Generic placeholder image

הקפאת תשלומי המשכנתא

אנו מאפשרים ללקוחותינו להגיש בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומי המשכנתא או להקטנת ההחזר החודשי של התשלומים

בשל המצב, בנק ישראל מעדכן החל מה-23.6.24 את המתווה לדחיית תשלומי המשכנתא ללא עמלת שינוי לוח תשלומים הכולל הארכה ועדכונים נוספים לבקשות שיוגשו בין התאריכים 30.9.2023 - 1.7.2024 (המתווה המעודכן).
זאת, בהמשך למתווים הקודמים (המתווה המקורי וההארכה הראשונה של המתווה) לדחיית תשלומים ללא עמלת שינוי לוח תשלומים כפי שמפורט:

 • ב-15.10.23 מתווה דחייה ל-3 חודשים
 • ב-17.12.23 פרסום עדכון למתווה המקורי הכולל הארכה למתווה הראשון עבור בקשות שיוגשו בין התאריכים 1.1.24 עד 31.3.24
 • ב- 4.3.24 פרסום עדכון למתווה המקורי הכולל הארכה למתווה הראשון עבור בקשות שיוגשו בין התאריכים 1.4.24 עד 30.6.24


על פי המתווה המעודכן אפשר לקבל עד 3 חודשי דחייה נוספים, אם סך התקופה המצטברת של דחיית התשלומים במסגרת המתווים הקודמים והמתווה המעודכן (כולל חודשי המענק, אם ניתנו) לא תעלה על 9 חודשים.
במטרה לסייע לכם, בנק מזרחי טפחות החליט להרחיב את מתווה בנק ישראל, לדחיית תשלומים לתקופה של עד 12 חודשים והטבות נוספות שאישורם כפוף לשיקול דעת הבנק ולהחלטתו.


מי הלקוחות הזכאים להטבה?

הקפאת תשלומי המשכנתא (דחייה) מתאפשרת בהתאם לזכאות שהוגדרה על ידי בנק ישראל, כאשר נעשית הבחנה בין 2 קבוצות אוכלוסייה:

1. לקוחות העומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים (מעגל ראשון)

 • מתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה 
 • נאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם מדינת ישראל
 • בעלי קרבה ראשונה ללווים חטופים או נעדרים ומבקשים בשמם דחיית תשלומים בהלוואתם
 • הלווים הם בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים המבקשים דחיית תשלומים בהלוואתם
 • חטופים או נעדרים שחזרו
 • נפגעו באחד מהאירועים הבאים: פסטיבל "נובה" ברעים, מסיבת "פסיידאק" ומפגש ההערכות לפסטיבל "מידברן"
 • משרתי מילואים או מי שגויסו בצו 8 או אושפזו בבית חולים למשך 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה במהלך מלחמת "חרבות ברזל"
   

2. לקוחות שאינם שייכים לקבוצה הראשונה (מעגל שני)
יתר לקוחות הבנק שלא נכללים בקבוצה הראשונה


תנאי הדחייה והטבות מיוחדות של הבנק ללקוחות מהקבוצה הראשונה (מעגל ראשון)

מתווה בנק ישראל מאפשר דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) ללא עלויות ללקוח (כלומר, ללא עלות ריבית על סכום הדחייה וללא עמלות). בנק מזרחי טפחות מעניק הטבה נוספת לפיה סכום הדחייה לא יחויב גם בהפרשי הצמדה. תקופת המתווה מפורטת בטבלה: תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1.7.2024

תשומת ליבכם, אם אושרה לכם דחיית תשלומים לתקופה ארוכה יותר מתקופת הדחייה במסגרת מתווי בנק ישראל הקודמים, בתנאי דחייה פחות טובים מתנאי מתווה בנק ישראל, אז הבנק ימיר לכם אוטומטית את תנאי דחיית התשלומים בחודשים אלו, לתנאים טובים יותר לפי מתווה בנק ישראל המעודכן. זאת, במקום דחיית תשלומים בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה


הבנק מרחיב את מתווה בנק ישראל ומעניק הטבות נוספות:

סכום הדחייה, במסגרת מתווה בנק ישראל, לא יחויב גם בהפרשי הצמדה

מענק ייחודי של הבנק עבור תשלומי המשכנתא ללקוחות הבאים

 • לתושבי יישובי עוטף עזה (0-7 ק"מ מרצועת עזה), לא כולל שדרות וכפר עזה, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לחודשים 11/2023 עד 2/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק
 • לתושבי שדרות, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לחודשים 11/2023-01/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק
 • לתושבי היישוב כפר עזה, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לשנה, לחודשים 11/2023-10/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק. חשוב לדעת כי מעבר לתקופת מענק זו, לא תינתן דחיית תשלומים נוספת

האפשרויות לדחיית תשלומים

תקופת דחיית התשלומים המצטברת האפשרית (מה-7.10.2023) כולל חודשי המענק מפורטים בטבלת תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1.7.2024, היא עד 12 חודשים.

