Generic placeholder image

איסור הלבנת הון ומימון טרור

הבנקים ניצבים בחזית המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור במטרה למנוע ניצולה של המערכת הבנקאית על ידי גורמי פשיעה ופעילי טרור


בנק מזרחי טפחות שותף למאבק זה ונוקט בכל האמצעים הדרושים לשם כך, לרבות ביצוע היכרות נאותה עם לקוחותיו והבנת עסקיהם בכדי להסיר כל ספק באשר ללגיטימיות פעילותם ומקורות הכספים שלהם, בהתאם לגישה מבוססת סיכון, הן בעת פתיחת חשבון והן במהלך ניהולו. 

הבנק יפתח חשבון רק לאחר קיום שיחת היכרות נאותה עם הלקוח, שתניח את הדעת ברמה סבירה, שאין בפעילות הצפויה או במקור הכספים כל חשש להלבנת הון, למימון טרור, לסחר עם גורמי אויב או להפרת סנקציות בינלאומיות. 

הבנק מפעיל מערכת אוטומטית לסריקת שמות הלקוחות ומקבלי השירות מול רשימות של פעילי וארגוני טרור למניעת סיכוני מימון טרור ומול רשימות גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן.

שוחד ושחיתות

מזה שנים מחויבת ישראל למאבק בשוחד ושחיתות והינה חברה באמנת ה- OECD למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות ובאמנת האו"ם נגד שחיתות. 
 
הבנק רואה עצמו שותף נאמן למאבק הבינלאומי בשוחד ושחיתות ויפעל למניעת ניצולו למטרות אלה. 
הבנק לא יאפשר ביצוע פעולות במקרים שבהם עולה חשש כי הפעולה המבוצעת קשורה לשוחד ושחיתות ונוקט במנגנונים מתאימים לשם כך, לרבות על דרך של איתור לקוחות העלולים להיות חשופים למתן/לקבלה של שוחד והעמקת ההיכרות עם פעילותם הצפויה ומקור כספם, כדי לשלול חשש שהכספים נגועים בהלבנת הון או שחיתות. כמו כן, הבנק מנהל טבלת מדינות בסיכון לעניין שוחד ושחיתות, הנקבעת על ידי ארגון (Transparency International (IT.

סנקציות בינלאומיות

גופים בינלאומיים וביניהם OFAC (ממשרד האוצר האמריקאי) והאיחוד האירופי, הטילו סנקציות בינלאומיות על מדינות, גופים ויחידים. הסיבות שבגינן מוטלות סנקציות רבות ומגוונות: קיום קשר לטרור או למימון טרור, קשר לסחר בסמים, ביצוע פשעי מלחמה או פגיעה בזכויות אדם, קשר לפעילות התקפת סייבר ועוד.

הבנק מציית לסנקציות אלה, הגם שאינו כפוף להן במישרין, ולא יבצע פעילות המנוגדת לתכניות הסנקציות הבינלאומיות. בתוך כך, הבנק הגדיר בנהליו ובמערכות המחשב את המדינות והטריטוריות תחת סנקציות ומוודא כי לא מבוצעת פעילות המנוגדת לתכניות הסנקציות. כמו כן, מפעיל הבנק מערכת לסריקת שמות לקוחות, מקבלי שירות וצד נגדי לפעולה מול רשימות מוכרזים מכח תכניות הסנקציות השונות למניעת סיכון הפרת הסנקציות הבינלאומיות.

מדיניות הבנק נקבעת על בסיס קבוצתי ותחייב בשינויים המחויבים את חברות הבנות הרלוונטיות של מזרחי טפחות בע"מ ואת סניפי הבנק בארץ ובחו"ל.