Generic placeholder image

הקפאת משכנתא

כדי להקל על לקוחותינו בהתמודדות עם משבר הקורונה, אנו מאפשרים להקפיא את תשלומי המשכנתא ללא עמלה

לווים שכבר הקפיאו את התשלומים עקב משבר הקורונה יוכלו לקבל דחייה נוספת בתשלומים עד 31/12/2020.
לווים שעדיין לא הקפיאו את תשלומי המשכנתא עקב משבר הקורונה יוכלו להגיש בקשה לדחיית תשלומים עד 31/12/2020 ולבחור את תקופת דחיית התשלומים הרצויה, בין חודש ל-6 חודשים.

דחיית התשלומים יכולה להיעשות באחת מהאפשרויות להלן, לבחירתכם:

 • דחייה ללא שינוי תקופת ההלוואה המקורית
 • דחייה עם הארכת תקופת חלקי ההלוואה שנדחו, למשך פרק זמן הזהה לתקופת הקפאת התשלומים. כך למשל, אם בחרתם להקפיא את התשלומים ב-3 חודשים, בבחירת אפשרות זו תוארך תקופת חלקי ההלוואה שנדחו ב-3 חודשים.
ההקפאה תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. לאחר הגשת הבקשה תתקבל תשובה בהודעת SMS.

לפני הגשת הבקשה, מומלץ לקרוא את המידע וההסברים המפורטים בהמשך, וכן לבחון את העלויות הנובעות מהגשת הבקשה:
1. עלות דחייה מלאה של התשלומים ל-6 חודשים לפי לוח שפיצר
2. עלות דחייה מלאה של התשלומים ל-6 חודשים לפי לוח קרן שווה 

להגשת בקשה לדחיית תשלומים אנו עושים כמיטב יכולתו לטפל בהקדם בפניות לקוחות, אולם עקב עומסים חריגים של פניות, הבקשות יטופלו רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת).

בכל מקרה מודגש, כי עד להודעת הבנק על אישור הקפאת התשלומים עם / ללא הארכת תקופת המשכנתא, כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם.

בתום תקופת ההקפאה, תשלומי המשכנתא ייפרסו מחדש ליתרת תקופת המשכנתא המקורית / המוארכת, על פי בחירתכם, וגובהם יקבע בהתאם.

 תשובות לשאלות נפוצות ​

האם בתום ההקפאה יגדל סכום החזר החודשי ובכמה?

 • אם בחרתם בהקפאת תשלומים מלאה ללא הארכת תקופת ההלוואה: לאחר סיום תקופת הקפאת תשלומי המשכנתא ועד מועד הסיום המקורי של המשכנתא שלכם, התשלומים החודשיים יגדלו. הגדלת הסכום נובעת מכמה סיבות:
 1. לריבית שלא שולמה  מתווספת ריבית דריבית 
 2. יתרת ההלוואה הכוללת, בתום תקופת ההלוואה, נפרסת ליתרת תקופת המשכנתא המקורית 
 • אם בחרתם בהקפאת תשלומים מלאה עם הארכת תקופת ההלוואה: לאחר סיום תקופת הקפאת תשלומי המשכנתא ועד מועד הסיום של המשכנתא, לאחר תום תקופת ההארכה, התשלומים החודשיים יגדלו, אך פחות מאשר במקרה של הקפאת תשלומים ללא הארכת תקופת ההלוואה.  הדבר נובע מכמה סיבות:
 1.  לריבית שלא שולמה מתווספת ריבית דריבית 
 2. יתרת ההלוואה הכוללת, בתום תקופת ההלוואה, נפרסת לתקופה ארוכה יותר מהתקופה המקורית, עקב ההארכה שלה, ולכן התשלומים מתחלקים על פני תקופה ארוכה יותר
 

מה משמעות ריבית דריבית בתקופת הקפאת המשכנתא?

ההחזרים החודשיים כוללים תשלום עבור חלק מקרן ההלוואה וכן את הריבית על יתרת המשכנתא שעדיין לא הוחזרה לבנק. הריבית היא הסכום שהלווה משלם לנותן המשכנתא תמורת הזכות להחזיק אצלו את כספי המשכנתא.
בתקופה של דחייה מלאה של תשלומי המשכנתא, הלווה לא משלם את הקרן של המשכנתא וגם לא את תשלום הריבית החודשית (על יתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה לבנק). בתקופה זו, גם על סכום הריבית נגבית ריבית שלא משולמת (בדומה לריבית שנגבית על הקרן) ומכאן שמה "ריבית דריבית" - ריבית על הריבית שלא שולמה.
תשלומי החזר המשכנתא לאחר סיום תקופת ההקפאה מורכבים מסכום הקרן + הריבית + הריבית על הריבית שלא שולמה.

האם נוכל בעתיד להקפיא עוד תשלומים?

כל בקשה שתוגש לבנק בעתיד לאישור דחיית תשלומים תבחן ותתקבל לגביה החלטה ספציפית.

 

 

הערות משפטיות

 • הקפאת המ​שכנתא בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.     ​​​​​​​​​​
 • אם הבנק יאשר את הבקשה לשינוי לוח התשלומים, אזי החל בתום תקופת הקפאת התשלומים/הקטנתם, .ההלוואה תחוייב מידי חודש בחודשו בתשלומים מוגדלים עד לפרעונה המלא
 • בהלוואה בה היה פיגור בתשלומים לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד 180 יום מתחילת הפיגור. בהלוואות המצויות בהליך משפטי לא תתאפשר דחייה
 • כשמדובר בדחיה מלאה ללא הארכת תקופה הגדלת התשלומים נובעת הן מריבית דריבית על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה והן מפריסת תשלומים על פני יתרת תקופת ההלוואה מתום תקופת הדחיה ועד תום תקופת ההלוואה המקורית
 • ככל שמדובר בדחיה מלאה כולל הארכת תקופת ההלוואה , הגדלת התשלומים נובעת מריבית דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה.