Generic placeholder image

תעודת זהות בנקאית

מידי שנה מפרסם הבנק תעודת זהות בנקאית, הכוללת מידע על יתרות הנכסים וההתחייבויות של הלקוחות במהלך השנה החולפת

המידע כולל פירוט ההכנסות וההוצאות וריכוז הפעילות השוטפת בחשבון.
המידע נועד לאפשר ללקוח לעקוב אחר הפעילות בחשבון ולהשוות בין מוצרים בנקאיים שונים.

​הדו"חות מופקים לכל לקוחות הבנק.


מה כוללת תעודת זהות בנקאית?

המידע בתעודת הזהות הבנקאית מוצג בדו"ח מקוצר ובדו"ח מפורט:

  • דו"ח מקוצר כולל את הפרקים הבאים: כללי, יתרות ליום סיום השנה, פעילות בחשבון, פקדונות וחסכונות, אשראי, עמלות.
  • דו"ח מפורט כולל את הפרקים הבאים: חשבון עו"ש, פקדונות וחסכונות, אשראי, זיכויים וחיובים בחשבון, נכסים והתחייבויות, עמלות, כרטיסי חיוב.


היכן ניתן למצוא את תעודת הזהות הבנקאית?

  • בדו"ח המקוצר ובדו"ח המפורט תחת עובר ושב >> ת.ז. בנקאית – דו"ח שנתי
  • אנו שולחים את הדו"ח המקוצר בדואר. בנוסף, ניתן לפנות לבנקאי ולקבל את הדו"ח המפורט תוך 7 ימי עסקים.

 

לרשותכם סרטון המחשה​ של בנק ישראל.​