מידע כספי לשנת 2020

כ"ה באדר, תשפ"א, 09 במרץ, 2021

הרווח הנקי בשנת 2020: 1,610 מיליון ₪* 


התשואה על ההון ב-2020: 9.5%

 

Cost Income Ration יחס היעילות: 53.9%


הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 506 מיליון ₪**

 

התשואה על ההון ברבעון הרביעי: 11.4%

 

האשראי לציבור (ללא אגוד): עלייה של 7.9% לעומת סוף שנת 2019

 

פיקדונות הציבור (ללא אגוד): גידול של 17.0% בהשוואה לסוף שנת 2019

* הרווח הנקי השנתי, ללא השפעת בנק אגוד הסתכם ב-1,543 מיליון ₪, לעומת 1,842 מיליון ₪ בשנת 2019 - קיטון של 16.2%
** הרווח הנקי ברבעון, ללא השפעת בנק אגוד עמד על 439 מיליון ₪, בהשוואה ל-440 מיליון ₪ ברבעון המקביל - ירידה של 0.2%

סיוע יזום ואפקטיבי ללקוחות על רקע משבר הקורונה

מתחילת משבר הקורונה פעל הבנק במהירות לזהות את הלקוחות, הפרטיים והעסקיים, שנפגעו  מהמשבר, ולייצר להם פתרונות אישיים, שיסייעו להם לצלוח את התקופה הלא פשוטה.
כבר בחודש מרץ 2020 הציע הבנק ללקוחות המשכנתא שנזקקו לכך, את האפשרות להקפיא את החזרי ההלוואות למשך 4 חודשים. בהמשך, פעל הבנק על-פי המתווים של בנק ישראל ואפשר דחיות נוספות, לכל מי שהתקשה לחזור לשלם את ההלוואה באופן סדיר.
הסדרים כאלה נעשו גם מול בעלי עסקים וכן משקי בית עם אשראי צרכני, שאותו התקשו לפרוע בצורה שוטפת, בגלל השלכות המשבר והעלייה המהירה והמשמעותית בשיעורי האבטלה במשק.
הודות לתוכניות הסיוע ולשיפור המסוים בפעילות הכלכלית במשק – בד בבד עם התקדמותו של מבצע החיסונים, ניכרת מגמה ברורה של חזרת לקוחות לתשלומים סדירים.
מתוך הלוואות משכנתא בהיקף של כ-45.6 מיליארד ₪, שנכנסו לדחייה החל מחודש מרץ 2020, נכון ל-31 בינואר 2021 כ-42.6 מיליארד ₪ חזרו לשלם, כאשר בכ-5.5 מיליארד ₪ מהן התשלום מתבצע במסלול של החזרים מופחתים. רק הלוואות בכ-3 מיליארד ₪, המהוות פחות מ-2.0% מתיק המשכנתאות המצטבר של הבנק, נמצאות עדיין בדחייה מלאה, הצפויה להסתיים עד יוני 2021.
באשראי המסחרי, מתוך סך דחיות שאושרו במהלך השנה בהיקף של כ-7.7 מיליארד ₪, נכון לסוף ינואר 2021 ירד היקף האשראי הנמצא בדחייה לכ-1.3 מיליארד ₪, מתוכם כ-0.6 מיליארד ₪ לתקופה העולה על שישה חודשים.
לבד מהאפשרות לדחיית תשלומי הלוואות, השתתף הבנק באופן פעיל ובולט בקרנות הקורונה בערבות המדינה, ונכון ל-31 בדצמבר 2020 העמיד הבנק אשראי לעסקים בהיקף של כ-5.1 מיליארד ₪ במסגרת הקרנות. על-פי הנתונים  לסוף פברואר 2021, מגיע חלקנו בנושא זה לכ-23% מסך האשראי שאושר בקרנות אלו.

