החוק לצמצום השימוש במזומן - הגבלות על שימוש בצ'קים

כחלק מהחוק לצמצום במזומן – התשע"ח 2018 פורסמו הגבלות חדשות לשימוש בצ'קים שנכנסו לתוקף ביולי 2019

שינוי מבנה הצ'ק

 • מבנה הצ'ק שונה והוא ייראה כך:

חזית צ'ק סחיר

 

חזית צ'ק למוטב בלבד

 

גב צ'ק סחיר

 • המגבלות נכנסות לתוקף על צ'קים חדשים שיוזמנו או יונפקו החל מ-1/7/19, ואין צורך להחליף את פנקסי הצ'קים שברשותך.
 • המגבלות חלות על צ'קים בשקלים וגם במט"ח, וכן על צ'קים שיודפסו באופן עצמאי שלא על ידי הבנק.​

 

 הגבלות על הסבות צ'קים

 •  צ'ק סחיר שהוסב ע"י המוטב (המסב) לטובת גורם אחר (הנסב) חייב לכלול את הפרטים הבאים:
 1. שם ומספר תעודת הזהות של המסב
 2. שם הנסב
 3. חתימות של המסב והנסב

 • במקרים אלה - חובה למלא את פרטי המסב והנסב כאמור לעיל -  גם אם לא מודפסת מראש טבלה בגב השיק.
 • ​צ'קים  מעל 10,000 ₪ ללא פרטים אלה יוחזרו ע"י הבנק.
 • צ'קים מעל 10,000 ₪ שהוסבו יותר מפעם אחת יוחזרו גם אם רשומים בהם פרטים אלה, למעט אם הצ'ק הוסב לתאגיד בנקאי או גוף פיננסי מפוקח.
 • ​שיקים שהופקדו לפני 1/7/19 פטורים ממגבלות אלה.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בנק ישראל