Generic placeholder image

הקטנה זמנית של תשלומי המשכנתא - במקום הקפאת משכנתא

כדי להקל עליכם, אנו מאפשרים להקטין את ההחזרים החודשיים

כדי להקל על לקוחותינו אנו מאפשרים להגיש בקשה להקטנה זמנית של החזרי המשכנתא. ניתן לשלם 50% מהחיוב החודשי המלא למשך 1-12 חודשים לפי בחירתכם. 

בנוסף, ניתן להאריך את תקופת המשכנתא באותו פרק זמן בו יגבו התשלומים החלקיים. אם יש לכם הלוואה שמסתיימת ב-5 שנים הקרובות, חייבים לציין בבקשה גם הארכת תקופת המשכנתא בנוסף לבקשת הקטנת התשלום.

להגשת בקשה בדיגיטל להקטנת תשלומים

שינוי לוח התשלומים כרוך בעמלה של 320 ₪ לכל אחת מההלוואות. בהגשת הבקשה בדיגיטל מקבלים הטבה וסכום העמלה יעמוד על 304 ₪ בלבד, בגין כל אחת מההלוואות. לאחר הגשת הבקשה תתקבל תשובה בהודעת SMS.

ניתן להגיש רק בקשה אחת בגין אותו הרכב לווים.  התשלומים החלקיים יחולו על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. בהלוואה עם פיגור בתשלומים של למעלה מ-5,000 ₪ אין להגיש בקשה באתר הבנק, אלא לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2.   

 


לפני הגשת הבקשה, מומלץ לקרוא את המידע וההסברים המפורטים בהמשך, וכן לבחון את העלויות הנובעות מהגשת הבקשה:

 

לאחר הגשת הבקשה לא ניתן לבצע שינויים באמצעות הגשת בקשה נוספת.

בכל מקרה מודגש, כי עד להודעת הבנק על שינוי גובה התשלומים עם / ללא הארכת תקופת המשכנתא, כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם.


 

תשובות לשאלות נפוצות ​

האם בתום תקופת התשלום החלקי יגדל החזר החודשי ובכמה?
1. אם בחרתם בתשלומים חלקיים ללא הארכת תקופת ההלוואה: לאחר סיום תקופת התשלום החלקי ועד מועד הסיום המקורי של המשכנתא שלכם, התשלומים החודשיים יגדלו. הגדלת הסכום נובעת מכמה סיבות: לריבית שלא שולמה, אם לא שולמה, מתווספת ריבית דריבית. בנוסף, יתרת ההלוואה הכוללת, בתום תקופת ההלוואה, נפרסת ליתרת תקופת המשכנתא המקורית.

2. אם בחרתם בתשלומים חלקיים עם הארכת תקופת ההלוואה: לאחר סיום התשלום החלקי ועד מועד הסיום של המשכנתא, שלאחר הארכת תקופת ההלוואה, התשלומים החודשיים יגדלו, אך פחות מאשר במקרה של הקטנת תשלומים ללא הארכת תקופת ההלוואה.
הדבר נובע מכמה סיבות: לריבית שלא שולמה, אם לא שולמה, מתווספת ריבית דריבית. בנוסף, יתרת ההלוואה הכוללת, בתום תקופת ההלוואה, נפרסת לתקופה ארוכה יותר מהתקופה המקורית, עקב ההארכה שלה, ולכן התשלומים מתחלקים על פני תקופה ארוכה יותר.מה משמעות ריבית דריבית?

ההחזרים החודשיים כוללים תשלום עבור חלק מקרן ההלוואה וכן את הריבית על יתרת המשכנתא שעדיין לא הוחזרה לבנק. הריבית היא הסכום שהלווה משלם לנותן המשכנתא תמורת הזכות להחזיק אצלו את כספי המשכנתא.
בתקופת תשלומי המשכנתא החלקיים, יתכן שהלווה לא משלם את הקרן של המשכנתא או חלקה וגם לא את תשלום הריבית החודשית או חלקו (על יתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה לבנק). בתקופה זו, נגבית ריבית גם על סכום הריבית שלא שולם וגם על סכום הקרן שלא שולם (אם לא שולם).
תשלומי החזר המשכנתא לאחר סיום תקופת תשלומי משכנתא חלקיים מורכבים מסכום קרן + ריבית + ריבית על הריבית שלא שולמה, אם לא שולמה.האם נוכל בעתיד להקפיא או לשלם תשלומים חלקיים?
כל בקשה שתוגש לבנק בעתיד תבחן ותתקבל לגביה החלטה ספציפית.


