שירות ניוד חשבון – מחליפים בנק בקלות וללא עלות (דף הסבר)

הסבר על התהליך

דף זה מהווה תמצית של עיקרי שירות ניוד חשבון. מומלץ לקרוא את החלק השני של דף ההסבר לקבלת תיאור ממצה של כל פרטי השירות.  

מהו שירות ניוד חשבון?
שירות הניוד מאפשר לך להעביר את הפעילות הפיננסית בחשבון שלך בין בנקים, גם באופן מקוון, וללא תשלום בגין השירות (למעט הוצאות צד שלישי). כל שעליך לעשות הוא להגיש בקשת ניוד באתר הבנק, בלי לצאת מהבית ובלי לפנות לבנק הישן שלך, ואנחנו כבר נדאג ליצור קשר עם הבנק הישן שלך ולהעביר את הפעילות הפיננסית שלך לחשבונך אצלנו בבנק מזרחי-טפחות. 
במסגרת הבקשה ניתן גם לבחור להעביר את הפעילות הפיננסית שלך ממספר חשבונות (גם אם הם מתנהלים בבנקים שונים) לחשבונך אצלנו.
לתשומת הלב: שירות הניוד מבטיח כי במשך 3 שנים לפחות לאחר השלמת הניוד - חיובים וזיכויים בשקלים המיועדים לחשבונך הישן ינותבו לחשבונך אצלנו בבנק באופן אוטומטי, ללא עלות וללא כל צורך בפעולה שלך. 

האם ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית מכל חשבון בנק?
ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית ממרבית חשבונות הבנק. תשומת הלב, כי חשבונות בבעלות משותפת ניתנים לניוד רק בהסכמת כל השותפים בחשבון.
עם זאת, קיימים סוגים מסוימים של חשבונות בנק (לדוגמה חשבון תאגיד) שמהם לא ניתן לנייד פעילות פיננסית ובמקרה כזה עליך לפנות לבנק בו מתנהל חשבונך לצורך העברת הפעילות ממנו.  

איזו פעילות פיננסית ניתן לנייד?
במסגרת תהליך הניוד תנויד, בין היתר, הפעילות הפיננסית שלהלן:
 • יתרות בחשבון העובר-ושב (בשקלים ובמטבע חוץ);
 • הרשאות לחיוב חשבון העובר-ושב
 • חיובים בכרטיסי חיוב בנקאיים 
 • הוראות קבע
 • ניירות ערך ישראלים וזרים לרבות קרנות נאמנות (הניתנים להעברה)
 • שיקים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי
 • שיקים שנתת בפנקס שיקים מהחשבון הישן ואשר יוצגו לאחר תום הניוד – יוצגו ישירות לחשבון החדש
איזה פעילות פיננסית/מוצרים לא ינוידו במסגרת השירות? 
 • פיקדונות וחסכונות
 • הלוואות ואשראי (לרבות הלוואות לדיור, שיקים לניכיון וערבויות בנקאיות לטובת צד שלישי)
 • ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה
 • מוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי
האם ניתן לנייד רק חלק מהפעילות הפיננסית שמתנהלת בחשבון?
לא ניתן לנייד חלק מהפעילות הפיננסית המתנהלת בחשבון. 
לדוגמה, לא ניתן לנייד את יתרות העובר-ושב השקליות מבלי לנייד גם את יתרות העובר ושב במטבע חוץ. 
שירות הניוד נועד לאפשר העברת פעילות פיננסית מחשבון לחשבון באופן מקוון, קל ופשוט, והוא מיועד להעברה של כל הפעילות הפיננסית בחשבון, הניתנת לניוד במסגרת השירות. אם ברצונך להעביר לבנק פעילות מסוימת בלבד שניתנת לניוד - ניתן לבצע זאת בפנייה אל הבנק הישן שלך (לא במסגרת שירות זה).

האם ניתן לנייד פעילות פיננסית מחשבון שנמצא ביתרת חובה (מינוס)? 
ניתן לנייד את הפעילות הפיננסית לרבות יתרות חובה, בתנאי שסך יתרת החובה שלך בבנק הישן (לרבות יתרת חובה צפויה) אינה עולה על המסגרת הפנויה בבנק החדש. לדוגמה - אם יש לך יתרת חובה של מינוס 5,000 ₪ בבנק הישן, ובמסגרת האשראי שניתנה לך בבנק החדש קיימת יתרה פנויה של 5,000 ₪ לפחות, ניתן יהיה לנייד את הפעילות הפיננסית בחשבון. 

