תוכנית אסטרטגית חדשה לשנת 2013 -2017

מזרחי-טפחות מסמן מטרות לחמש השנים הבאות: יעד התשואה להון ב-2017 - כ-17% לפי יחס הון ליבה של 7.5% וכ-14.5% לפי יחס הון ליבה של 9%
י' בטבת, תשע"ג, 23 בדצמבר, 2012

לאחר שעלה על התוואי להשגת יעד התשואה להון של כ-15% לפי התוכנית האסטרטגית הנוכחית שלו, עוד לפני תום תקופתה, משיק מזרחי-טפחות תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2017-2013, ובראשה יעד תשואה להון של כ-17% בשנת 2017.
דירקטוריון הבנק, בראשות יעקב פרי, אישר את התוכנית החדשה לאחר מספר ימי דיונים מעמיקים, שבהם הציגו המנכ"ל, אלי יונס, וחברי ההנהלה את יעדי הבנק בשנים הבאות, במגוון תחומי הפעילות.
 
יעד התשואה להון של כ-17% בשנת 2017, מתבסס על יחס הון ליבה של 7.5%, כפי שנקבע ביעדי התוכנית האסטרטגית הנוכחית של הבנק. על פי יחס הון ליבה של 9% (לפחות), אליו נדרש הבנק להגיע עד לסוף 2014 - על פי הוראות בנק ישראל, יעמוד יעד התשואה להון המותאם של הבנק בשנת 2017, על כ-14.5%. 
זאת, כיוון שהגדלת בסיס ההון העצמי הממוצע שישמש לפעילות הבנק, תביא לתוצאה אריתמטית, לפיה רווח נתון יניב תשואה נמוכה יותר.
 
יצוין, כי הדירקטוריון הנחה את הנהלת הבנק לפעול, ככל שניתן, להקדמת יישום הוראת בנק ישראל, ולהיערך על מנת להגיע ליחס הון ליבה שלא יפחת מ-9%, כבר בראשית 2014, תוך שמירה על שולי ביטחון נאותים.
 
בהחלטת הדירקטוריון נקבע עוד, כי בתקופת תוכנית החומש החדשה תישמר מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימץ לעצמו הבנק לפיה, בכפוף לכך שיחס הון הליבה לא יפחת מהיעד שקבע הדירקטוריון, יחולק בכל שנה דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי מפעולות רגילות ו-80% מהרווח מפעולות בלתי רגילות.
 
מנכ"ל הבנק, אלי יונס אמר, כי ההחלטה להשיק את התוכנית האסטרטגית החדשה, כבר כעת, התקבלה לאחר שהבנק נמצא לקראת השלמת השגתו של יעד התשואה להון של התוכנית האסטרטגית הנוכחית, תוך הצגת שיעורי הצמיחה והרווחיות הגבוהים במערכת, באופן רצוף ועקבי לאורך שנים, ושמירה על פרופיל הסיכון הנמוך ביותר מבין הבנקים הגדולים.
 
"המסר לכל מחזיקי העניין של מזרחי-טפחות: הלקוחות, ציבור המשקיעים ועובדי הבנק הוא שאיננו נחים על זרי הדפנה, וכבר כעת אנו משרטטים את נתיב ההתפתחות העתידי של הבנק ומסמנים את המטרות החדשות אליהן נרצה להגיע בחמש השנים הבאות. זאת, על בסיס מנועי הצמיחה הקיימים ובאמצעות חתירה מתמדת לתחרותיות, בידול וחדשנות. הישגי הבנק בשנים האחרונות מהווים נקודה פתיחה מצוינת ואנחנו בהחלט נפעל לשמור על תוואי הצמיחה המואצת, תוך הגדלת נתחי השוק במגוון תחומי הפעילות ושיפור נוסף ביחסי היעילות של הבנק, שכבר כיום הם הטובים במערכת", אמר מנכ"ל הבנק.
 
התוכנית האסטרטגית מתבססת על מספר מטרות ומאמצים עיקריים, בתחומים הבאים: שמירת מעמדו של מזרחי-טפחות כמוביל בשוק המשכנתאות; המשך התהליך של הגדלת נתח השוק של הבנק במגזר משקי הבית, תוך חיזוק תפיסת השירות הנגזרת מהבנקאות ההיברידית ומהפעלת סניפי ה-Live בבנק; מיצובו של הבנק כגורם מרכזי במתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים; הרחבת בסיס הלקוחות העסקיים וגיבוש הצעות ערך ייחודיות, המותאמות לצורכיהם של לקוחות אלה; הגדלת נתח השוק של הבנק בתחום פיקדונות הציבור והמשך ביסוס מעמדו של הבנק כגורם מרכזי בשוקי המטבע והרחבת נתחי השוק שלו במגזר זה. 
 
מנועי הצמיחה להשגת יעדיה של התוכנית האסטרטגית הרב שנתית החדשה, הם: שמירה על יחס היעילות התפעולית (היחס בין סך כל ההוצאות לבין סך כל ההכנסות) ונקיטת מאמצים לשיפורו לרמה שמתחת ל-55%; חיזוק היכולות לניהול הון והיערכות לגיוס מכשירי הון מורכבים וחדשניים; חיזוק היכולות לניהול סיכונים, תוך יישום מודלים מתקדמים לתימחור סיכונים (יישום המודלים המתקדמים לא נלקח בחשבון לצורך עמידה ביחס הון הליבה שלא יפחת מ-9%); טיפוח תרבות ארגונית תומכת שירות ונקיטת מאמצים להמשך הצמיחה האורגנית בפעילויות הליבה של הבנק, בשיעור הגבוה מהצמיחה במערכת הבנקאית, בדומה להישגים של הבנק במהלך שמונה השנים האחרונות.

 
על-פי התוכנית, מנועי הצמיחה מכוונים להגדלת הכנסות הבנק בשיעור שנתי ממוצע של למעלה מ-8% (אם כי לא ליניארי), מול שליטה ברמת ההוצאה השנתית הממוצעת בשיעור גידול מתון של כ- % 4.5 בלבד (שגם הוא אינו ליניארי).
 
כמו כן, הבנק מבסס את התוכנית האסטרטגית הרב שנתית החדשה, בין היתר, על המאמצים בתחומים הבאים: חיזוק מעמדו של הבנק כבנק ממוקד שירות יעיל, השולט על רמת ההוצאות; התייעלות מתמדת כתרבות ארגונית; תוכנית תגמול חדשה המבוססת ביצועים (הנמצאת בשלבי הכנה בבנק); המשך ההרחבה של פעילותו של אגף תפעול עורפי, תוך העברת פעילויות לוגיסטיקה ותפעול נוספות מהמערך הסניפי לאגף זה; ייעול המערך של טכנולוגיות מידע והמשך פעילותו של בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, בפיתוח שירות בנקאי ממוקד מחיר, המציע חלופת שירות הולמת.
 
התוכנית האסטרטגית החדשה נשענת על מספר הנחות באשר לסביבה הרגולטורית והמאקרו-כלכלית שבה יפעל הבנק בשנים הקרובות. כיוון שמדובר בנושאים אקסוגניים שאין לבנק שליטה עליהם, יתכן שהנחות אלו לא יתממשו, באופן שישפיע על השגת יעדי התוכנית החדשה. 
 לדיווחים והודעות קודמים