>" />
Generic placeholder image

אשראי דוקומנטרי 

אשראי דוקומנטרי הוא אמצעי המעניק ליצואן ביטחון יחסי לקבל את התשלום במועד שנקבע, ומשמש ליבואן ראיה שהסחורה נשלחה ע"פ התנאים ובמועד כפי שנקבע

אשראי דוקומנטרי הוא מסמך התחייבות בלתי חוזרת של בנק לשלם ליצואן במועד שנקבע סכום מסוים כנגד הצגת מסמכים. מסמכים אלה מוכיחים משלוח של סחורה והתניות נוספות, בהתאם לתנאים שהוגדרו באשראי הדוקומנטרי.  

שיטת תשלום זו נפוצה במיוחד כשקיימת אי וודאות לגבי מצבו ויכולתו הכספית של היבואן או כאשר מדובר בעסקה ראשונה בין הצדדים, עסק בסכומים גדולים, עסקה לטווח ארוך או עסקה עם יבואנים במדינות שסובלות מקשיים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים. 

קיימים מספר עקרונות מהותיים באשראי דוקומנטרי:

 1. הפרדת חזקות, שמטרתו למנוע מצד אחד להחזיק בו זמנית גם בדוקומנטים (סחורה) וגם בכסף. 

 2. עצמאות עסקת האשראי – כל עסקת אשראי דוקומנטרי מתחילה בהסכם מכר בין שני הצדדים. הבנקים אינם מעורבים או מחויבות לגבי הסכם המכר, כלומר אינם צד לתביעה ע"י אחד הצדדים בשל הפרת החוזה.  

 3. הבנקים עוסקים בדוקומנטים ולא בסחורה - הבנק המודיע (בנק היצואן) בודק את הדוקומנטים שהתקבלו, בהתאם לתנאים המפורטים במכתב האשראי. אם המסמכים תקינים ותואמים לדרישות מכתב האשראי, הבנק מבצע תשלום או מתחייב לתשלום ללא תלות בהגעת הסחורה או טיבה. 

 4. חוק מקומי והוראות מכתב האשראי גוברים על הכללים האחידים שקבע ICC. הכללים האחידים הם ברירת מחדל, היכן שהוראות האשראי שונות או סותרות את הכללים האחידים, הקובע הוא ההוראות במכתב האשראי

פתיחת אשראי דוקומנטרי 

על סמך חוזה המכר, מבקש היבואן מהבנק לפתוח אשראי דוקומנטרי. המשמעות היא שהבנק ערב לתשלום ליצואן כנגד קיום תנאי האשראי דוקומנטרי. המוכר חייב לדעת את פרטי הפתיחה של האשראי דוקומנטרי, כדי לוודא שהכל תואם את החוזה שנחתם עם היצואן. 
את המידע על פתיחת האשראי ואת כל הפרטים, מעביר הבנק הפותח למוכר באמצעות הבנק של המוכר. המידע עובר בין הבנקים באמצעות מערכת SWIFT . המידע המועבר כולל, בין השאר: 
 •  מספר אשראי דוקומנטרי – שניתן על ידי הבנק הפותח עם הפתיחה 
 •  שם וכתובת מלאים של היבואן והיצואן 
 •  סכום האשראי (במילים, בספרות, סוג מטבע, ניתן לתת הערכה של +/- 10%) 
 •  שם הארץ (או העיר) שבה יישאר האשראי בתוקפו, מועד פוג התוקף. 
 •  תאריך אחרון למשלוח הסחורה 
 •  תיאור הסחורה
 •  פירוט המסמכים המבוקשים 
 •  צורת הפירעון של האשראי 
עם משלוח הסחורה והצגת המסמכים לבנק המודיע מגיע שלב המימוש. שלב זה מתרחש  בשתי נקודות מפגש: בין המוכר שרוצה את כספו לאחר שמילא את חלקו בחוזה לבין הבנק הפותח, ובין הבנק הפותח לבין הקונה המחכה למסמכים לצורך שחרור הסחורה.

הסדרי תשלום

קיימות שיטות שונות לפירעון תשלום במסגרת אשראי דוקומנטרי. בכל השיטות, הבנק המודיע (בנק היצואן) בודק את המסמכים שקיבל מהמוטב, מאשר את התאמתם למכתב האשראי ושלח לבנק הפותח (בנק היבואן) את המסמכים כולל מכתב הוראות לתשלום. 
הבנק הפותח עובר על הדוקומנטים ובודק שיש התאמה מלאה בין המסמכים למכתב האשראי. 
אם קיימת התאמה מלאה, התשלום מתבצע באחד התנאים הבאים: 
1. כנגד תשלום מזומן  - BY PAYMENT - הבנק הפותח מבצע העברת תשלום באמצעות סוויפט לבנק המודיע והמוכר מקבל את מלוא כספו מיד.
2. כנגד תשלום דחוי -BY DEFFERED PAYMENT  - הבנק הפותח מאשר התחייבות מוחלטת להעביר את התשלום העתידי בהתאם למוסכם  בתנאי האשראי.
עם קבלת התשלום במועד שנקבע במכתב האשראי, הבנק מזכה את חשבון היצואן. 
3. כנגד קיבול – ACCEPTANCE - היצואן דואג לצרף למסמכים  גם שטר חליפין לתשלום במועד עתידי המשוך בד"כ על שם הבנק הפותח או על שם הבנק המקיים. הבנק הפותח שולח קיבול הכולל מידע על מועד הפירעון בהתאם לתנאי האשראי. הקיבול הוא התחייבות של הבנק לתשלום עתידי המופיע בשטר ללא זכות חזרה למוטב. 
4. כנגד סיחור – BY NEGOTIATION  - בשיטת תשלום זו, התשלום ליצואן יבוצע בתנאי סיחור בתשלום מיידי או בתשלום עתידי. אם התשלום עתידי, סיחור משמעותו הקדמת תשלום ליצואן. הבנק מקבל על עצמו לשלם למוטב את כספו ברגע שקיבל לידיו מסמכים שנמצאים בהתאמה מלאה למכתב האשראי.  אם האשראי נפתח בתנאי תשלום עתידי, יקדים הבנק המסחר את התשלום ליצואן בניכוי ריבית ועמלות. 
5. ניכיון אשראי דוקומנטרי - רשאי הבנק המודיע להקדים את התשלום ליצואן בניכוי ריבית ועמלה. היתרון ליצואן - קבלת תמורה מידית ללא זכות חזרה, שיפור תזרים מזומנים, ללא העמסה על האובליגו. בד"כ הניכיון יעשה לאחר קבלת קיבול / התחייבות מהבנק הפותח לתשלום העתידי. מבחינת היבואן – אין שינוי במועד התשלום. היבואן ישלם במועד הפירעון שנקבע ללא קשר שהיצואן קיבל את התמורה במסגרת ניכיון. 

בדיקות מומלצות לייצואנים

הבנק הפותח את האשראי עבור הקונה בחו"ל מעביר לבנק המודיע בארץ את כל פרטי העסקה ותנאיה. חובתו של הבנק מקבל האשראי לבדוק ולהעביר את נוסח האשראי המלא אל המוכר-היצואן מיד.
על היצואן לבדוק האם הכל מתאים לדרישותיו. על היצואן לזכור כי התחייבות הבנק הפותח לשלם את האשראי היא על סמך המסמכים הנדרשים באשראי.
אם לא תהיה התאמה מלאה בין נוסח האשראי הדוקומנטרי לבין המסמכים שיוצגו לבנק על ידי היצואן, הבנק הפותח יכול להתנער מהתחייבותו.
לכן חייב היצואן לבדוק היטב את נוסח האשראי ולהבטיח שהוא יוכל לעמוד בכל הדרישות.


להלן רשימת הבדיקות המומלצות ליצואן:

1. האם האשראי תואם את חוזה המכר, במיוחד בנקודות הבאות:
 • המחיר ליחידה וכמות היחידות
 • מגבלות זמן המשלוח
 • אופן המשלוח
 • תיאור ומקור הסחורות
 • תנאי תשלום ובסיס מחיר
2. האם האשראי עביר במקרה הצורך?
האם במכתב האשראי נכתב ששטר המטען ערוך לפקודת היבואן או לפקודת הבנק הפותח (הבנק של היבואן)?
מומלץ ששטר מטען יהיה ערוך לטובת הבנק של היבואן. היתרון, הגנה על היצואן שהיבואן לא ימשוך את הסחורה מבלי לעמוד בתנאי התשלום.
הבנק שמשמש כנאמן, יסב את השטר לטובת היבואן רק לאחר שהנ"ל יעמוד בתנאי מכתב האשראי, על מנת שיוכל למשוך את הסחורה.

3. האם האשראי מקויים על ידי בנק בחו"ל? אם אינו מקויים - האם יש להסתפק בכך? האם המצב (חוקי ופוליטי) בארץ הקונה מחייב דרישה לבנק מקיים בארץ אחרת? אם האשראי משולם בחו"ל- מהי מידת הסיכון?

4. האם שמות וכתובות המבקש והמוטב מדוייקות?

5. האם האשראי תואם את תנאי הסחר הבין-לאומיים (ICCׂ)?

6. האם ניתן לעמוד בתנאי האספקה?

7. האם ישנם מסמכים/הצהרות שלא ניתן יהיה לעמוד בהם?

8. האם יש מסמכים שאינם מתאימים לתנאי האשראי?