כמה זמן לוקח להשלים את תהליך הניוד?
ככלל, תהליך הניוד יושלם בתום 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשת ניוד תקינה.

האם ניתן לבחור מועד מאוחר יותר מ-7 ימי עסקים להשלמת תהליך הניוד?
כן. באפשרותך לבחור מועד מאוחר מ-7 ימי עסקים להשלמת תהליך הניוד - עד 30 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה. 

האם ניתן להתחרט ולבטל את בקשת הניוד?
כן. באפשרותך לבטל את בקשת הניוד באופן קל ופשוט, בכל עת, עד יום אחד לפני המועד שנקבע להשלמת תהליך הניוד.

ניתן להגיש את הוראת הביטול באמצעות כל אחד מאלה: 
 • באתר האינטרנט של הבנק: www.mizrahi-tefahot.co.il
 • בטלפון שמספרו: *8860
 • בסניף
*בנוסף ניתן לבקש לבטל את בקשת הניוד גם בבנק הישן שלך.


מחליפים בנק תוך 7 ימי עסקים

פרקי הזמן והמועדים המצוינים להלן יכול שיתקצרו או יתארכו (בכל שלב ושלב), ובלבד שבכל מקרה תהליך הניוד לא יעלה על 7 ימי עסקים. ואולם, אם מועד השלמת הניוד חל ביום עסקים קצר (למשל ימי שישי או ערב חג), יידחה מועד ביצוע העברת הפעילות ליום העסקים הארוך העוקב; כך גם, במקרה שתהליך הניוד כולל העברת מט"ח - אם מועד השלמת הניוד חל ביום שאינו יום עסקים במטבע חוץ, יידחה מועד ביצוע הניוד ליום העסקים במט"ח העוקב.

שלב ראשון - הגשת בקשה ואישורה

תהליך הניוד מתחיל בהגשת בקשת ניוד מתוך חשבונך המתנהל אצלנו. ניתן להגיש את הבקשה באתר האינטרנט של הבנק www.mizrahi-tefahot.co.il או בסניף. אנחנו נודיע לך על מועד ביצוע הניוד עם הגשת הבקשה.
מרגע ההגשה – ניתן להתעדכן בכל עת בסטטוס הבקשה באתר הבנק.
אנחנו נוודא שהבקשה שלך תקינה, ונאשר לך כי תהליך הניוד יצא לדרך; אנו נודיע לך ככל שהבקשה תימצא לא תקינה.
שימו לב: על מנת שנוכל להשלים את תהליך הניוד בדרך שהכי מתאימה לך - עליך לקרוא בעיון את ההנחיות והמידע המופיעים בטופס הבקשה ולהגיש את הבקשה רק לאחר שווידאת שהבקשה מולאה כנדרש ושהבנת את כל המשמעויות וההשלכות של תהליך הניוד.
כמו כן, על מנת שהבנק הישן יוכל להיות אתך בקשר בלי צורך להגיע לסניף במהלך תקופת הניוד אנחנו ממליצים שתינתן הסכמתך בעניין זה במסגרת טופס הבקשה.

שלב שני - ימים 2-1

במסגרת תהליך הניוד, אנחנו ניצור קשר עם הבנק הישן שלך.
שימו לב: מרגע שתהליך הניוד יצא לדרך, לא ניתן יהיה לבצע עסקאות בכרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך ולא ניתן יהיה למשוך באמצעותו מזומן במכשירי בנק אוטומטיים; פירוט מלא של המגבלות שיחולו על חשבונך ממועד אישור בקשת הניוד, ניתן למצוא בחלק השני לדף הסבר זה. הודעה בדבר המגבלות הזמניות תימסר לך על ידינו.
לכן, אנחנו ממליצים לך להיערך לכך שבתקופת הניוד, לא ניתן יהיה להמשיך לפעול באופן מלא באמצעות חשבונך הישן, ולוודא שיש ברשותך אמצעי תשלום נוספים שהונפקו בחשבונך אצלנו (לדוגמה, כרטיס אשראי).
כמו כן, לאחר הגשת בקשת הניוד, אנו ממליצים לך להימנע מלעשות כל שימוש בפנקסי השיקים שהנפיק לך הבנק הישן.

