Generic placeholder image

הקפאת תשלומי המשכנתא

אנו מאפשרים ללקוחותינו להגיש בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומי המשכנתא או להקטנת ההחזר החודשי של התשלומים

בשל המצב, בנק ישראל פרסם ביום 15.10.23 מתווה כדי להקל על כלל הלקוחות ומאפשר דחיית תשלומי המשכנתא ל-3 חודשים ללא עמלת שינוי לוח תשלומים (בגין כל אחת מההלוואות). ב-17.12.23 בנק ישראל פרסם עדכון למתווה המקורי עבור בקשות שיוגשו בין התאריכים 1.1.24 עד 31.3.24.

במטרה לסייע לכם, בנק מזרחי טפחות החליט להרחיב את מתווה בנק ישראל, לדחיית תשלומים לתקופה של עד 12 חודשים והטבות נוספות


מי הלקוחות הזכאים להטבה?

הקפאת תשלומי המשכנתא (דחייה) מתאפשרת בהתאם לזכאות שהוגדרה על ידי בנק ישראל, כאשר נעשית הבחנה בין 2 קבוצות אוכלוסייה:

1. לקוחות העומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים (מעגל ראשון)

 • מתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה 
 • נאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם מדינת ישראל
 • בעלי קרבה ראשונה ללווים חטופים או נעדרים ומבקשים בשמם דחיית תשלומים בהלוואתם
 • הלווים הם בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים המבקשים דחיית תשלומים בהלוואתם
 • חטופים או נעדרים שחזרו
 • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים
 • משרתים במילואים או גויסו בצו 8
   

2. לקוחות שאינם שייכים לקבוצה הראשונה (מעגל שני)
יתר לקוחות הבנק שלא נכללים בקבוצה הראשונה


תנאי הדחייה והטבות מיוחדות של הבנק ללקוחות מהקבוצה הראשונה (מעגל ראשון)

מתווה בנק ישראל מאפשר דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) ללא עלויות ללקוח (כלומר, ללא עלות ריבית על סכום הדחייה וללא עמלות). בנק מזרחי טפחות מעניק הטבה נוספת לפיה סכום הדחייה לא יחויב גם בהפרשי הצמדה.

 • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים, במסגרת המתווה המקורי, יוכל להגיש בקשה לדחיית תשלומים מלאה ל-3 חודשים במסגרת המתווה המעודכן
 • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל לתקופה של 3 חודשים, במסגרת המתווה המקורי, יוכל לבקש דחיית תשלומים מלאה ל-3 חודשים נוספים (כך שסך חודשי הדחייה, במסגרת מתווי בנק ישראל, יהיה עד 6 חודשים)

תשומת ליבכם, אם אושרה לכם דחיית תשלומים ליותר מ- 3 חודשים, ובחודשי הדחייה הרביעי ועד השישי (אם אושרה לכם דחיית תשלומים בגין חודשים אלו), תנאי הדחייה פחות טובים מתנאי מתווה בנק ישראל, אז הבנק ימיר לכם אוטומטית את תנאי דחיית התשלומים בחודשים אלו, לתנאים טובים יותר לפי מתווה בנק ישראל המעודכן. זאת, במקום דחיית תשלומים בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה.


הבנק מרחיב את מתווה בנק ישראל ומעניק הטבות נוספות:

 • סכום הדחייה, במסגרת מתווה בנק ישראל, לא יחויב גם בהפרשי הצמדה

  מענק ייחודי של הבנק עבור תשלומי המשכנתא ללקוחות הבאים

  • לתושבי יישובי עוטף עזה (0-7 ק"מ מרצועת עזה), לא כולל שדרות וכפר עזה, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לחודשים 11/2023 עד 2/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק
  • לתושבי שדרות, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לחודשים 11/2023-01/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק
  • לתושבי היישוב כפר עזה, ניתן פטור מלא מתשלומי המשכנתא לשנה, לחודשים 11/2023-10/2024. הפטור ניתן באופן אוטומטי ואין צורך לפנות לבנק. חשוב לדעת כי מעבר לתקופת מענק זו, לא תינתן דחיית תשלומים נוספת

