עדכון תנאים כלליים לפעילות באשראי ינואר 2021


הבנק ערך שינויים בתנאים במשפטיים לפעילות באשראי.
עיקרי השינויים נבעו מכניסתם לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (שנכנס לתוקף ביום 15.9.2020), חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 (שנכנס לתוקף ביום 12.4.2019) ומעדכונים בחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993, וכן נוכח הצפי להפסקת השימוש בריבית הלייבור.

לנוחותך, מצורפים קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים:

בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הללו אינם מקובלים עליך ניתן לפנות לבנקאי בסניף.
את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.