שלב שלישי – ימים 5-3
על מנת להשלים את תהליך הניוד יהיה עליך לשתף פעולה עם הבנק הישן, למשל, לצורך הסדרת הטיפול במוצרים שאינם ניתנים לניוד, כגון: 
 1. הלוואות (לרבות הלוואות "משכנתא") 
 2. פיקדונות או חסכונות
 3. ניירות ערך שלא ניתנים להעברה (לדוגמה ניירות ערך שנמחקו מהמסחר)
 4. שיקים דחויים המשמשים כבטוחה בבנק הישן
 5. מטבע חוץ – למשל, במקרים בהם הבנק לא מנהל חשבון במטבע החוץ המסוים שבבעלותך
שימו לב: במקרים מסוימים, אי הסדרת הטיפול במוצרים אלו עלול להוביל להפסקת תהליך הניוד. 

שלב רביעי – היום ה-6

יום לפני השלמת תהליך הניוד, אנו נודיע לך שבתום אותו יום עסקים פעילותך בבנק הישן תוקפא וכי תהליך הניוד יושלם בתום יום העסקים הבא.
שימו לב: החל ממועד הקפאת החשבון, לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבונך הישן לרבות משיכת מזומן.

שלב אחרון – היום ה-7

הפעילות בחשבונך הישן תנויד לחשבונך החדש.
אנו נודיע לך על הצלחת תהליך הניוד.
כלל, ני"ע אשר עוברים במסגרת הניוד יכול שיועברו עד 12 ימי עסקים (ני"ע ישראליים) ועד 15 ימי עסקים (ני"ע זרים) ממועד תחילת התהליך.

תהליך הניוד הושלם – תחילת תהליך הניתוב

כחלק משירות הניוד, במהלך תקופה של 3 שנים (לפחות) לאחר השלמת הניוד, הפעילות הפיננסית בשקלים בחשבונך הישן "תנותב" (כלומר תועבר) לחשבונך אצלנו בבנק. בתקופה זו, זיכויים וחיובים בשקלים שיגיעו לחשבונך יועברו לחשבונך אצלנו. שיקים שיוצגו בחשבון הישן יועברו גם הם.
שימו לב: על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר הפעילות המנותבת, הבנק יציג לך, אחת לחצי שנה, פירוט של עיקר הפעילות שנותבה מחשבונך הישן (ראו הרחבה בחלק השני של דף ההסבר).
בסוף תהליך הניוד, מומלץ לדאוג ולעדכן את כל הצדדים השלישיים שמזכים את חשבונך באופן שוטף (לדוגמה, המעביד).
תשומת ליבך, כי ישנה פעילות שלא תועבר לחשבונך החדש בתקופת הניתוב. לדוגמה, לא תנותב פעילות שוטפת במטבע-חוץ, וזיכויים שישלחו במטבע חוץ לחשבונך הישן יוחזרו לשולח.
לפרטים נוספים, ראו החלק השני לדף הסבר זה.


הסבר תהליך הניוד – חלק שני

שירות הניוד יתבצע בשני שלבים:

 1. שלב הניוד, הכולל העברת מרבית הפעילויות והמוצרים הבנקאיים לחשבונך אצלנו, אשר יושלם, ככלל, בתוך 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשת ניוד תקינה
 2. שלב הניתוב, שיימשך 3 שנים ממועד השלמת הניוד, שבו ינותבו פעולות ותנועות בחשבונך הישן, ככל שיהיו כאלה לאחר השלמת הניוד, אל חשבונך אצלנו.

במסגרת שירות הניוד, ינוידו וינותבו הפעילויות והמוצרים הבנקאיים שבחשבונך הישן, בהתאם ובכפוף לפירוט שלהלן:

יתרת זכות ויתרת חובה בחשבון העו"ש

עם השלמת תהליך הניוד, יועברו לחשבונך אצלנו יתרות הכספים המצויות בחשבונך בבנק הישן, הן בשקלים חדשים והן במט"ח.

היה חשבונך הישן ביתרת חובה (בשקלים או במט"ח), לרבות יתרת חובה צפויה (למשל כתוצאה מהתחייבויות בכרטיסי אשראי), תנויד יתרת החובה לחשבונך אצלנו רק אם קיימת מסגרת אשראי מספקת בחשבונך אצלנו. אם אין מסגרת כזו ולא הסכמנו להגדיל את מסגרת האשראי בחשבונך אצלנו, ייתכן שלא ניתן יהיה להשלים את תהליך הניוד.

היה חשבונך הישן ביתרת זכות (בשקלים או במט"ח), תנויד היתרה כאמור לחשבונך אצלנו ככל שעומדת במגבלות שנקבעו בחשבונך אצלנו - ככל שנקבעו.

