עדכון תנאי פעילות בחשבון ינואר 2022


בהתאם ל"תנאים כלליים לניהול חשבון" ("התנאים הכלליים") רשאי הבנק לשנות מעת לעת את התנאים הכלליים עצמם והסכמים אחרים וכן להוסיף להם תנאים חדשים.

בעקבות ביטול בעולם של ריבית הליבור, נדרשנו לעדכן את התנאים הכלליים הנ"ל וכן את "תנאים כלליים לפעילות באשראי".

במסגרת עדכון התנאים הכלליים שונו הוראות נוספות במספר נושאים, שהעיקריים בהם:

  • אופן חידוש או הארכה של פיקדון משועבד
  • גביית עמלות בגין תקבולים מחו"ל והעברות לחו"ל
  • תיקון רישום שגוי
  • ביטול אמצעי תשלום אשנב בנק

לנוחותך, מצורפים קישורים למסמכים המפרטים את השינויים:

בהתאם למוסכם בסעיף 30 לתנאים הכלליים, אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים עליך, יש לפנות לבנקאי בסניף.

ניתן לעיין בעדכונים הקודמים של תנאי פעילות בחשבון (אפריל 2020).