  האפשרויות לדחיית תשלומים

  דחיית התשלומים הכוללת האפשרית לפי בקשת הלווה, תינתן לתקופה של עד 12 חודשים. ללקוחות הזכאים למענק בגין תשלומי המשכנתא, כמפורט בעמוד, וכן לדחיית תשלומים (במסגרת המתווה וגם במסגרת רגילה) מספר חודשי דחיית התשלומים שיאושרו יחולו מתום תקופת המענק לה הם זכאים

   תקופת הקפאת התשלומים שתאושר עשויה להיות מורכבת מסוגי דחייה שונים:

  • דחייה לפי תנאי מתווה בנק ישראל
  • ללקוחות שהבנק הגדיר, מאפשרים הרחבת תקופת דחיית התשלומים לתקופה ארוכה יותר באותם תנאים של מתווה בנק ישראל – ללא ריבית וללא עמלה. כמו כן, הבנק הרחיב את ההטבה, והדחייה תהיה גם ללא הצמדה
  • דחייה בתנאי ההלוואה הקיימת (לפי ריבית ההלוואה, וריבית דריבית) 

   לדוגמה,
   לקוח תושב שדרות שהגיש בקשה לדחיית תשלומים בחודש 01/2024 אחרי פרסום המתווה המעודכן (ולפני מועד החיוב בהלוואה) ל-10 חודשים, ובקשתו אושרה, יקבל לפי הפירוט הבא:
  • בחודש 1/2024 – יקבל חודש מענק בגין תשלומי המשכנתא. חודשים אלה לא יכללו במניין חודשי הדחייה שאושרו (הטבת הבנק שניתנה אוטומטית)
  • בחודשים 2-4/2024 - יקבל 3 חודשי דחיית תשלומים בתנאי מתווה בנק ישראל המעודכן למעגל הראשון
  • בחודשים 5-11/2024 - יקבל 7 חודשים נוספים של דחיית תשלומים לפי הרחבת הבנק, בתנאי ההלוואה הקיימת
  • סה"כ 10 חודשי דחיית תשלומים שיחלו בחודש 2/2024
   בנוסף, בחודשים 11-12/2023 - הלקוח כבר קיבל חודשיים מענק בגין תשלומי המשכנתא (הטבת הבנק שניתנה אוטומטית)

   תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מה-1/1/2024

  פירוט תנאי דחיית תשלומים לפי מתווה בנק ישראל, הרחבה ומענק ייחודי של מזרחי-טפחות

  אם אושרה בקשה לדחיית תשלומים מה- 7/10/2023:
 • חודשי הדחייה שכבר אושרו, נכללים בסך כל חודשי הדחייה שמפורטים בטבלה
 • חודשי דחייה נוספים שיאושרו, אם תוגש בקשה נוספת, יחלו מתום תקופת הדחייה הקיימת


מתווה בנק ישראל והרחבתו על ידי הבנק בתנאי המתווה

תקופת דחיית תשלומים נוספת (מעבר לתקופה בתנאי מתווה בנק ישראל), בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה

מספר חודשי דחייה (בכפוף ליישוב) 

 • תושבי עוטף עזה (0-7 ק"מ) ללא שדרות וללא כפר עזה – עד 8 חודשי דחייה. חודשים אלה יספרו מתום תקופת הטבת המענק בישובים אלה (כלומר מחודש 3/2024)
 • תושבי כפר עזה – זכאים ל- 12 חודשי מענק ולכן אינם זכאים לדחיית תשלומים
 • תושבי צפון הארץ שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה – עד 6 חודשים
 • יתר אוכלוסיית המעגל הראשון - (עבור תושבי שדרות, חודשים אלה יספרו מתום תקופת הטבת המענק בישוב זה, כלומר מחודש 2/2024) 
 • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים, במסגרת המתווה המקורי - עד 3 חודשים
 • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל, במסגרת המתווה המקורי –
 1. אם ביצע דחייה לתקופה של 3 חודשים – זכאי לעד 3 חודשים נוספים בתנאי מתווה בנק ישראל
 2. אם ביצע דחייה לתקופה של 4-5 חודשים, הבנק ימיר אוטומטית את התקופה שמעבר ל- 3 חודשים לתנאי מתווה בנק ישראל והלקוח זכאי להשלמה ל- 6 חודשי דחייה בתנאי מתווה בנק ישראל.
 3. אם ביצע דחייה לתקופה של 6 חודשים, הבנק ימיר אוטומטית את שלושת החודשים האחרונים לתנאי מתווה בנק ישראל