במקרה בו לא מנוהל עבורך חשבון מט"ח אצלנו, או במקרה בו אנו לא מעניקים שירות של החזקת מט"ח מסוג המטבע המצוי בחשבונך הישן, ימיר הבנק הישן (בהתאם לשער ההמרה הנהוג בבנק הישן) את יתרת המט"ח הקיימת בחשבונך הישן לשקלים חדשים ויעבירה לחשבונך אצלנו בשקלים חדשים, והכול אלא אם כן הורית אחרת לבנק המקורי.

זיכויים לא סופיים במט"ח יועברו אל חשבונך אצלנו רק במועד הפיכתם לסופיים.

במהלך תקופת הניתוב, כל זיכוי או חיוב בשקלים שמיועד לחשבונך בבנק הישן ינותב אל חשבונך אצלנו. עם זאת, זיכויים במט"ח וזיכויים שיועברו לחשבונך הישן בהעברה מיידית וסופית (למשל, באמצעות מערכת זה"ב), לא יתקבלו בחשבונך הישן במהלך תקופת הניתוב, ויוחזרו אל המעביר.

הרשאות לחיוב בחשבון

במסגרת תהליך הניוד יועברו לחשבונך אצלנו הרשאות לחיוב חשבון, שהוקמו בחשבונך הישן, כגון הרשאות לחיוב לצורך תשלומי חשמל, מים וארנונה, או הרשאות לחיוב שהוקמו אגב הנפקה של כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.

לאחר השלמת תהליך הניוד, יימסרו הודעות בדבר ניוד חשבונך אלינו, למוטבים בהרשאות לחיוב שהוקמו בחשבונך הישן (למשל, לחברת החשמל), על מנת שאלו יעבירו את דרישות החיוב מכוח אותן הרשאות לחשבונך אצלנו. בכל מקרה, היה ומוטב ההרשאה יציג במהלך תקופת הניתוב, דרישת חיוב מכוח הרשאה לחיוב שהוקמה בחשבונך הישן, תנותב ותועבר דרישת חיוב זו אל חשבונך אצלנו.

הוראות קבע בחשבון

במסגרת תהליך הניוד, יועברו לחשבונך אצלנו הוראות הקבע שהיו קיימות בחשבונך הישן, ויבוצעו בהתאם לכללים הנהוגים אצלנו. עם זאת, במקרה של הוראת קבע בעלת מאפיינים מיוחדים, אנו עשויים לפנות אליך לצורך התאמת הוראת הקבע לחשבונך אצלנו.

הוראות קבע בחשבונך הישן, המשויכות למוצרים בנקאיים שיישארו בבנק הישן לאחר השלמת הניוד (כגון פיקדונות), לא יבוטלו אלא יחייבו את חשבונך אצלנו באמצעות הרשאה חדשה שתוקם, לחיוב חשבונך אצלנו.

כרטיסי חיוב בנקאיים

כרטיסי החיוב הבנקאיים שהונפקו לך על ידי הבנק הישן ייחסמו לביצוע עסקאות בבתי עסק ולמשיכת מזומן כבר בתחילת תהליך הניוד.

לאור חסימת הכרטיסים הבנקאיים הישנים שלך, כבר בתחילת הליך הניוד, מומלץ לוודא כי ברשותך כרטיסי חיוב נוספים, כגון כרטיס בנקאי שיונפק לך על ידינו.

במסגרת בקשת הניוד, תוכל לבקש כי הרשאות לחיוב כרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך ("הוראות קבע בכרטיס"), כגון הוראה לתשלום חשבון החשמל באמצעות הכרטיס, יועברו לכרטיס החיוב הבנקאי שהונפק לך על ידינו. על מנת לבצע זאת תצטרך למסור לנו את הפרטים המלאים של כרטיסי החיוב הישנים.

עסקאות לזיכוי או לחיוב כרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך, שבוצעו בטרם נחסם, ובכלל זה עסקאות בתשלומים שאינן עסקאות נושאות ריבית, יחויבו בחשבונך אצלנו עד לתום עסקאות תשלומים אלו. תוכל לצפות בחשבונך אצלנו בסכומי החיוב החודשי בכרטיסי חיוב ישנים אלו.

חיובים במט"ח בכרטיסי החיוב הבנקאיים הישנים שלך, שיוצגו לאחר השלמת תהליך הניוד, יכול ויומרו לשקלים חדשים, בהתאם ובכפוף למדיניות הבנק הישן שלך, ויחויבו בחשבונך אצלנו.

