התוכנית האסטרטגית של הבנק לשנים 2021-2017

כ"א בחשון, תשע"ז, 22 בנובמבר, 2016

דירקטוריון הבנק אישר תוכנית אסטרטגית אתגרית לשנים 2021-2017


המטרות של מזרחי-טפחות לשנים הבאות: המשך תנופת הצמיחה, הגדלת נתחי השוק והרווחיות, שמירה על יחס יעילות טוב במיוחד והעלאת שיעור הדיבידנד


דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר את התוכנית האסטרטגית החדשה של הבנק, לשנים 2017 - 2021. יעדי התוכנית, המתבססת על המשך תנופת הצמיחה שמאפיינת את פעילות הבנק בשנים האחרונות, כוללים, בין השאר: הגברת המיקוד בבנקאות העסקית והשגת נתחי שוק משמעותיים בסגמנטים העסקיים השונים; שמירה על המובילות בתחום הקמעונאי ומינוף תשתיות הבנק כאמצעי להפיכת מזרחי-טפחות למתפעל נכסים פיננסיים מרכזי במערכת הבנקאית בישראל. זאת, תוך עליה בנתחי השוק עד לכ-20%, הגדלת הרווחיות ושיעור הדיבידנד, ושמירה על יעילות תפעולית גבוהה ויחס יעילות טוב במיוחד, לאורך כל שנות התוכנית.

יו"ר הדירקטוריון, משה וידמן אמר, כי מדובר בתוכנית שאפתנית, שתאפשר לבנק לבצע קפיצת מדרגה נוספת. "התוצאות יוצאות הדופן של מזרחי-טפחות בשנים האחרונות, שהן תוצאה ישירה של שילוב אופטימלי בין אסטרטגיה מבודלת ומושכלת לצד הון אנושי משובח, איכותי ומקצועי – מהנהלת הבנק ועד לאחרון עובדי הסניפים, הציבו את הבנק בעמדת הובלה אל מול הבנקים המתחרים. אני סמוך ובטוח שנדע לעמוד באתגרי התוכנית החדשה, תוך שמירה על יתרונותינו הקיימים ופיתוח מנועי צמיחה נוספים במגוון תחומים".

מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר אמר, כי ההחלטה לאמץ אסטרטגיה ייחודית של צמיחה הוכיחה את עצמה בשורה של הישגים חשובים, כמו ביסוס מעמדו של מזרחי-טפחות כבנק השלישי בגודלו בישראל והפיכתו לבנק הקמעונאי הגדול ביותר בארץ, וכל זאת, תוך הצגת התשואה להון היציבה והגבוהה ביותר לאורך זמן כמו-גם יחס היעילות הטוב ביותר - אף בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD. "אלה, יחד עם הקדמת ההגעה ליעדים הרגולטוריים בתחומי ההון, המינוף והנזילות, מאפשרים לנו להשיק תוכנית אסטרטגית חדשה ומאתגרת לשנים הבאות", אמר פרשר.

לדבריו, מהלך שכזה מעביר מסר ברור על כך שאיננו מסתפקים בהישגים הנוכחיים אלא משרטטים לעצמנו כבר היום, את נתיב ההתפתחות העתידי של הבנק וקובעים את המטרות שנרצה להגשים בתוך חמש שנים. את זאת אנו עושים באמצעות תוכנית ברורה, מפורטת ומדידה שאותה אנו מציגים בשקיפות מכסימלית, באופן שמעניק תחושת נוחות מרבית לכל מחזיקי העניין של הבנק, ובראשם לקוחותינו וציבור המשקיעים במניית מזרחי-טפחות.

לתוכנית האסטרטגית החדשה שלושה נדבכים מרכזיים: הגברת המיקוד והרחבת פעילות הבנק במגזרים העסקיים, שמירה וביסוס מעמדו של הבנק כמוביל בתחום הקמעונאי והפיכת מזרחי-טפחות למתפעל נכסים פיננסיים מרכזי במערכת הבנקאית.

ההגעה ליעדי הלימות ההון הרגולטוריים, כבר בסוף הרבעון השלישי של 2016, תאפשר לבנק להרחיב את פעילותו במגזר העסקי ולהקצות משאבים גדולים יותר להגדלת נתחי השוק שלו בכל הסגמנטים העסקיים: תאגידים, עסקים בינוניים ועסקים קטנים וזעירים. זאת, על בסיס התשתית הסניפית הרחבה כמו-גם הידע והמומחיות שנצברו בבנק לאורך השנים ובאמצעות מהלכים שונים כמו הגדלת מספר הבנקאים העסקיים, פיתוח תוכניות שיווקיות ומערכות מיכוניות ייעודיות לתחום העסקי, והמשך הרחבת שיתוף הפעולה עם גופים מוסדיים ומינוף הקרנות הממשלתיות והפרטיות לעסקים.

