Generic placeholder image

הקפאת תשלומי המשכנתא

אנו מאפשרים ללקוחותינו להגיש בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומי המשכנאת

כדי להקל על לקוחותינו אנו מאפשרים להגיש בקשה להקפאת תשלומי המשכנתא (דחייה). ניתן לבקש הקפאה מלאה של החיוב החודשי (קרן + ריבית) או הקפאה חלקית (תשלום הריבית בלבד) למשך 12-1 חודשים לפי בחירתכם. 

להגשת בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומים

ניתן להגיש רק בקשה אחת בגין אותו הרכב לווים. דחיית התשלומים תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. בהלוואה עם פיגור בתשלוים של למעלה מ-1,000 ₪ אין להגיש בקשה באתר הבנק, אלא לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2.   

שינוי לוח התשלומים כרוך בעמלה של 320 ₪ בגין כל אחת מההלוואות. בהגשת הבקשה בדיגיטל קיימת הטבה, וסכום העמלה יעמוד על 304 ₪ בלבד, בגין כל אחת מההלוואות. לאחר הגשת הבקשה תתקבל תשובה בהודעת SMS.


לפני הגשת הבקשה, מומלץ לקרוא את המידע וההסברים המפורטים בהמשך.

לאחר הגשת הבקשה לא ניתן לבצע שינויים באמצעות הגשת בקשה נוספת.

בכל מקרה מודגש, כי עד להודעת הבנק על אישור הקפאת התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם.


תשובות לשאלות נפוצות ​

האם בתום תקופת התשלום החלקי יגדל החזר החודשי, ובכמה?

לאחר סיום תקופת התשלום החלקי ועד מועד הסיום המקורי של המשכנתא שלכם, התשלומים החודשיים יגדלו.

אם בחרתם בהקפאה מלאה של התשלומים (דחיית קרן וריבית), הגדלת הסכום נובעת מכמה סיבות: לריבית שלא שולמה, מתווספת ריבית דריבית. בנוסף, בתקופת ההקפאה לא משולמים תשלומים על חשבון קרן ההלוואה. כתוצאה מכך, יתרת ההלוואה הכוללת בתום תקופת ההקפאה גבוהה יותר ונפרסת ליתרת תקופת המשכנתא המקורית.

אם בחרתם בהקפאה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) הגדלת הסכום נובעת מכך שבתקופת הדחייה לא שולמו תשלומים על חשבון קרן ההלוואה ולכן יתרת ההלוואה הכוללת (לפני הצמדה, אם קיימת) לא פחתה. בתום תקופת ההקפאה, יתרה זו נפרסת ליתרת תקופת המשכנתא המקורית.


מה משמעות ריבית דריבית?

ההחזרים החודשיים כוללים תשלום עבור חלק מקרן ההלוואה וכן את הריבית על יתרת המשכנתא שעדיין לא הוחזרה לבנק. הריבית היא הסכום שהלווה משלם לנותן המשכנתא תמורת הזכות להחזיק אצלו את כספי המשכנתא.

בתקופת תשלומי המשכנתא החלקיים, ייתכן שהלווה לא משלם את הקרן של המשכנתא או חלקה וגם לא את תשלום הריבית החודשית או חלקו (על יתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה לבנק). בתקופה זו, נגבית ריבית גם על סכום הריבית שלא שולם וגם על סכום הקרן שלא שולם (אם לא שולם).

תשלומי החזר המשכנתא לאחר סיום תקופת תשלומי משכנתא חלקיים מורכבים מסכום קרן + ריבית + ריבית על הריבית שלא שולמה, אם לא שולמה.


האם נוכל בעתיד להקפיא את תשלומי המשכנתא?

כל בקשה שתוגש לבנק בעתיד תיבחן ותתקבל לגביה החלטה ספציפית.


הצהרות משפטיות

התנאים המשפטיים לאישור הם כדלהלן: 
אנו הח"מ מבקשים מכם שינוי בלוח התשלומים בכל הלוואותינו (בהן הרכב הלווים זהה) ומצהירים כי ידוע לנו ש:
1. אישור הבקשה על ידי הבנק כפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות כל דין, להוראות בנק ישראל ולקריטריונים שיהיו נהוגים בבנק בעת מתן החלטתכם. 
2. בהלוואה עם פיגור של למעלה מ-1,000 ₪ לא תתאפשר הגשת בקשה באמצעות אתר הבנק, אלא רק באמצעות פנייה טלפונית למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2.   
3. אם הבקשה להקפאת תשלומים תאושר על ידכם, ידוע לנו כי:
• עד להודעת הבנק על אישור הבקשה להקפאת תשלומים ועל מועד תחילת השינוי, תשלומי ההלוואה ייגבו בהתאם ללוח התשלומים הקיים (לפני השינוי המבוקש).
• לא יחול שינוי בשיעור הריבית של כל חלק בהלוואה (בכפוף לעדכוני ריבית עתידיים על פי הסכם ההלוואה). 
• כל חלק בהלוואה יחויב, גם בתקופת דחיית התשלומים שתאושר (במלואה או בחלקה), במלוא הריבית הנקובה באותו חלק. 
• לא יהיה בדחיית התשלומים כדי לשנות את תקופת ההלוואה, ומועד סיום תקופת ההלוואה, כפי שנקבע לאחרונה לפני בקשה זו, יישאר בעינו.
• הקפאת התשלומים לא תחול על תשלומים נלווים בהלוואה, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או פרמיות ביטוח. תשלומים נלווים ימשיכו להיגבות גם בתקופת השינוי, בנוסף לתשלומים שבגובהם חל שינוי.   
• החל בתום תקופת הקפאת התשלומים המלאה או החלקית, יהיה עלינו לשלם מדי חודש בחודשו תשלומים מוגדלים על חשבון ההלוואה עד לפירעונה המלא.
העתק מהודעתכם לגבי אישור בקשתנו הנ"ל, אישורה החלקי, או דחייתה יישלח גם לערבים להלוואה, אם יש כאלה.
• שינוי לוח התשלומים כרוך בתשלום עמלה בסך 320 ₪, בגין שינוי לוח התשלומים בגין כל אחת מההלוואות. עם זאת, ככל שהבקשה תוגש באופן דיגיטלי סכום העמלה יעמוד על 304 ₪ בלבד, בגין כל אחת מההלוואות. עמלה זו תיגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבוננו בבנק המסחרי שניתנה לכם על ידינו.
• הבנק רשאי להפסיק/לעדכן את התנאים להקפאת תשלומים בכל עת עד לאישור הבנק בפועל של בקשתנו להקפאה.
4. בקשתנו זו מוגשת בהסכמת כל הלווים בהלוואות.

 

הבהרות

  • דחיית תשלומי הלוואה דומה לקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בהגשת הבקשה להקפאת תשלומים ובאורך תקופת ההקפאה המבוקש