ניירות ערך

במסגרת תהליך הניוד יועברו לחשבונך אצלנו ניירות הערך (לרבות קרנות סל וקרנות נאמנות) שהתנהלו בחשבונך הישן (ניירות ערך ישראליים ינוידו בתוך 12 ימי עסקים מתחילת תהליך הניוד, וניירות ערך זרים ינוידו בתוך 15 ימי עסקים מתחילת תהליך הניוד. על אף האמור, ככל שהעברת ניירות הערך הזרים תלויה בנסיבות שאינן בשליטתנו או בשליטת הבנק הישן, מועד העברת ניירות הערך הזרים עשוי לחרוג מתקופה של 15 ימי עסקים).

עם זאת, ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה, לא ינוידו לחשבונך אצלנו וימשיכו להתנהל בבנק הישן. במקרה כזה, כל סכום בו תחויב בקשר עם המשך ההחזקה והניהול של ניירות ערך אלו בבנק הישן (למשל, בגין עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך), ישולם לבנק הישן בדרך של חיוב חשבונך אצלנו. בדומה, סכומי זיכוי בגין ניירות הערך שייוותרו בבנק הישן, יועברו לחשבונך אצלנו, בשקלים או במט"ח, בהתאם ובכפוף למדיניות הבנק הישן שלך.

חשוב לדעת: במקרים מסוימים, עלול ניוד תיק ניירות הערך שלך להביא להתרחשותו של אירוע מס. לפיכך, מומלץ לבצע בדיקה מבעוד מועד, לרבות בדרך של פנייה לבנק הישן שלך, לגבי השלכות המס אשר יכול ויהיו כרוכות בניוד חשבונך אלינו, וכן להסדיר כל קיזוז הפסדים ורווחים אצלנו בגין פעילות בניירות ערך בבנק הישן.

שיקים

אנו ממליצים לך להנפיק פנקס שיקים חלופי, המשויך לחשבונך אצלנו. לאחר שהוגשה על ידך בקשת ניוד, נבקשך להימנע מלעשות כל שימוש בפנקס השיקים שהונפק לך על ידי הבנק הישן.

החל מהיום הרביעי לתהליך הניוד, לא יהיה ניתן עוד להפקיד בחשבונך בבנק הישן שיקים, שניתנו לפקודתך, ותוכל להפקידם רק בחשבונך אצלנו. בתקופת הניתוב, שיקים שנמשכו על ידך מהחשבון הישן (שיקים שניתנו על ידך לפקודת צד שלישי, מתוך פנקס השיקים שהנפיק לך הבנק הישן), יועברו (ינותבו) לגבייה מחשבונך אצלנו, וזאת למעט: (1) פירעון במזומן של שיקים לא משורטטים; (2) שיקים שיוצגו על ידי מוסד פיננסי זר (כהגדרתו בתקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר), התשע"ח-2017 - בשלב זה מדובר בבנקים ברשות הפלסטינית) לא יועברו לגבייה בחשבונך אצלנו, ועד להודעה חדשה, יוצגו לבנק הישן ויסורבו על ידו לתשלום ויימנו במניין שיקים מסורבים לעניין חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981, לרבות ההגבלות מכוחו. בהתאם לכך, במקרה שמשכת שיקים שיוצגו על-ידי בנקים ברשות הפלסטינית, מומלץ כי תחליפם בשיקים המשוכים על שמנו, אחרת משיכת שיקים כאמור עשויה להפוך אותך ללקוח מוגבל.

לא ניתן יהיה להפקיד שיקים במט"ח בחשבונך בבנק הישן, כבר החל מתחילת תהליך הניוד. שיקים במט"ח מהחשבון בבנק הישן שיוצגו לאחר הניוד יוחזרו למציג.