 

סוג דחיית התשלומים

הקפאת תשלומים מלאה ללא עלות ריבית (על הסכום שנדחה), ללא הצמדה, וללא עמלת שינוי לוח תשלומים. 

פריסת סכומי התשלומים שנדחו

אופן פריסת סכום התשלומים שנדחו יהיה באמצעות העמדת הלוואה חדשה וייעודית, בסכום הדחייה, ללא ריבית וללא הצמדה. מועד פירעון ההלוואה יחל בחלוף שנה ממועד תום התקופה שאושרה בתנאי מתווה בנק ישראל, וייפרע במשך תקופה של 4 שנים.
מועד פירעון הלוואת מתווה בנק ישראל המעודכן, בגין תוספת חודשי הדחייה (גם אם הומרו אוטומטית על ידי הבנק), יחל בחלוף שנה ממועד תום התקופה שאושרה בתנאי המתווה המעודכן, וייפרע במשך 4 שנים.

 

מספר חודשי דחייה נוספת (בכפוף ליישוב) 

 • תושבי עוטף עזה (0-7 ק"מ) ללא שדרות וללא כפר עזה – עד 4 חודשי דחייה
 • תושבי כפר עזה – זכאים ל- 12 חודשי מענק ולכן אינכם זכאים לדחיית תשלומים
 • תושבי צפון הארץ שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה – עד 6 חודשים
 • יתר אוכלוסיית המעגל הראשון - השלמה ל- 12 חודשים מעבר לחודשי הדחייה בתנאי מתווה בנק ישראל

סוג דחיית התשלומים

אתם יכולים לבחור בין הקפאת תשלומים מלאה ללא הארכת תקופת ההלוואה לבין הקפאת תשלומים עם הארכת תקופת ההלוואה (כמספר חודשי דחיית התשלומים שמעבר למתווה בתנאי בנק ישראל) ללא עמלת שינוי לוח תשלומים. 

פריסת סכומי התשלומים שנדחו

בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (קרן וריבית) יישאו ריבית וריבית דריבית, לפי הריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מידע חשוב:

 • חשוב להבין את משמעות דחיית התשלומים לסוגיה השונים בטרם תבחרו בסוג דחיית התשלומים המתאימה לכם. לנוחותכם ריכזנו מידע חשוב בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • כאשר בוחרים לדחות את התשלומים וגם להאריך את התקופה, סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. אבל, סכום הריבית הכולל יהיה גבוה משמעותית מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. לפני החלטה, מזמינים אתכם לבחון את העלויות במחשבון הקפאת משכנתא

אפשר להגיש בקשה בדיגיטל לדחיית תשלומים לתקופה כוללת עד 6 חודשים

להגשת בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומים

במקרים הבאים יש להגיש את הבקשה לדחיית תשלומים באמצעות מומחי המשכנתאות שלנו:

 • בקשות המוגשות על ידי משתתפי מסיבת "נובה" ברעים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים לתקופה כוללת העולה על 6 תשלומים ועד 12 תשלומים או על חלק מהמשכנתא ולא על כל הסכום, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות עסקיות, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות בהן קיים איחור בהחזרים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2


פירוט תנאי הדחייה ללקוחות השייכים לקבוצה השנייה (מעגל שני)

מתווה בנק ישראל המקורי מאפשר דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים בריבית ההלוואה, ריבית דריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה, וללא עמלת שינוי לוח תשלומים. כמו כן מאפשר הארכת
תקופת ההלוואה (לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים). 

מתווה בנק ישראל המעודכן מאפשר
דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים נוספים, למי שכבר קיבל 3 חודשי דחייה במסגרת מתווה בנק ישראל המקורי, ו- 3 חודשי דחייה למי שטרם קיבל דחיית תשלומים. תנאי הדחייה במתווה המעודכן זהים לתנאים במתווה המקורי.
בכל מקרה, הבנק מאפשר עד 12 חודשי דחיית תשלומים באותם תנאים, כמוסבר בהמשך.

הבנק הרחיב את הטבות בנק ישראל ונותן ללקוחות השייכים לקבוצה זו מגוון אפשרויות לדחיית תשלומים לבחירתם

תנאי דחיית תשלומים לבקשות חדשות שיוגשו מ-01/01/2024

אם כבר אושרה בקשה לדחיית תשלומים מה- 7/10/2023:

 • חודשי הדחייה שכבר אושרו, נכללים בסך כל חודשי הדחייה שמפורטים בטבלה
 • חודשי דחייה נוספים שיאושרו, אם תוגש בקשה נוספת, יחלו מתום תקופת הדחייה הקיימת

 

מתווה בנק ישראל תקופת דחיית תשלומים נוספת (מעבר לתקופת מתווה בנק ישראל), בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה, ללא עמלת שינוי לוח תשלומים

מספר חודשי דחייה:

 1. לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים, במסגרת המתווה המקורי - עד 3 חודשים
 2. לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל, במסגרת המתווה המקורי –
 3. אם ביצע דחייה לתקופה של 3 חודשים זכאי לעד 3 חודשים נוספים במסגרת מתווה בנק ישראל למעגל שני
 4. אם ביצע דחייה לתקופה של 4-5 חודשים, זכאי להשלמה ל- 6 חודשי דחייה במסגרת מתווה בנק ישראל למעגל שני.
חודשי דחייה נוספים: השלמה ל- 12 חודשים מעבר לחודשי הדחייה במסגרת מתווה בנק ישראל למעגל שני

סוג דחיית התשלומים:
אתם יכולים לבחור בין הקפאת תשלומים מלאה ללא הארכת תקופת ההלוואה לבין הקפאת תשלומים עם הארכת תקופת ההלוואה (כמספר חודשי דחיית התשלומים שמעבר למתווה בתנאי בנק ישראל) ללא עמלת שינוי לוח תשלומים.

 

פריסת סכומי התשלומים שנדחו:
בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (קרן וריבית) יישאו ריבית וריבית דריבית, לפי הריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה).

 

 

 

 

 

 

סוג דחיית התשלומים:
הקפאת תשלומים בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • דחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) ללא הארכת תקופת ההלוואה
 • דחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) עם הארכת תקופת ההלוואה. באפשרות זו, הארכת התקופה תהיה זהה למספר החודשים של דחיית התשלומים הכוללת
 • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) ללא הארכת תקופת ההלוואה   
 • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) עם הארכת תקופת ההלוואה. באפשרות זו, הארכת התקופה תהיה זהה למספר החודשים של דחיית התשלומים הכוללת  

פריסת סכומי התשלומים שנדחו:
בתקופה זו סכומי התשלומים שנדחו (בדחייה מלאה - קרן וריבית, בדחייה חלקית - קרן) יישאו ריבית, ובדחייה מלאה גם ריבית דריבית, לפי ריבית הקיימת בהלוואה. התשלומים ייפרסו ממועד תום תקופת הדחייה הכוללת, שתאושר על ידי הבנק, לאורך תקופת ההלוואה שנותרה או לאורך תקופת ההלוואה המוארכת (אם נבחרה האפשרות לדחיית תשלומים עם הארכת תקופה).