9. האם האשראי תלוי באישורו של הקונה או של הבנק שלו? (יש לזכור כי במקרה זה מימוש האשראי תלוי לא מעט ברצונו הטוב של הקונה)

10. האם ניתן לספק את מספר העותקים הנדרש לכל מסמך?

11. מועדי אספקה ומשלוח סחורות
 • האם אפשר לעמוד במועד האספקה?
 • האם מקום העברת הבעלות וזמני ההעברה מוגדרים באופן חד משמעי?
 • האם ניתן לעמוד בדרישות לגבי אופן הסימון ושיטת המשלוח?
 • האם משלוח חלקי או משלוח באמצעות גורם אחר מותרים על פי חוזה המכר?
 • האם כל הזמנים והתאריכים הנקובים באשראי ברורים וחד משמעיים לגבי כל הצדדים?
 • האם ניתן להציג את המסמכים בתאריך המצויין באשראי ? (התקנה היא שזמן ההצגה של המסמכים הוא לא יאוחר מ- 21 יום לאחר הוצאת תעודת המשלוח, אך ניתן לקבוע מועד אחר – בהסכמה מראש על דעת כל הצדדים) 

סוגים של אשראי דוקומנטרי 

1. אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר 

זו צורת האשראי המקובלת ביותר, בה הבנק הפותח מתחייב באופן מוחלט לשלם אם תנאי האשראי מולאו. כל שינוי או ביטול מחייב הסכמת כל הצדדים לעיסקה. הבנק הפותח מתחייב באופן מוחלט לשלם אם תנאי האשראי התקיימו במלואם. כל שינוי או ביטול מחייב הסכמת כל הצדדים לעיסקה, כולל בנק מקיים במידה ויש כזה בעסקה. לאחר שהשינוי התקבל ע"י כל הגורמים, הבנק הפותח ישלח את התיקון, והתיקון יהיה חלק אינטגרלי מהעסקה.


2. אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר ומקוים

באשראי זה מצטרף בנק נוסף לעסקת האשראי. בנק זה מקבל על עצמו התחייבות עצמאית מקבילה להתחייבותו של הבנק הפותח לשלם את האשראי הדוקומנטרי. הבנק המקיים יכול להיות הבנק המודיע, או בנק אחר המומלץ על ידי הבנק הפותח. הבנק המקיים נימצא בדרך כלל בארצו של המוכר. כך מקבל המוכר בטחון נוסף ,למשל כנגד אפשרות שהבנק הפותח יפשוט רגל או שמדינת היבוא תאסור העברת מט"ח.
בפתיחת אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר ומקוים יש להקפיד על הנקודות הבאות:
 •  האשראי יפתח כבלתי חוזר
 •  בפתיחה תצוין במפורש אפשרות הצטרפותו של בנק מקיים
 •  האשראי הדוקומנטרי יהיה זמין ובר-תשלום בבנק המקיים
 •  הבנק המקיים יקבל על עצמו את ההתחייבות לשלם את האשראי הדוקומנטרי, על ידי חתימת קיום או הודעת קיום
 •  לא יהיה באשראי תנאי המתיר לקונה אפשרות למנוע ביצוע תנאי האשראי
 • בנק מזרחי-טפחות מוסיף קיום על אשראי דוקומנטרי לאחר בדיקת הבנק שפתח את האשראי והמדינה בה נפתח האשראי

3. אשראי דוקומנטרי עביר

אשראי דוקומנטרי הניתן להעברה הינו אשראי המקנה זכות למוטב הראשון, להעביר את ניצול האשראי למוטב שני. אשראי דוקומנטרי מסוג זה מנוצל כאשר האשראי הראשון אינו היצרן של הסחורה. את האשראי דוקומנטרי ניתן להעביר חד פעמית באותם תנאים למעט סכום האשראי, מחיר ליחידה ותוקף האשראי הניתנים להפחתה. ניתן להעביר אשראי דוקומנטרי רק אם נאמר כך במפורש עי'' הבנק שפתח את האשראי.
                                                   

4. אשראי מתחדש 

כאשר קיימים משלוחים שוטפים, זהים בתנאיהם, ניתן לפתוח אשראי לסכום מסוים אשר יתחדש מעצמו לאחר ניצול הסכום המקורי ובדיוק לסכום שנוצל. חידוש האשראי יוגדר מראש לתקופה מסוימת או למספר משלוחים מסוים. בכך נחסכת הפעולה החוזרת של חידוש האשראי בכל פעם, וכמובן שנחסכות ההוצאות הכרוכות בחידוש זה.

הבהרות

 • מתן ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולבדיקה מקדמית של העסק שהגיש בקשה להלוואה
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דרכים ליצירת קשר
להצטרפות לשירותי סחר חוץ
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך