Generic placeholder image

משכנתא בהקפאה

אנו מאפשרים לדחות את תשלומי המשכנתא (קרן וריבית) לתקופה של עד 6 חודשים, ללא עמלה

לווים שכבר דחו את התשלומים עקב משבר הקורונה רשאים להאריך את תקופת דחיית התשלומים בחודשיים, כך שהדחייה המצטברת תהיה 6 חודשים. לווים שעדיין לא דחו את תשלומי המשכנתא עקב משבר הקורונה יכולים לבחור את תקופת דחיית התשלומים הרצויה, בין חודש ל-6 חודשים.

ההקפאה תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה. לאחר הגשת הבקשה תתקבל תשובה בהודעת SMS.​

להגשת בקשה להקפאת תשלומי המשכנתא בדיגיטל​ ​

הבקשות יטופלו רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). בכל מקרה מודגש כי, עד להודעת הבנק על אישור דחיית התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם. 

תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו מחדש ליתרת תקופת המשכנתא, ובהתאם יגדלו ההחזרים החודשיים.​  

אנו עושים כמיטב יכולתו לטפל בהקדם בפניות לקוחות, אולם עקב עומסים חריגים של פניות, הבקשות יטופלו רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). תשובות לשאלות נפוצות ​

האם בתום ההקפאה יגדל סכום החזר החודשי ובכמה?

לאחר סיום תקופת הקפאת תשלומי המשכנתא ועד מועד סיום המשכנתא שלכם, התשלומים החודשיים יגדלו. הגדלת הסכום נובעת מכמה סיבות:

  • מועד סיום המשכנתא לא משתנה
  • הסכום שלא שולם ונצבר בתקופת ההקפאה משתנה (עתה גבוה יותר)
  • ליתרת המשכנתא מתווספת ריבית דריבית על הריבית שלא שולמה בתקופת ההקפאה


מה משמעות ריבית דריבית בתקופת הקפאת המשכנתא? 

ההחזרים החודשיים כוללים תשלום עבור חלק מקרן ההלוואה וכן את הריבית על יתרת המשכנתא שעדיין לא הוחזרה לבנק. הריבית היא הסכום שהלווה משלם לנותן המשכנתא תמורת הזכות להחזיק אצלו את כספי המשכנתא.

בתקופה של הקפאה מלאה של תשלומי המשכנתא, מקבל המשכנתא לא משלם את הקרן של המשכנתא וגם לא את תשלום הריבית החודשית (על יתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה לבנק). בתקופה זו, גם על סכום הריבית נגבית ריבית שלא משולמת (בדומה לריבית שנגבית על הקרן) ומכאן שמה "ריבית דריבית" – ריבית על הריבית שלא שולמה.

תשלומי החזר המשכנתא לאחר סיום תקופת ההקפאה מורכבים מסכום הקרן + הריבית + הריבית על הריבית שלא שולמה


האם נוכל בעתיד להקפיא עוד תשלומים?

כל בקשה שתוגש לבנק בעתיד לאישור דחיית תשלומים תבחן ותתקבל לגביה החלטה ספציפית.


 

הערות משפטיות

  • הקפאת המ​שכנתא בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.     ​​​​​​​​​​
  • אם הבנק יאשר את הבקשה לשינוי לוח התשלומים, אזי החל בתום תקופת הקפאת התשלומים/הקטנתם, .ההלוואה תחוייב מידי חודש בחודשו בתשלומים מוגדלים עד לפרעונה המלא
  • ככל שמדובר בדחיה מלאה, הגדלת התשלומים נובעת גם מריבית דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה).
  • בהלוואה בה היה פיגור בתשלומים לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד 180 יום מתחילת הפיגור. בהלוואות המצויות בהליך משפטי לא תתאפשר דחייה
  • בהלוואות המצויות בהליך משפטי לא תתאפשר דחייה