מידע חשוב:

 • חשוב להבין את משמעות דחיית התשלומים לסוגיה השונים בטרם תבחרו בסוג דחיית התשלומים המתאימה לכם. לנוחותכם ריכזנו מידע חשוב בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • כאשר בוחרים לדחות את התשלומים וגם להאריך את התקופה, סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. אבל, סכום הריבית הכולל יהיה גבוה משמעותית מאשר בדחיית תשלומים ללא הארכת תקופה. לפני החלטה, מזמינים אתכם לבחון את העלויות במחשבון הקפאת משכנתא

אפשר להגיש בקשה בדיגיטל לדחיית תשלומים לתקופה כוללת עד 6 חודשים

להגשת בקשה בדיגיטל להקפאת תשלומים

במקרים הבאים יש להגיש את הבקשה לדחיית תשלומים באמצעות מומחי המשכנתאות שלנו:

 • בקשות המוגשות על ידי משתתפי מסיבת "נובה" ברעים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים לתקופה כוללת העולה על 6 תשלומים ועד 12 תשלומים או על חלק מהמשכנתא ולא על כל הסכום, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות עסקיות, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • בקשה לדחיית תשלומים בהלוואות בהן קיים איחור בהחזרים, בטלפון 8860* שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2

חשוב לדעת לפני הגשת הבקשה

 • מומלץ לקרוא את המידע וההסברים המפורטים בעמוד זה, וכן לבחון את העלויות הנובעות מהגשת הבקשה לדחיית תשלומים ו/או הארכת תקופת ההלוואה, המוצעות על ידי הבנק. מידע זה יאפשר לכם לשקול את בקשתכם להקפאת התשלומים, בכל האפשרויות השונות (למעט מתווה בנק ישראל לדחיית תשלומים של 3 חודשים למעגל הראשון, בגינו אין עלויות)
 • אפשר להגיש רק בקשה אחת בגין אותו הרכב לווים. דחיית התשלומים תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. בהלוואה עם איחור בתשלומים אין להגיש בקשה באתר הבנק, אלא לפנות למומחי המשכנתאות בטלפון *8860 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 3
 • לא תתאפשר דחיית תשלומים בהלוואות המצויות בתהליך משפטי
 • ללווה שהיה בפיגור במועד פרסום מתווה בנק ישראל בשל המצב הביטחוני (15.10.2023), תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור ועד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם מביניהם
 • בהלוואות עם פיגור לא תתאפשר הגשת בקשה באמצעות הדיגיטל, אלא רק באמצעות פנייה טלפונית למומחי המשכנתאות שלנו בטלפון *8860 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2
 • לא תתאפשר דחיית תשלומים מעבר למתווה בנק ישראל, בהלוואות מסוג בלון חלקי או מלא
 • אם תבקשו להאריך את המשכנתא מעבר לתקופה הפירעון הסופי שלה, הבנק יוכל לאשר עד חודש פחות מסך תקופת הפירעון. לתשומת לבכם, במקרה כזה, יידרש החזר אחד או מספר החזרים בודדים, של סך התשלומים הנדחים (שלא כלולים במתווה בנק ישראל) בצירוף הריבית שהצטברה בגינם והריבית דריבית, כמוסבר בהמשך תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים
 • לפי הוראת בנק ישראל, תקופת הארכת המשכנתא הכוללת, מיום קבלתה ועד מועד סיום המשכנתא, לא יכולה לחרוג מ-30 שנה
 • לאחר הגשת הבקשה לא ניתן לבצע שינויים באמצעות הגשת בקשה נוספת
 • בכל מקרה מודגש, כי עד להודעת הבנק על אישור הקפאת התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה ותקופת הדחייה שאושרה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם

 


משמעות דחיית התשלומים

כדי שתוכלו לשקול את בקשתכם לדחיית תשלומים, ריכזנו מידע חשוב על משמעות דחיית תשלומים בכל האפשרויות המוצעות על ידי הבנק. המשמעויות אינן מתייחסות לתקופת דחיית התשלומים בתנאי מתווה בנק ישראל, ללקוחות העומדים במאפיינים המוגדרים.

