Generic placeholder image

איסור הלבנת הון ומימון טרור

הבנקים ניצבים בחזית המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור במטרה למנוע ניצולה של המערכת הבנקאית על ידי גורמי פשיעה ופעילי טרור


בנק מזרחי טפחות שותף למאבק זה ונוקט בכל האמצעים הדרושים לשם כך, לרבות ביצוע היכרות נאותה עם לקוחותיו והבנת עסקיהם בכדי להסיר כל ספק באשר ללגיטימיות פעילותם ומקורות הכספים שלהם, בהתאם לגישה מבוססת סיכון, הן בעת פתיחת חשבון והן במהלך ניהולו. 

הבנק יפתח חשבון רק לאחר קיום שיחת היכרות נאותה עם הלקוח, שתניח את הדעת ברמה סבירה, שאין בפעילות הצפויה או במקור הכספים כל חשש להלבנת הון, למימון טרור, לסחר עם גורמי אויב או להפרת סנקציות בינלאומיות. 

הבנק מפעיל מערכת אוטומטית לסריקת שמות הלקוחות ומקבלי השירות מול רשימות של פעילי וארגוני טרור למניעת סיכוני מימון טרור ומול רשימות גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן.

שוחד ושחיתות

זה שנים מחויבת ישראל למאבק בשוחד ושחיתות והינה חברה באמנת ה- OECD למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות ובאמנת האו"ם נגד שחיתות. 
 
הבנק רואה עצמו שותף נאמן למאבק הבינלאומי בשוחד ושחיתות ויפעל למניעת ניצולו למטרות אלה. 
הבנק לא יאפשר ביצוע פעולות במקרים שבהם עולה חשש כי הפעולה המבוצעת קשורה לשוחד ושחיתות ונוקט במנגנונים מתאימים לשם כך, לרבות על דרך של איתור לקוחות העלולים להיות חשופים למתן/לקבלה של שוחד והעמקת ההיכרות עם פעילותם הצפויה ומקור כספם, כדי לשלול חשש שהכספים נגועים בהלבנת הון או שחיתות. כמו כן, הבנק מנהל טבלת מדינות בסיכון לעניין שוחד ושחיתות, הנקבעת על ידי ארגון (Transparency International (IT.

סנקציות בינלאומיות

גופים בינלאומיים, וביניהם מחלקת הפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC), מחלקת האכיפה לסנקציות כלכליות במשרד האוצר הבריטי, הנציבות האירופית, וגופים רגולטוריים נוספים, הטילו סנקציות בינלאומיות על מדינות, ישויות ויחידים. משטרי סנקציות אלו מתייחסים למספר נושאים הנמצאים בראש סדר העדיפויות של מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של המדינות המפרסמות אותם, וביניהם: סיכול טרור, מניעת סחר בסמים, טיפול בפשעי מלחמה או הפרות זכויות אדם, אבטחת סייבר ועוד.

בהתאם למדיניות הבנק בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור וכחלק מניהול סיכוניו, הבנק מציית לסנקציות האמריקאיות, הבריטיות, האירופאיות וכן לסנקציות מטעם גופים נוספים, ופועל למניעת כל פעילות שעלולה לעקוף ו/או להפר את תוכניות הסנקציות האלו. בהקשר זה, הבנק, בין היתר, מגביל את הגישה למדינות וטריטוריות תחת סנקציות, במסגרת נהליו ומערכותיו האוטומטיות; הבנק מפעיל מערכת לסריקת שמות של לקוחות, מקבלי שירות, וצד נגדי אחר המעורב בפעילות מולו, כנגד רשימות של ישויות ויחידים המוכרזים תחת משטרי הסנקציות השונים, על מנת לצמצם את הסיכון להפרתם; כמו כן, הבנק מבצע בדיקות של עסקאות רלוונטיות בסקטורים שונים כדי להעריך את תמיכתן בתעשייה הצבאית של רוסיה, ונוקט בצעדים הנדרשים למניעת הסיכון להפרתן של הסנקציות הבינלאומיות.

מדיניות הבנק נקבעת על בסיס קבוצתי ותחייב, בשינויים הנדרשים, את החברות הבנות הרלוונטיות של מזרחי טפחות בע"מ ואת סניפי הבנק בארץ ובחו"ל.