שיקים למשמרת (שיקים עם תאריך פירעון עתידי) לא ניתן יהיה להפקיד בבנק הישן כבר מתחילת תהליך הניוד. במועד הניוד, הבנק הישן יעביר אלינו, נתונים בדבר שיקים למשמרת שהופקדו על ידך לפני תחילת תהליך הניוד, ואנו נציגם לגבייה במועדם, ובלבד שאלו אינם משמשים כבטוחה להתחייבויותיך כלפי הבנק הישן (השיקים הפיזיים יועברו אלינו, על ידי הבנק הישן, בתוך 35 ימי עסקים מיום השלמת תהליך הניוד). עם זאת, שיקים למשמרת שהופקדו כאמור על ידך בבנק הישן, אשר אינם משמשים כבטוחה, ואשר תאריך הפירעון שלהם הוא בין היום הרביעי לבין היום השביעי לתהליך הניוד, יועברו אלינו ויוצגו על ידינו בתאריך פירעונם אם תסכים לכך (ובמקרה כזה השיקים לא יהיו ניתנים לגריעה ולא ניתן יהיה למנוע את הצגתם לגבייה). אחרת, אלו יוצגו על ידינו לאחר השלמת תהליך הניוד (ולא בתאריך הפירעון הנקוב בהם). יצוין, כי במקרה בו תבקש לגרוע שיק שהופקד למשמרת לפני תחילת תהליך הניוד, בטרם הועבר השיק הפיזי אלינו, אנו נמסור לך את השיק שנגרע בתוך 7 ימי עסקים מיום בקשת הגריעה.

חשוב לדעת: במקרה שהגשת בקשה לביטול שיק בחשבונך בבנק הישן ללא ציון מספר השיק, הוראת הביטול לא תתקבל אצלנו ויהיה עליך להעביר אלינו הוראת ביטול חדשה.

הבנק הישן יאפשר לך, בהתאם לבקשתך, לקבל העתק פלט שיק ממוחשב שהפיק לפני יום השלמת הניוד, גם לאחר מועד זה.

ככל ששיק שביקשת להציג לגבייה בחשבונך הישן סורב לפני יום השלמת הניוד, יהיה באפשרותך (א) להציג שוב את השיק כאמור בחשבונך אצלנו (בכפוף למגבלות הדין), או (ב) לקבל מאיתנו פלט ממוחשב של השיק ככל שלא הופק העתק פלט כאמור על-ידי הבנק הישן.

פיקדונות וחסכונות

פיקדונות וחסכונות לא יועברו במסגרת תהליך הניוד. הבנק הישן ימשיך לנהל את הפיקדון או החיסכון עד למועד פירעונו, ובהתאם לתנאי הפיקדון או החיסכון ובהתאם להסכמות בינך לבין הבנק הישן טרם יום השלמת הניוד, אלא אם תורה לו אחרת.

במועד פירעון הפיקדון או החיסכון (אף אם מועד זה יחול לאחר תום תקופת הניתוב), יעביר הבנק הישן את כספי הפיקדון או החיסכון, על פירותיהם, לחשבון עליו תורה לו (ככל שלא תמסור הוראה בעניין, הבנק הישן יפנה אליך לצורך קבלת הוראות). היה הפיקדון שנפרע פיקדון מט"ח, והורית כי כספי הפיקדון כאמור יועברו לחשבונך אצלנו בתום תקופת הפיקדון, יועברו כספי הפיקדון כאמור לחשבון מט"ח. למרות האמור, במקרה בו לא מנוהל עבורך חשבון מט"ח אצלנו, או במקרה בו אנו לא מעניקים שירות של החזקת מט"ח מסוג המטבע המצוי בפיקדון או בחיסכון כאמור בבנק הישן, ימיר הבנק הישן (בהתאם לשער ההמרה הנהוג בבנק הישן) את כספי הפיקדון או החיסכון לשקלים חדשים ויעבירם לחשבונך אצלנו בשקלים חדשים, והכול אלא אם כן הורית אחרת לבנק הישן.

הלוואות, אשראי וערבויות בנקאיות

ככלל, לא יועברו במסגרת תהליך הניוד לחשבונך אצלנו, הלוואות, אשראים והתחייבויות קיימות אחרות שנותרו לפירעון בבנק הישן (ובכלל זה ערבויות בנקאיות לטובת צד ג', עסקות אשראי דוקומנטרי, עסקות מעו"ף פתוחות, ועוד).

חשוב לדעת: עליך להסדיר פירעון ההלוואות, האשראי והתחייבויות האחרות כלפי הבנק הישן, על מנת שניתן יהיה לנייד חשבונך אלינו במסגרת השירות. בהעדר הסכמה בינך לבין הבנק הישן באשר לאופן פירעון התחייבויות אלו, יופסק תהליך הניוד ולא יושלם.


חשבונות שאינם ניתנים לניוד במסגרת השירות

מרבית חשבונות הבנק ניתנים לניוד במסגרת שירות הניוד. עם זאת, קיימים סוגים מסוימים של חשבונות בנק, שאינם ניתנים לניוד במסגרת שירות זה. במקרה כזה עליך לפנות לבנק בו מתנהל חשבונך לצורך העברתו ו/או סגירתו.

