ההון הגיעה בשנת 2019 לשיעור של 11.9%, לעומת יעד של 11.5% בסוף 2021; יחס היעילות הגיע בשנת 2019 ל-54.6%, לעומת יעד אסטרטגי של 55%; נתח השוק של הבנק בישראל באשראי לציבור, נכון לסוף ספטמבר 2019 הגיע ל-20.1% בהשוואה ליעד של 20%, ונתח השוק בפיקדונות הציבור עמד על 17.6% לעומת יעד של 17.5%, בסוף 2021. 
לאור השגת יעדי התוכנית האסטרטגית, הנחה דירקטוריון הבנק את ההנהלה להיערך להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2021-2025, ולהביאה לאישור הדירקטוריון כבר במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020.

היערכות ליישום עסקת אגוד

בהמשך להחלטת בית הדין לתחרות מסוף 2019 ולתנאים שהציבה הממונה על התחרות בתחילת 2020, נערך הבנק להשלים את העסקה לרכישת מניות בנק אגוד ולמיזוגו אל תוך קבוצת מזרחי-טפחות.
בחודשים האחרונים הוקמו מספר צוותים המכינים תכניות אופרטיביות ליישום המיזוג, על כל היבטיו. זאת, על מנת להבטיח כי קליטת הפעילות העסקית של אגוד, לקוחותיו והעובדים שיצטרפו לבנק הממוזג תהיה חלקה ומהירה.
לכשיושלם, יגביר המיזוג באופן משמעותי הן את כושר התחרות של הבנק הממוזג והן את רמת התחרות במערכת הבנקאית, ויהווה אחד ממנועי הצמיחה של התוכנית האסטרטגית הבאה.

המשך הרחבת הפריסה הסניפית

בניגוד למגמה הרווחת במערכת הבנקאית של סגירת סניפים וצמצום השירות האנושי והפרונטלי, ממשיך הבנק להרחיב את הפריסה הסניפית שלו. בשנת 2019 פתחה קבוצת מזרחי-טפחות 5 סניפים חדשים ובסך הכול מחזיקה הקבוצה ב-198 סניפים, ובהם 53 סניפים של בנק יהב.
גם מעגל הלקוחות ממשיך להתרחב, ובשנת 2019 הצטרפו למזרחי-טפחות עשרות אלפי לקוחות חדשים, פרטיים ועסקיים, המבקשים ליהנות מהשירות ההיברידי הייחודי של הבנק, המשלב בנקאי אישי בסניף ומגוון ערוצים דיגיטליים מתקדמים.

אלדד פרשר: התוצאות לשנת 2019 משקפות נתוני שיא 

"התוצאות הכספיות לשנת 2019 משקפות הגעה לשיאים חדשים במגוון הנושאים והפרמטרים המרכזיים של פעילות הבנק, תוך התרחבות מואצת וצמיחה בקצב מהיר אף מהתוכניות שלנו. הודות לכך, הצלחנו להקדים בשנתיים את לוחות הזמנים של התוכנית האסטרטגית הנוכחית, שיצאה לדרך בשנת 2017, ולהגיע כבר כיום ליעדים שהצבנו לעצמנו לסוף שנת 2021.
הדוח הכספי לשנת 2019 משקף נתוני שיא בהכנסות בכלל - 7,306 מיליון ₪, בהכנסות המימון מפעילות שוטפת בפרט – 5,466 מיליון ₪ וברווח הנקי שעמד על 1,842 מיליון ₪; התשואה להון הגיעה ל-11.9% ויחס היעילות השתפר עוד ועמד על 54.6%. עליה נוספת נרשמה בנתחי השוק של קבוצת הבנק בישראל, ביחס לארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות: באשראי לציבור מחזיק מזרחי-טפחות ב-20.1% מהפעילות בתחום, ובפיקדונות הציבור עומד חלקה של קבוצת הבנק על 17.6%. הישגים אלה הם תוצאה של צמיחה מתמשכת ועקבית לכל אורך תקופת התוכנית האסטרטגית.
בעקבות הצלחתנו להגיע מוקדם מהמתוכנן ליעדים האסטרטגיים, הנחה הדירקטוריון את ההנהלה להביא לדיון ולאישור, במהלך הרבעון השלישי של 2020, תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2025-2021. לתפיסתי, בנקודת זמן משמעותית שכזו, נכון להעביר את ההובלה למנכ"ל אחר, שיישם, יחד עם אלפי המנהלים והעובדים המעולים שלנו, את התוכנית החדשה שתתווה את המשך נתיב ההתפתחות של הבנק לשנים הבאות. לכן, הודעתי בימים אלה על כוונתי לפרוש מהבנק בחודשים הקרובים, וזאת לאחר כשבע שנים בתפקיד המנהל הכללי.
תפיסת השירות המבודלת של מזרחי-טפחות ממשיכה להניב פירות ולהוות גורם מרכזי בהצלחת הבנק בקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד. על חוות דעתם של לקוחות מזרחי-טפחות מן השירות שלו הם זוכים בבנק, ניתן ללמוד משני סקרים אובייקטיביים שביצע בנק ישראל ב-2019, שבהם נבדקה מידת שביעות הרצון של לקוחות הבנקים מקרב משקי הבית והעסקים הקטנים. בשני הסקרים הגיע מזרחי-טפחות למקום הראשון בשביעות הרצון מהבנק בכלל ומהשירות בסניפים בפרט, וכן בנכונות של לקוחותיו להמליץ עליו בפני אחרים. מעגל הלקוחות שלנו המשיך לגדול גם אשתקד, עם הצטרפותם של עשרות אלפי לקוחות חדשים. 
בהתאם למדיניות הדיבידנד של הבנק יחולק למחזיקי המניות סכום של 176 מיליון ₪, בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2019, ובסך הכול יעמוד הדיבידנד בגין רווחי שנת 2019 כולה על 737 מיליון ₪", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.

לדיווחים והודעות קודמים