הערות משפטיות

אם בחרתם בשינוי זמני בגובה התשלומים ללא הארכת תקופת ההלוואה (כלומר, תקופת ההלוואה תישאר התקופה החוזית המקורית), אזי - התנאים המשפטיים לאישור הם כדלהלן: 
אנו הח"מ מבקשים מכם שינוי בלוח התשלומים בכל הלוואותינו (בהן הרכב הלווים זהה) ומצהירים כי ידוע לנו ש:
1. אישור הבקשה ע"י הבנק  כפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות כל דין, להוראות בנק ישראל ולקריטריונים שיהיו נהוגים בבנק בעת מתן החלטתכם. 
2. כי בהלוואה עם פיגור של למעלה מ- 5,000 ₪ לא תתאפשר הגשת בקשה באמצעות אתר הבנק, אלא רק באמצעות פנייה טלפונית למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2.   
3. לא יתאפשר שינוי זמני בגובה התשלומים בחלקי הלוואה מסוג בלון חלקי/ מלא, בחלקי הלוואות שמספר החודשים הנותרים עד למועד פירעונן הסופי נמוך מתקופת שינוי התשלומים המבוקשת ו/או בהלוואות המצויות בהליך משפטי.
4. אם הבקשה לשינוי זמני בגובה התשלומים תאושר על ידכם, ידוע לנו כי:
השיעור לתשלום מתוך סכום החיוב החודשי יחושב בהתבסס על סכום חיוב חודשי המחושב לפי לוח "שפיצר" (תשלומים חודשיים שווים), גם אם לוח התשלומים בהלוואה הינו שונה, ליתרת תקופת ההלוואה ולפי ריבית ההלוואה הידועה במועד תחילת השינוי. לחיוב זה יצטרפו הפרשי הצמדה/שער, בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה  (להלן- "השינוי הזמני").
אם קיימים בהלוואתנו חלקי הלוואה בהם הריבית משתנה, אזי ככל שיחול שינוי בריבית באחד או יותר מחלקי הלוואה אלה, שינוי ריבית זה לא יגרום לשינוי החיוב החודשי (קרן ו/או ריבית) בתקופת השינוי הזמני, והתשלום בגינו ייכלל בתשלומים שלאחר תקופת השינוי הזמני.  
בתום תקופת השינוי הזמני, אופן פירעון ההלוואה (תשלום חודשי מלא / גרייס חלקי / גרייס  מלא וכדומה) בחודשים הנותרים, יהיה בהתאם ללוח התשלומים כיום (לפני השינוי), עם זאת גובה החיוב החודשי יחושב מחדש ויושפע  מתוספת בגין התשלומים שלא שולמו (קרן ו/או ריבית) וכן מתוספת בגין ריבית דריבית, על הריבית שלא תשולם, אם לא תשולם בתקופת השינוי הזמני, ומיתרת תקופת כל חלק בהלוואה. כתוצאה מכך יהיה עלינו לשלם מידי חודש בחודשו, החל מתום תקופת השינוי הזמני בגובה התשלומים, תשלומים מוגדלים.
בקשתנו זו, תגרום לשינוי לוחות התשלומים הקיימים כיום בהלוואתנו, למשך תקופת השינוי, לרבות אם על פי בקשתנו בעבר, אשרתם לנו דחיית תשלומים (מלאה או חלקית) אשר טרם הסתיימה במועד תחילת תקופת שינוי גובה התשלומים המבוקשת כעת. כתוצאה מכך, לא תחול על הלוואתנו בתקופה זו, דחיית תשלומים מלאה או חלקית והתשלום יהיה כמבוקש בבקשה זו.  
עד להודעת הבנק על אישור השינוי הזמני ועל מועד תחילת השינוי, תשלומי ההלוואה יגבו בהתאם ללוח התשלומים הקיים (לפני השינוי המבוקש).
לא יחול שינוי בשיעור הרבית של כל חלק בהלוואה (בכפוף לעדכוני ריבית עתידיים על פי הסכם ההלוואה). 
כל חלק בהלוואה יחויב, גם בתקופת השינוי הזמני, במלוא ריבית אותו חלק. אם התשלום לאחר השינוי יהיה נמוך מחיוב ריבית מלא, הריבית, שלא תשולם, תצטבר ותישא גם ריבית דריבית, בתקופת השינוי הזמני. 
לא יהיה בכך כדי לשנות את תקופת ההלוואה ומועד סיום תקופת ההלוואה, אשר נקבע בעת ביצוע ההלוואה, יישאר בעינו.
השינוי הזמני לא יחול על תשלומים נלווים בהלוואה, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או פרמיות ביטוח. תשלומים נלווים ימשיכו להיגבות גם בתקופת השינוי, בנוסף לתשלומים שבגובהם חל שינוי .   
העתק מהודעתכם לגבי אישור בקשתנו הנ"ל, אישורה החלקי, או דחייתה ישלח גם לערבים להלוואה, אם יש כאלה.
שינוי לוח התשלומים כרוך בתשלום עמלה בסך 320 ₪, בגין כל אחת מההלוואות. עם זאת, ככל שהבקשה תוגש באופן דיגיטלי סכום העמלה יעמוד על 304 ₪ בלבד, בגין כל אחת מההלוואות. 
הבנק רשאי להפסיק /לעדכן את התנאים לשינוי גובה התשלומים בכל עת עד לאישור הבנק בפועל של השינוי הזמני.
5. בקשתנו זו מוגשת בהסכמת כל הלווים בהלוואות.

אם בחרתם בשינוי זמני בגובה התשלומים עם הארכת תקופת ההלוואה(לפרק זמן זהה לתקופת השינוי הזמני בגובה התשלומים), אזי - התנאים המשפטיים לאישור הם כדלהלן: 
אנו הח"מ מבקשים מכם שינוי בלוח התשלומים בכל הלוואותינו (בהן הרכב הלווים זהה) ומצהירים כי ידוע לנו ש:
1. אישור הבקשה ע"י הבנק יהיה כפוף להוראות כל דין, להוראות בנק ישראל ולקריטריונים שיהיו נהוגים בבנק בעת מתן החלטתכם. 
2. בהלוואה עם פיגור של למעלה מ- 1,000 ₪ לא תתאפשר הגשת בקשה באמצעות אתר הבנק, אלא רק באמצעות פנייה טלפונית למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2.   
3. לא יתאפשר שינוי זמני בגובה התשלומים בחלקי הלוואה מסוג בלון חלקי/ מלא  ובהלוואות המצויות בהליך משפטי. . כמו כן, לא יתאפשר שינוי בלוח התשלומים, אם תקופת ההלוואה לאחר ההארכה המבוקשת, עולה על 30 שנה (או עולה על תקופת ההלוואה המקורית, הגבוהה מ- 30 שנה). 
4. אם הבקשה לשינוי זמני בגובה התשלומים תאושר על ידכם, ידוע לנו כי:
השיעור לתשלום מתוך סכום החיוב החודשי יחושב בהתבסס על מסכום חיוב חודשי המחושב לפי לוח "שפיצר" (תשלומים חודשיים שווים), גם אם לוח התשלומים בהלוואה הינו שונה, ליתרת תקופת ההלוואה המקורית (שלפני הארכת התקופה) ולפי ריבית ההלוואה הידועה במועד תחילת השינוי. לחיוב זה יצטרפו הפרשי הצמדה/שער, בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה  (להלן- "השינוי הזמני").
ידוע לנו כי אם קיימים בהלוואתנו חלקי הלוואה בהם הריבית משתנה, אזי ככל שיחול שינוי בריבית באחד או יותר מחלקי הלוואה אלה, שינוי ריבית זה לא יגרום לשינוי החיוב החודשי (קרן ו/או ריבית) בתקופת השינוי הזמני, והתשלום בגינו ייכלל בתשלומים שלאחר תקופת השינוי הזמני.  
בתום תקופת השינוי הזמני, אופן פירעון ההלוואה (תשלום חודשי מלא / גרייס חלקי / גרייס  מלא וכדומה) בחודשים הנותרים (שלפני הארכת התקופה), יהיה בהתאם ללוח התשלומים כיום (לפני השינוי). אופן הפירעון בתקופת ההארכה יהיה תשלום חודשי מלא . גובה החיוב החודשי יחושב מחדש ויושפע מתוספת בגין התשלומים שלא שולמו (קרן ו/או ריבית) וכן מתוספת בגין ריבית דריבית, על הריבית שלא תשולם, אם לא תשולם בתקופת השינוי הזמני, ומיתרת תקופת כל חלק בהלוואה לאחר הארכתה, כמבוקש על ידינו. כתוצאה מכך יהיה עלינו לשלם מידי חודש בחודשו, תשלומים מוגדלים.
בקשתנו זו, תגרום לשינוי לוחות התשלומים הקיימים כיום בהלוואתנו, למשך תקופת השינוי, לרבות אם על פי בקשתנו בעבר, אשרתם לנו דחיית תשלומים (מלאה או חלקית) אשר טרם הסתיימה במועד תחילת תקופת שינוי גובה התשלומים המבוקשת כעת. כתוצאה מכך, לא תחול על הלוואתנו בתקופה זו, דחיית תשלומים מלאה או חלקית והתשלום יהיה כמבוקש בבקשה זו.  
עד להודעת הבנק על אישור השינוי הזמני ועל מועד תחילת השינוי, תשלומי ההלוואה יגבו בהתאם ללוח התשלומים הקיים (לפני השינוי המבוקש).
כל חלק בהלוואה יחויב, גם בתקופת השינוי הזמני, בריבית אותו חלק (בכפוף לעדכוני ריבית על פי הסכם ההלוואה), והריבית, שאינה משולמת, תצטבר ותישא גם ריבית דריבית, בתקופת השינוי הזמני. ככל שריבית החלק נקבעת על פי מנגנון הקבוע בהסכם ההלוואה (ריבית משתנה), מנגנון קביעת שיעור הריבית, יחול גם בתקופת ההארכה.
מועד סיום כל חלק של ההלוואה עשוי להיות שונה, והוא נגזר ממועד סיום אותו חלק לפני השינוי.
ככל שלא יומצאו על ידינו פוליסת/ות ביטוח חיים ו/או פוליסת ביטוח נכס שיהיו תקפות גם לתקופת ההארכה, ואשר הבנק יקבע בהן כמוטב בלתי חוזר, בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, לא יהיה ביטוח חיים ו/או ביטוח נכס תקף לתקופה זו. ועל כן, במקרה של פטירת מי מהלווים, חס וחלילה, או אם יגרם נזק לנכס, לא יהיה כיסוי ביטוחי מתאים.
לאור האמור לעיל, ככל שרכשתי פוליסת/ות ביטוח חיים לאחר יום 1/10/2005 באמצעות טפחות סוכנות לביטוח, הריני מבקש להתאים את תקופת הביטוח בפוליסה/ות שרכשתי, לתקופת ההלוואה המעודכנת, וזאת בכפוף לכך שהגיל הביטוחי, כפי שמוגדר בתנאי הפוליסה, בתום תקופת הביטוח בפוליסה/ות לביטוח חיים, לא יעלה על 80 שנה. 
אני מסכים, כי בתקופת הביטוח הנוספת, תשולם על ידי פרמיה. הפרמיה תקבע בהתאם לנתוני האישיים ובהתאם לתעריפי חברת הביטוח. כמו כן, אני מודע לכך שבתקופת שינוי גובה התשלומים הזמני, אמשיך להיות מחוייב בעלויות הביטוח במסגרת פוליסת/ות ביטוח החיים. 
ככל שרכשתי פוליסת ביטוח מבנה לאחר יום 1/10/2005 באמצעות טפחות סוכנות לביטוח, הריני מאשר את המשך החידוש האוטומטי של הפוליסה, עד לתום תקופת ההלוואה לאחר הארכתה. ידוע לי כי בתקופת הביטוח הנוספת, תשולם על ידי הפרמיה בהתאם לסכום הביטוח והתעריף לביטוח מבנה משכנתא כפי שהוא מאושר על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
הארכת התקופה עשויה להשפיע על עמלת הפירעון המוקדם, הן על קיומה והן על גובהה, במקרה בו תבחרו לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון מוקדם. לא ניתן לדעת כיום מה תהיה, אם תהיה, ההשפעה העתידית על עמלת הפירעון המוקדם והיא תחושב בהתאם להוראות צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור) התשס"ב – 2002 או כל הוראה שתבוא במקומו.
השינוי הזמני לא יחול על תשלומים נלווים בהלוואה, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או פרמיות ביטוח. תשלומים נלווים ימשיכו להיגבות גם בתקופת השינוי, בנוסף לתשלומים שבגובהם חל שינוי .   
העתק מהודעתכם לגבי אישור בקשתנו הנ"ל, אישורה החלקי, או דחייתה ישלח גם לערבים להלוואה, אם יש כאלה.
שינוי לוח התשלומים  כרוך בתשלום עמלה בסך במקום 320 ₪ בגין כל אחת מההלוואות. עם זאת, ככל שהבקשה תוגש באופן דיגיטלי סכום העמלה יעמוד על 304 ₪ בלבד, בגין כל אחת מההלוואות. 
הבנק רשאי להפסיק /לעדכן את התנאים לשינוי גובה התשלומים בכל עת עד לאישור הבנק בפועל של השינוי הזמני.
5. בקשתנו זו מוגשת בהסכמת כל הלווים בהלוואות.