דוגמאות לסוגי חשבונות שאינם ניתנים לניוד במסגרת שירות הניוד:

 1. חשבונות שאינם חשבונות בבעלות יחידים, כגון חשבונות תאגידים
 2. חשבון נאמנות
 3. חשבון המנוהל בידי אפוטרופוס, לרבות חשבון המנוהל באמצעות ייפוי כוח מתמשך תקף כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
 4. שהבנק הישן החל בביצוע פעולות לסגירתו
 5. חשבון שלגביו נקבעה הוראה בדין או ניתנה הוראה לפי דין, שמגבילה את הפעילות בו, למעט חשבון מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, או למעט חשבון בבעלות קטין; בגילי 18-16
 6. חשבון שאחד הבעלים שלו נפטר או שהוא מנוהל באמצעות מנהל עיזבון
 7. חשבון בבעלות מי שנמצא בחדלות פירעון, בהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל; (8) חשבון שלגביו קיים בידי הבנק הישן או בידינו מידע המעיד על כך שבעל החשבון הוא תושב מדינה זרה לצורכי מס או אזרח ארה"ב והתעורר חשש ממשי כי נעשתה בו פעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בדין

חשוב לדעת: חשבונות בבעלות משותפת הניתנים לניוד, ינוידו רק בהסכמת כל השותפים בחשבונך אצלנו.

סטטוס החשבון הישן בתקופת הניוד

תשומת לבך כי כבר בתחילת תהליך הניוד יוטלו מגבלות על הפעילות בחשבונך הישן (הודעה בעניין תימסר על ידינו),כגון הגבלות על שימוש בכרטיס החיוב הבנקאי והגבלות אחרות שיוטלו על ביצוע פעולות ומתן הוראות בחשבונך הישן, לרבות: הקמת הרשאות לחיוב החשבון; הקמת הוראות קבע; הזמנת פנקסי שיקים; הזמנת כרטיסי אשראי; הפקדת שיקים, שיקים למשמרת ושיקים במט"ח; קבלת שיקים או מזומנים במט"ח לגוביינא; הצטרפות להסדר תשלום שוברים או העברת חיובים עפ"י הרשאה; ביצוע עסקאות עתידיות במט"ח וסחר חוץ; כתיבת אופציות; הקמת הוראות העברה עתידיות שתאריכן לאחר השלמת תהליך הניוד.

עם הגשת בקשת הניוד ובכפוף להשלמתו, נקבל ממך יפויי כוח אשר יאפשרו לנו לחייב את חשבונך אצלנו וכן להקים הרשאות לחיוב חשבונך אצלנו לטובת הבנק הישן, בין השאר, לצורך כיסוי חיובים שיגיעו לחשבונך בבנק הישן או ייווצרו בו לאחר השלמת הניוד ולצורך כסוי התחייבויותיך הקיימות כלפי הבנק הישן.

במהלך תהליך הניוד, עשוי לפנות אליך הבנק הישן, לצורך קבלת הוראות לגבי פעילויות או מוצרים קיימים בחשבונך הישן, ובכלל זה פעילויות או מוצרים שלא ניתן לנייד או לנתב לחשבונך אצלנו. עליך להיות זמין לפניות אלו של הבנק הישן ולהשיב להן על מנת שתוכל להסדיר עניינים אלו. אחרת, ייתכן שלא ניתן יהיה להשלים את תהליך הניוד.

השלמת תהליך הניוד

חשוב לדעת: החל מסוף יום העסקים האחרון הקודם ליום השלמת הניוד, יוקפא חשבונך בבנק הישן וכל הפעילות בו (למעט פעילות הנותרת בבנק הישן ולמעט פעילות בניירות ערך שמועד העברתה מאוחר מיום המעבר).

עם השלמת תהליך הניוד, יהפוך חשבונך בבנק הישן לחשבון תמורה (המיועד לצורך ניהול הפעילות שתיוותר בבנק הישן לאחר השלמת הניוד) וזאת עד תום תקופת הניתוב או עד לסיום הטיפול בכל המוצרים והשירותים הבנקאיים שיוותרו בבנק הישן שלך. לאחר מכן החשבון ייסגר.