הגדלת נתחי השוק של הקבוצה בעקבות השלמת עסקת אגוד

לאחר השלמת העסקה לרכישתו של בנק אגוד והפיכתו לחברה-בת בבעלות מלאה של מזרחי-טפחות, אוחדו ברבעון השלישי של השנה הנתונים המאזניים של אגוד אל תוך הדוחות הקבוצתיים, וברבעון האחרון אוחדו לראשונה גם נתוני הרווח וההפסד.
כבר בשלב זה, ועוד לפני התועלות שיניבו לקבוצה מהלכי ההסבה והסינרגיה בין הפעילויות השונות, תורמת הצטרפותו של בנק אגוד להגדלת חלקה של קבוצת מזרחי-טפחות במערכת הבנקאית. על פי נתוני הבנקים לסוף הרבעון השלישי, גדל חלקו של מזרחי-טפחות באשראי לציבור ל-22.0%, ובפיקדונות הציבור עלה נתח השוק של הבנק ל-18.6%.
תהליך מיזוגו של בנק אגוד יצא לדרך והוא יתבצע בהדרגה, על מנת להבטיח כי הסבת הלקוחות והפעילות העסקית מאגוד אל תוך הבנק, תיעשה באופן מיטבי.
משה לארי: תוצאות הבנק לשנת 2020 משקפות את המשך הצמיחה במגוון תחומי הפעילות לצד השלכות משבר הקורונה והסביבה המקרו-כלכלית
"התוצאות הכספיות לשנת 2020 משקפות את המשך תנופת הצמיחה של הבנק במגוון תחומי הפעילות, לצד השלכות משבר הקורונה ובראשן ההגדלה המשמעותית בהוצאות להפסדי אשראי, והשפעת סביבת הריבית והאינפלציה האפסית. הצלחת הבנק, גם בשנה מורכבת ומאתגרת שכזו, להציג רווח שנתי של 1,610 מיליון ₪, המשקף תשואה להון של 9.5% ורווח רבעוני של 506 מיליון ₪, המשקף תשואה להון של 11.4% אינה מובנת מאליה, והושגה הודות למאמץ ומחויבות יוצאי דופן של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו.
תנופת הצמיחה מתבטאת במרבית סעיפי המאזן, עוד לפני השפעת בנק אגוד. כך, בין השאר, הסתכם בסוף 2020 מאזן הבנק בכ-312 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-273 מיליארד ₪ בסוף 2019, גידול של 14.3%; האשראי לציבור טיפס לכ-221 מיליארד ₪ לעומת כ-205 מיליארד ₪ בסוף שנת 2019, עלייה של 7.9%, ותיק פיקדונות הציבור זינק ב-17.0%, מסכום מצטבר של כ-211 מיליארד ₪ בסוף 2019 לכ-247 מיליארד ₪ בסוף 2020.
ההתרחבות בפעילות השוטפת באה לביטוי בגידול של 1.9% בהכנסות המימון, ללא השפעת בנק אגוד, וזאת על רקע מהלכי הורדת הריבית בישראל ובארצות הברית במהלך השנה. ההכנסות מעמלות, ללא השפעת אגוד, צמחו בשנת 2020 ב-4.9% בהשוואה ל-2019.
במקביל, שמר הבנק על רמת ההוצאות התפעוליות וכתוצאה מכך מציג מזרחי-טפחות, נכון לסוף 2020 וללא השפעת בנק אגוד, יחס יעילות איכותי של 52.7%.
בהתאם ליעד המרכזי בתוכנית האסטרטגית, ממשיך הבנק להגדיל את המיקוד העסקי ולצמוח באופן מואץ באשראי המופנה לעסקים השונים. בשנת 2020 הסתכם הגידול בתיק האשראי העסקי, ללא בנק אגוד, ב-14.3% בהשוואה לשנה הקודמת. במקביל, שמר מזרחי-טפחות על המובילות בתחום ההלוואות לדיור גם בשנת 2020, שבה נרשם שיא של כ-79 מיליארד ₪ בביצועי המשכנתאות במשק. זאת, תוך הקפדה על תהליך חיתום אחראי ושמרני.
מגמת הצמיחה והשיפור בפעילות העסקית שמאפיינת את בנק יהב בשנים האחרונות, באה לביטוי גם בשנת 2020. למרות משבר הקורונה וההרעה בפעילות הכלכלית במשק, רשם בנק יהב בשנה שעברה רווח נקי של 183.1 מיליון ₪, לעומת רווח נקי של 167.1 מיליון ₪ בשנת 2019, גידול של כ-9.6%. רווח זה משקף תשואה להון גבוהה במיוחד של 11.2%", אומר מנכ"ל מזרחי-טפחות משה לארי.