המובילות של מזרחי-טפחות בבנקאות הקמעונאית תישמר באמצעים הבאים: מינוף מעמדו המוביל של הבנק בתחום המשכנתאות להעמקת הפעילות הקמעונאית-מסחרית; התמקדות בגיוס לקוחות איכותיים ופניה ייחודית לסגמנטים ייעודים ובהם המגזר הערבי, הציבור החרדי ואוכלוסיית הגיל השלישי; הגדלת נתחי השוק באשראי לציבור ובפיקדונות הציבור – בדגש על פיקדונות קמעונאיים; מתן שירות אישי ואנושי הנתמך בטכנולוגיה חדשנית וחיזוק הסינרגיה עם בנק יהב באופן שיאפשר לקבוצת הבנק להציע אסטרטגיה דו ראשית: מוטת שירות מצד אחד ומוטת מחיר - על בסיס פלטפורמה טכנולוגית ייחודית וחדשנית, מצד שני.

במסגרת הנדבך השלישי של התוכנית החדשה, תשאף קבוצת מזרחי-טפחות להרחיב את השימוש בתשתיות וביכולות הקיימות שלה בתחום התפעול הבנקאי, לגופים נוספים במערכת הפיננסית. מדובר, בין השאר, בתפעול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות; במתן שירותי קסטודיאן לנכסי פנסיה וביטוח; בהענקת שירותי נאמנות לגופים מוסדיים; בהרחבת שירותי הובלה ושינוע של כספים ובמתן שירותי מחשוב, מבוססי מערכת Bancs החדשנית – שתיכנס לפעולה בזמן הקרוב בבנק יהב, לבנקים וגופים פיננסיים נוספים.

התוכנית האסטרטגית החדשה מציבה מטרות ברורות בתחום הפיתוח העסקי, תוך שמירה הדוקה על ניהול הסיכונים, ומתמקדת בארבעה נושאים מרכזיים: צמיחה, יעילות, רווחיות ודיבידנד.

הגברת המיקוד במגזרים העסקיים, לצד שמירת חוזקה של הקבוצה בתחום הקמעונאי ומינוף המובילות בשוק המשכנתאות יסייעו בשימור תנופת הצמיחה של מזרחי-טפחות שתתבטא, בין השאר, בהגדלת נתחי השוק של הקבוצה לכ-20% ובהמשך פתיחת סניפים חדשים, עד ליעד של כ-200 סניפים בקבוצת הבנק, בשנת 2021;

במקביל, ישקיע הבנק מאמצים ואמצעים על מנת לשמור על יעילות תפעולית גבוהה. יעד זה יושג באמצעות: טיפוח תרבות ארגונית התומכת ביעילות והתייעלות בשגרת העבודה; אופטימיזציה של מערך הסינוף ושל נכסי הנדל"ן; טיוב כוח האדם והגדלת התפוקה לבנקאי, תוך שמירה על יחסי עבודה איכותיים ויציבים לאורך זמן והעברת פעילויות נוספות ממערך הסינוף לתפעול העורפי. צעדים אלה יסייעו לבנק להציג יחס יעילות איכותי של מתחת ל-60% לאורך כל שנות התוכנית, ואף נמוך מ-55% בשנת 2021.

הגידול המתמשך והעקבי ברווחים יאפשר לבנק להציג תשואה להון דו-ספרתית ויציבה בשנים הבאות ולהגיע לתשואה של כ-11.5% בשנת 2021 - בהנחה שסביבת הריבית תישאר ברמתה הנוכחית, ותשואה להון שעשויה להגיע אף לכ-14.5% בסביבת מאקרו נורמטיבית ועליה מתונה בריבית.

בה בעת מתכנן הבנק להגדיל באופן הדרגתי את תשואת הדיבידנד, כאשר על-פי מדיניות הדיבידנד המעודכנת של הבנק - אשר קיבלה את אישורה של המפקחת על הבנקים, יגדיל הבנק בשנת 2017 את שיעור הדיבידנד מהרווח הנקי ל-30%, והחל משנת 2018 יבחן הדירקטוריון את האפשרות לבצע הגדלה נוספת בשיעור הדיבידנד המחולק, בהתאם לעמידה ביעדי התוכנית האסטרטגית החדשה ובכפוף לאישורה של המפקחת על הבנקים.

​​​

לדיווחים והודעות קודמים