תקופת הקפאת התשלומים שתאושר עשויה להיות מורכבת מסוגי דחייה שונים:

  • דחייה לפי תנאי מתווה בנק ישראל המעודכן – ללא ריבית וללא עמלה. כמו כן, הבנק הרחיב את ההטבה, והדחייה תהיה גם ללא הצמדה
  • דחייה בתנאי ההלוואה הקיימת (לפי ריבית ההלוואה, וריבית דריבית) 


תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1.7.2024

פירוט תנאי דחיית תשלומים לפי מתווה בנק ישראל, הרחבה ומענק ייחודי של מזרחי-טפחות

 • אם אושרה בקשה לדחיית תשלומים לאחר ה-7.10.2023
 • חודשי הדחייה שכבר אושרו, נכללים בסך כל חודשי הדחייה שמפורטים בטבלה
 • חודשי דחייה נוספים שיאושרו, אם תוגש בקשה נוספת, יחלו מתום תקופת דחיית התשלומים הקיימת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • הדחייה עדיין פעילה
  • סך התקופה המצטברת של דחיית התשלומים במסגרת המתווים הקודמים והמתווה המעודכן (כולל חודשי המענק, אם ניתנו) לא תעלה על 9 חודשים
   במקרים בהם תאושר תקופת דחייה מעבר לכך, תקופת הדחייה הנוספת, תינתן בתנאי ההלוואה הקיימת (לפי ריבית ההלוואה, ריבית דריבית והצמדה)
מתווה בנק ישראל

תקופת דחיית תשלומים נוספת, אם תאושר (מעבר לתקופה בתנאי מתווה בנק ישראל), בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה

מספר חודשי דחייה (בכפוף ליישוב) 

 • אוכלוסיית המעגל הראשון (למעט כפר עזה) 
 • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים, במסגרת המתווים הקודמים - עד 3 חודשים
 • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל, במסגרת המתווים הקודמים - עד 3 חודשים נוספים, ובתנאי שסך התקופה המצטברת של דחיית התשלומים במסגרת המתווים הקודמים והמתווה המעודכן (כולל חודשי המענק, אם ניתנו) לא תעלה על 9 חודשים
 • תושבי כפר עזה – זכאים ל-12 חודשי מענק ולכן אינם זכאים לדחיית תשלומים נוספת

סוג דחיית התשלומים

הקפאת תשלומים מלאה ללא עלות ריבית (על הסכום שנדחה), ללא הצמדה, וללא עמלת שינוי לוח תשלומים. 


פריסת סכומי התשלומים שנדחו

אופן פריסת סכום התשלומים שנדחו יהיה באמצעות העמדת הלוואה חדשה וייעודית, בסכום הדחייה, ללא ריבית וללא הצמדה. פירעון הלוואת מתווה בנק ישראל, בגין כל אחד מהמתווים הקודמים והמתווה המעודכן יחל בחלוף שנה ממועד תום התקופה שאושרה באותו מתווה וייפרע במשך תקופה של 4 שנים.

מספר חודשי דחייה נוספת (בכפוף ליישוב) 

 • אוכלוסיית המעגל הראשון (למעט כפר עזה) - מספר חודשי דחיית תשלומים שיאושרו, מעבר ל- 9 חודשים במצטבר מ- 7.10.2023 הוא עד 3 חודשים
 • תושבי כפר עזה – זכאים ל- 12 חודשי מענק ולכן אינם זכאים לדחיית תשלומים נוספת


סוג דחיית התשלומים

אתם יכולים לבחור בין הקפאת תשלומים מלאה ללא הארכת תקופת ההלוואה לבין הקפאת תשלומים עם הארכת תקופת ההלוואה (כמספר חודשי דחיית התשלומים שמעבר למתווה בתנאי בנק ישראל) ללא עמלת שינוי לוח תשלומים. 


פריסת סכומי התשלומים שנדחו

בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (קרן וריבית) יישאו ריבית וריבית דריבית, לפי הריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה). 

 

מידע חשוב:

 • חשוב להבין את משמעות דחיית התשלומים לסוגיה השונים בטרם תבחרו בסוג דחיית התשלומים המתאימה לכם. לנוחותכם ריכזנו מידע חשוב בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • כאשר בוחרים לדחות את התשלומים וגם להאריך את התקופה, סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. אבל, סכום הריבית הכולל יהיה גבוה משמעותית מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה
 • אפשר להגיש בקשה בדיגיטל לדחיית תשלומים לתקופה כוללת עד 3 חודשים ולא יותר מ- 9 חודשי דחיית תשלומים במצטבר (מ-7.10.2023) במסגרת מתווה בנק ישראל

 

להגשת בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומים

במקרים הבאים יש להגיש את הבקשה לדחיית תשלומים באמצעות מומחי המשכנתאות שלנו:

 • בקשות המוגשות על ידי נפגעי אחד מהאירועים הבאים: פסטיבל "נובה" ברעים, מסיבת "פסיידאק" ומפגש ההערכות לפסטיבל "מידברן", בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים לתקופה מצטברת (מה- 7.10.2023) העולה על 9 חודשים ועד 12 חודשים או על חלק מהמשכנתא ולא על כל הסכום, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות עסקיות, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות בהן קיים איחור בהחזרים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2


פירוט תנאי הדחייה ללקוחות השייכים לקבוצה השנייה (מעגל שני)

המתווים הקודמים של בנק ישראל אפשרו דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) בריבית ההלוואה, כולל ריבית דריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה, וללא עמלת שינוי לוח תשלומים. כמו כן אפשרו הארכת
תקופת ההלוואה (לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים).

מתווה בנק ישראל המעודכן זהה בתנאיו למתווים הקודמים ומאפשר דחיית תשלומים לבקשות שיוגשו מ-1.7.2024, כמפורט בטבלת תנאי דחיית תשלומים 

תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1.7.2024

אם כבר אושרה בקשה לדחיית תשלומים לאחר ה-7.10.2023:

 • חודשי הדחייה שכבר אושרו, נכללים בסך כל חודשי הדחייה שמפורטים בטבלה
 • חודשי דחייה נוספים שיאושרו, אם תוגש בקשה נוספת, יחלו מתום תקופת דחיית התשלומים הקיימת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • הדחייה עדיין פעילה
  • סך התקופה המצטברת של דחיית התשלומים במסגרת המתווים הקודמים והמתווה המעודכן (כולל חודשי המענק, אם ניתנו) לא תעלה על 9 חודשים
   במקרים בהם תאושר תקופת דחייה מעבר לכך, תקופת הדחייה הנוספת, תינתן בתנאי ההלוואה הקיימת (לפי ריבית ההלוואה, ריבית דריבית והצמדה)

 

תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1.7.2024

מתווה בנק ישראל תקופת דחיית תשלומים נוספת, אם תאושר (מעבר לתקופת מתווה בנק ישראל), בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה, ללא עמלת שינוי לוח תשלומים

מספר חודשי דחייה:

 • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים, במסגרת המתווים הקודמים - עד 3 חודשים
 • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל, במסגרת המתווים הקודמים עד 3 חודשים נוספים, בתנאי שסך התקופה המצטברת של דחיית התשלומים במסגרת המתווים הקודמים והמתווה המעודכן לא תעלה על 9 חודשים

 

מספר חודשי דחיית תשלומים שיאושרו, במקרים חריגים מעבר ל- 9 חודשים במצטבר מ-7.10.2023 הוא עד 3 חודשים

סוג דחיית התשלומים:
אתם יכולים לבחור בין הקפאת תשלומים מלאה ללא הארכת תקופת ההלוואה לבין הקפאת תשלומים עם הארכת תקופת ההלוואה (כמספר חודשי דחיית התשלומים שמעבר למתווה בתנאי בנק ישראל) ללא עמלת שינוי לוח תשלומים.

 

פריסת סכומי התשלומים שנדחו:
בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (קרן וריבית) יישאו ריבית וריבית דריבית, לפי הריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה).

 

 

 

 

 

 

סוג דחיית התשלומים:
הקפאת תשלומים בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • דחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) ללא הארכת תקופת ההלוואה
 • דחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) עם הארכת תקופת ההלוואה. באפשרות זו, הארכת התקופה תהיה זהה למספר החודשים של דחיית התשלומים הכוללת
 • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) ללא הארכת תקופת ההלוואה   
 • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) עם הארכת תקופת ההלוואה. באפשרות זו, הארכת התקופה תהיה זהה למספר החודשים של דחיית התשלומים הכוללת  

פריסת סכומי התשלומים שנדחו:
בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (בדחייה מלאה - קרן וריבית, בדחייה חלקית - קרן) יישאו ריבית, ובדחייה מלאה גם ריבית דריבית, לפי ריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה).

מידע חשוב:

 • חשוב להבין את משמעות דחיית התשלומים לסוגיה השונים בטרם תבחרו בסוג דחיית התשלומים המתאימה לכם. לנוחותכם ריכזנו מידע חשוב בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • כאשר בוחרים לדחות את התשלומים וגם להאריך את התקופה, סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. אבל, סכום הריבית הכולל יהיה גבוה משמעותית מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. לפני החלטה, מזמינים אתכם לבחון את העלויות במחשבון הקפאת משכנתא

אפשר להגיש בקשה בדיגיטל לדחיית תשלומים לתקופה כוללת עד 3 חודשים ולא יותר מ- 9 חודשי דחיית תשלומים במצטבר (מה-7.10.2023) במסגרת מתווה בנק ישראל

להגשת בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומים

במקרים הבאים יש להגיש את הבקשה לדחיית תשלומים באמצעות מומחי המשכנתאות שלנו:

 • בקשה לדחיית תשלומים לתקופה מצטברת (מה-7.10.23) העולה על 9 חודשים ועד 12 חודשים או על חלק מהמשכנתא ולא על כל הסכום, בטלפון *8860 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות עסקיות, בטלפון *8860 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות בהן קיים איחור בהחזרים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2

חשוב לדעת לפני הגשת הבקשה

 • מומלץ לקרוא את המידע וההסברים המפורטים בעמוד זה, וכן לבחון את העלויות הנובעות מהגשת הבקשה לדחיית תשלומים ו/או הארכת תקופת ההלוואה, המוצעות על ידי הבנק. מידע זה יאפשר לכם לשקול את בקשתכם להקפאת התשלומים, בכל האפשרויות השונות (למעט מתווה בנק ישראל לדחיית תשלומים למעגל הראשון, בגינו אין עלויות)
 • אפשר להגיש רק בקשה אחת בגין אותו הרכב לווים. דחיית התשלומים תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה
 • בהלוואה עם איחור בתשלומים אין להגיש בקשה בדיגיטל, אלא לפנות למומחי המשכנתאות בטלפון *8860 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • לא תתאפשר דחיית תשלומים בהלוואות המצויות בתהליך משפטי
 • ללווה שהיה בפיגור במועד פרסום מתווה בנק ישראל בשל המצב הביטחוני (15.10.2023), תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור ועד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם מביניהם
 • לא תתאפשר דחיית תשלומים מעבר למתווה בנק ישראל, בהלוואות מסוג בלון חלקי או מלא
 • אם תבקשו להאריך את המשכנתא מעבר לתקופה הפירעון הסופי שלה, הבנק יוכל לאשר עד חודש פחות מסך תקופת הפירעון. לתשומת לבכם, במקרה כזה, יידרש החזר אחד או מספר החזרים בודדים, של סך התשלומים הנדחים (שלא כלולים במתווה בנק ישראל) בצירוף הריבית שהצטברה בגינם והריבית דריבית, כמוסבר בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • לפי הוראת בנק ישראל, תקופת הארכת המשכנתא הכוללת, מיום קבלתה ועד מועד סיום המשכנתא, לא יכולה לחרוג מ-30 שנה
 • לאחר הגשת הבקשה לא ניתן לבצע שינויים באמצעות הגשת בקשה נוספת
 • בכל מקרה מודגש, כי עד להודעת הבנק על אישור הקפאת התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה ותקופת הדחייה שאושרה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם

 


משמעות דחיית התשלומים

כדי שתוכלו לשקול את בקשתכם לדחיית תשלומים, ריכזנו מידע חשוב על משמעות דחיית תשלומים בכל האפשרויות המוצעות על ידי הבנק. המשמעויות אינן מתייחסות לתקופת דחיית התשלומים בתנאי מתווה בנק ישראל, ללקוחות העומדים במאפיינים המוגדרים.