משה לארי: תוצאות הבנק לשנת 2020 משקפות את המשך הצמיחה במגוון תחומי הפעילות לצד השלכות משבר הקורונה והסביבה המקרו-כלכלית


"התוצאות הכספיות לשנת 2020 משקפות את המשך תנופת הצמיחה של הבנק במגוון תחומי הפעילות, לצד השלכות משבר הקורונה ובראשן ההגדלה המשמעותית בהוצאות להפסדי אשראי, והשפעת סביבת הריבית והאינפלציה האפסית. הצלחת הבנק, גם בשנה מורכבת ומאתגרת שכזו, להציג רווח שנתי של 1,610 מיליון ₪, המשקף תשואה להון של 9.5% ורווח רבעוני של 506 מיליון ₪, המשקף תשואה להון של 11.4% אינה מובנת מאליה, והושגה הודות למאמץ ומחויבות יוצאי דופן של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו.


תנופת הצמיחה מתבטאת במרבית סעיפי המאזן, עוד לפני השפעת בנק אגוד. כך, בין השאר, הסתכם בסוף 2020 מאזן הבנק בכ-312 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-273 מיליארד ₪ בסוף 2019, גידול של 14.3%; האשראי לציבור טיפס לכ-221 מיליארד ₪ לעומת כ-205 מיליארד ₪ בסוף שנת 2019, עלייה של 7.9%, ותיק פיקדונות הציבור זינק ב-17.0%, מסכום מצטבר של כ-211 מיליארד ₪ בסוף 2019 לכ-247 מיליארד ₪ בסוף 2020.


ההתרחבות בפעילות השוטפת באה לביטוי בגידול של 1.9% בהכנסות המימון, ללא השפעת בנק אגוד, וזאת על רקע מהלכי הורדת הריבית בישראל ובארצות הברית במהלך השנה. ההכנסות מעמלות, ללא השפעת אגוד, צמחו בשנת 2020 ב-4.9% בהשוואה ל-2019.
במקביל, שמר הבנק על רמת ההוצאות התפעוליות וכתוצאה מכך מציג מזרחי-טפחות, נכון לסוף 2020 וללא השפעת בנק אגוד, יחס יעילות איכותי של 52.7%.
בהתאם ליעד המרכזי בתוכנית האסטרטגית, ממשיך הבנק להגדיל את המיקוד העסקי ולצמוח באופן מואץ באשראי המופנה לעסקים השונים. בשנת 2020 הסתכם הגידול בתיק האשראי העסקי, ללא בנק אגוד, ב-14.3% בהשוואה לשנה הקודמת. במקביל, שמר מזרחי-טפחות על המובילות בתחום ההלוואות לדיור גם בשנת 2020, שבה נרשם שיא של כ-79 מיליארד ₪ בביצועי המשכנתאות במשק. זאת, תוך הקפדה על תהליך חיתום אחראי ושמרני.


מגמת הצמיחה והשיפור בפעילות העסקית שמאפיינת את בנק יהב בשנים האחרונות, באה לביטוי גם בשנת 2020. למרות משבר הקורונה וההרעה בפעילות הכלכלית במשק, רשם בנק יהב בשנה שעברה רווח נקי של 183.1 מיליון ₪, לעומת רווח נקי של 167.1 מיליון ₪ בשנת 2019, גידול של כ-9.6%. רווח זה משקף תשואה להון גבוהה במיוחד של 11.2%", אומר מנכ"ל מזרחי-טפחות משה לארי.

לדיווחים והודעות קודמים