דחיית תשלומים ללא הארכת תקופה

 • כל דחיית תשלומים בהלוואה תגרום לכך שהחל מתום תקופת דחיית התשלומים, יהיה עליכם לשלם מידי חודש החזרים חודשיים מוגדלים על חשבון ההלוואה עד לפירעונה המלא:
  בדחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) לא משולמים במהלך תקופת הדחייה תשלומים על חשבון קרן ההלוואה ולכן יתרת ההלוואה (לפני הצמדה, אם קיימת) אינה פוחתת. יתרה זו נפרסת ליתרת תקופת ההלוואה, כפי שתהיה בתום תקופת הדחייה. כלומר, הגדלת ההחזרים החודשיים נובעת מכך שאותו סכום נפרס על פני תקופה קצרה יותר
 • בדחייה מלאה של התשלומים (קרן וריבית) לא משולמים במהלך תקופת הדחייה תשלומים על חשבון קרן ההלוואה וכן תשלומים בגין הריבית עליה. בדחיית תשלומים מלאה יתרת ההלוואה (לפני הצמדה, אם קיימת) גדלה מכמה סיבות. לריבית שלא שולמה, מתווספת ריבית דריבית (ריבית על סכום הריבית שלא שולם). הריבית המצטברת והריבית דריבית שהתווספה אליה יגדילו את יתרת ההלוואה. בנוסף, בתקופת הדחייה לא משולמים תשלומים על חשבון קרן ההלוואה. כתוצאה מהסיבות המפורטות, יתרת ההלוואה בתום תקופת הדחייה תגדל ותיפרס ליתרת תקופת ההלוואה כפי שתהיה בתום תקופת הדחייה. כלומר, הגדלת ההחזרים החודשיים נובעת מכך שסכום גדול יותר נפרס על פני תקופה קצרה יותר

דחיית תשלומים עם הארכת תקופה

 • במקרה של דחיית תשלומים (חלקית או מלאה) וכן הארכת תקופת ההלוואה לתקופה השווה לתקופת דחיית התשלומים – ההחזרים המוגדלים כתוצאה מדחיית התשלומים יפרסו על פי התקופה המוארכת. לכן יהיו נמוכים יותר מאשר באפשרות של דחיית תשלומים ללא הארכת תקופת ההלוואה. עם זאת, בשל הארכת תקופת ההלוואה סכום הריבית הכולל שישולם בגינה יהיה גבוה יותר

 


לתשומת לבכם,

כל דחיית תשלומים (הקפאה) כרוכה בעלות, הנובעת מהסיבות שצוינו תחת הכותרת משמעות דחיית התשלומים. עלות זו עשויה להגיע במקרים מסוימים גם לאלפי שקלים.
בהקפאה מלאה התשלומים החודשיים יהיו גדולים יותר מאשר בהקפאה חלקית.
בשלב זה, אין באפשרות הבנק לחשב את העלות, בין היתר, מאחר שעדיין לא ידועים הסכומים העתידיים של הפרשי ההצמדה (בהלוואות צמודות) ושל הריבית (בהלוואות בריבית משתנה). נתונים אודות עלות זו יישלחו אליכם בעתיד בדואר ישראל. אם לאחר קבלת הנתונים, תחליטו כי אינכם מעוניינים בדחיית התשלומים, תוכלו לפנות לבנק בבקשה לבטל את הקפאת המשכנתא וזאת לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד שליחת המידע על עלות דחיית התשלומים.

 

 

 

 

הבהרות

 • דחיית תשלומי הלוואה דומה לקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בהגשת הבקשה להקפאת תשלומים ובאורך תקופת ההקפאה המבוקש
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הקפאת המשכנתא (למעט הקפאה ל-3 חודשים ללקוחות המוגדרים במתווה בנק ישראל כ"מעגל ראשון") בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.
 • דחיית תשלומים לפי מתווה בנק ישראל תקפה לבקשות שיוגשו עד 31.12.2023, אלא אם מועד זה יוארך. יתר ההטבות בנושא הדחייה והרחבת מתווה בנק ישראל על ידי מזרחי-טפחות, עשויות להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעת הבנק