דחיית תשלומים ללא הארכת תקופה

 • כל דחיית תשלומים בהלוואה תגרום לכך שהחל מתום תקופת דחיית התשלומים, יהיה עליכם לשלם מידי חודש החזרים חודשיים מוגדלים על חשבון ההלוואה עד לפירעונה המלא:
  בדחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) לא משולמים במהלך תקופת הדחייה תשלומים על חשבון קרן ההלוואה ולכן יתרת ההלוואה (לפני הצמדה, אם קיימת) אינה פוחתת. יתרה זו נפרסת ליתרת תקופת ההלוואה, כפי שתהיה בתום תקופת הדחייה. כלומר, הגדלת ההחזרים החודשיים נובעת מכך שאותו סכום נפרס על פני תקופה קצרה יותר
 • בדחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) לא משולמים במהלך תקופת הדחייה תשלומים על חשבון קרן ההלוואה וכן תשלומים בגין הריבית עליה. בדחיית תשלומים מלאה יתרת ההלוואה (לפני הצמדה, אם קיימת) גדלה מכמה סיבות. לריבית שלא שולמה, מתווספת ריבית דריבית (ריבית על סכום הריבית שלא שולם). הריבית המצטברת והריבית דריבית שהתווספה אליה יגדילו את יתרת ההלוואה. בנוסף, בתקופת הדחייה לא משולמים תשלומים על חשבון קרן ההלוואה. כתוצאה מהסיבות המפורטות, יתרת ההלוואה בתום תקופת הדחייה תגדל ותיפרס ליתרת תקופת ההלוואה כפי שתהיה בתום תקופת הדחייה. כלומר, הגדלת ההחזרים החודשיים נובעת מכך שסכום גדול יותר נפרס על פני תקופה קצרה יותר

דחיית תשלומים עם הארכת תקופה

 • במקרה של דחיית תשלומים (חלקית או מלאה) וכן הארכת תקופת ההלוואה לתקופה השווה לתקופת דחיית התשלומים – ההחזרים המוגדלים כתוצאה מדחיית התשלומים יפרסו על פי התקופה המוארכת. לכן יהיו נמוכים יותר מאשר באפשרות של דחיית תשלומים ללא הארכת תקופת ההלוואה. עם זאת, בשל הארכת תקופת ההלוואה סכום הריבית הכולל שישולם בגינה יהיה גבוה יותר

 


לתשומת לבכם,

כל דחיית תשלומים (הקפאה) כרוכה בעלות, הנובעת מהסיבות שצוינו תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים. עלות זו עשויה להגיע במקרים מסוימים גם לאלפי שקלים.
בהקפאה מלאה התשלומים החודשיים יהיו גדולים יותר מאשר בהקפאה חלקית. לבחינת העלויות, באפשרותך לבצע בדיקה במחשבון הקפאת משכנתא


בשלב זה, אין באפשרות הבנק לחשב את העלות, בין היתר, מאחר שעדיין לא ידועים הסכומים העתידיים של הפרשי ההצמדה (בהלוואות צמודות) ושל הריבית (בהלוואות בריבית משתנה). נתונים אודות עלות זו יישלחו אליכם בעתיד בדואר ישראל. אם לאחר קבלת הנתונים, תחליטו כי אינכם מעוניינים בדחיית התשלומים, תוכלו לפנות לבנק בבקשה לבטל את הקפאת המשכנתא וזאת לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד שליחת המידע על עלות דחיית התשלומים.

 

 

 

 

הבהרות

 • דחיית תשלומי הלוואה דומה לקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בהגשת הבקשה להקפאת תשלומים ובאורך תקופת ההקפאה המבוקש
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הקפאת המשכנתא (למעט המוגדר במתווה בנק ישראל המעודכן ) בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל
 • דחיית תשלומים לפי מתווה בנק ישראל תקפה לבקשות שיוגשו עד 30.9.2024, אלא אם מועד זה יוארך. יתר ההטבות בנושא הדחייה והרחבת מתווה בנק ישראל על ידי מזרחי-טפחות, עשויות להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעת הבנק