עדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק לסוף שנת 2017

ב' בטבת, תשע"ה, 24 בדצמבר, 2014

בנק מזרחי-טפחות מעדכן את יעד התשואה להון מ-14.5% ל-13.0% לסוף 2017 – על רקע הסביבה המאקרו-כלכלית (שיעורי צמיחה נמוכים ממה שהונח בתוכנית המקורית; שיעור אינפלציה מתחת ליעד יציבות המחירים של הממשלה וריבית מוניטארית נמוכה במונחים היסטוריים) והשפעות הרגולציה, ובראשן ההוראה האחרונה של בנק ישראל בעניין הגדלת ההון העצמי בגין תיק ההלוואות לדיור.

הודות לאסטרטגיית הצמיחה שלו הצליח מזרחי-טפחות לצמוח בקצב גבוה ולעמוד כבר היום (נכון לדוחות הרבעון השלישי שפורסמו ב-30 בספטמבר 2014) ברוב יעדי נתחי השוק שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית המקורית לסוף 2017 (בין השאר באשראי לציבור ובפיקדונות הציבור). זאת למרות התנאים המאקרו-כלכליים והשפעת הרגולציה. כתוצאה מכך, מעדכן הבנק כלפי מעלה את מרבית יעדי נתחי השוק בתוכנית האסטרטגית.

דירקטוריון הבנק אישר מדיניות חלוקת דיבידנד מעודכנת לשנים 2016-2015, לפיה החל מהרבעון הראשון של 2015 הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של עד 15% מהרווח הנקי, מדי רבעון (חלוקת הדיבידנד האחרונה היתה לאחר פרסום דוחות הרבעון השני של 2013). בשנת 2017 יחזור הבנק לחלק דיבידנד בשיעור של עד 40% מן הרווח הנקי, בהתאם למדיניות שחלה בתקופת התוכנית האסטרטגית המקורית. מתווה מדיניות הדיבידנד המעודכנת קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים.


לדיווחים והודעות קודמים