ביטול תהליך הניוד

תהליך הניוד יבוטל, בין היתר, בכל אחד מהמקרים שלהלן: אם אתה, או מי מהשותפים האחרים בחשבון, ביקש לבטל את התהליך עד תום יום העסקים האחרון שלפני השלמת הניוד (עד תום היום השישי לתהליך הניוד), אצלנו או בבנק הישן; אם במהלך תהליך הניוד חל שינוי בחשבונך בבנק הישן או אצלנו כך שהחשבון או חלק מהפעילות בו אינם עונים עוד על סוג החשבון או על הפעילויות הניתנים לניוד; אם לא הושגה הסכמה בינך לבין הבנק הישן לעניין אופן פירעונם של הלוואות, אשראי והתחייבויות אחרות, יתרת הזכות או החובה בחשבונך הישן אינה עומדת במגבלות הקבועות אצלנו.

בוטל תהליך הניוד יסיר הבנק הישן את כל המגבלות שהוטלו על חשבונך, במהלך תהליך הניוד.

אנו נודיע לך על כל מקרה של ביטול תהליך הניוד כאמור, לרבות במקרה שבקשתך לא תימצא תקינה.

ייפוי כוח בלתי חוזר להסדרת חיובים

לצורך ביצוע תהליך הניוד, נדרשת הסכמתך ליפות את כוחנו, בייפוי כוח בלתי חוזר (בהתאם למפורט בבקשת הניוד), לחייב את חשבונך אצלנו, לצורך הסדרת פירעון חיובים או תשלומים, ככל שנוצרו או שייווצרו בחשבונך בבנק הישן (שאינם עקב פעילות שתיוותר בבנק הישן).

תוקף ייפוי הכוח כאמור יהיה עד תום שלב תקופת הניתוב (לפחות 3 שנים מיום העברת הפעילות) או עד תום תקופת התשלומים/התחייבויות בהם התחייבת במסגרת פעילותך בבנק הישן, לפי המאוחר.

ייפוי הכוח הבלתי חוזר לא יפגע בזכותך לבטל עסקה מתמשכת בכרטיס חיוב שהנפיק לך הבנק הישן או את ההרשאה לחיוב ממנה נובעת עסקה כאמור, וזאת באמצעות פנייה אל הבנק הישן או אל מנפיק כרטיס החיוב או אל המוטבים הרלוונטיים.

כמו כן, ייפוי הכוח הבלתי חוזר לא יפגע בזכויות העומדות לך במקרה של כשל תמורה או שימוש לרעה בקשר עם השימוש בכרטיס החיוב שהנפיק לך הבנק הישן.

יצירת קשר לבדיקת סטטוס הניוד

באפשרותך להתעדכן מולנו בנוגע לסטטוס הטיפול בבקשת הניוד ובכל מקרה של שאלה או תלונה בקשר עם השירות, באתר האינטרנט שלנו, בטלפון ובסניף.

ניתוב

עם השלמת הניוד יחל תהליך הניתוב שיימשך 3 שנים, ובמהלכו ינותבו פעולות ותנועות מחשבונך הישן אל חשבונך אצלנו, בהתאם למפורט בדף זה.

ככלל, ניתוב פעולות לחשבונך אצלנו יבוצע במסגרת הזמנים הנהוגה בשגרה לאותה פעולה, לרבות לעניין ימי הערך.

במסגרת הניתוב נמסור לך עדכון חצי שנתי על אודות הפעילות המנותבת מחשבונך הישן.

אנו נודיע לך לפחות 60 ימים טרם מועד סיום תהליך הניתוב על סיומו.

ביטול הניתוב: תוכל לפנות אלינו בכל עת במשך תקופת הניתוב בבקשה להפסקת ניתוב פעולות לחשבונך אצלנו.
לתשומת לבך, ביטול הניתוב יגרור את ביטול כלל הניתובים לחשבונך אצלנו (גם אם הניתובים מבוצעים מחשבונות ומבנקים ישנים שונים).
יובהר כי לא ניתן לבטל חיובים בכרטיס האשראי הבנקאי הישן שלך שאינם חלק מהפעילות המנותבת (ובכלל זה עסקאות בתשלומים ללא ריבית).

מידע חשוב נוסף

הטבות והנחות שקיבלת מהבנק הישן והעומדות לזכותך בבנק הישן יישמרו בבנק הישן עד להשלמת תהליך הניוד.

מספר בקשות ניוד: ככל שתבחר להגיש בקשת ניוד אלינו, שעה שקיימת בקשת ניוד אחרת שטרם הושלמה לנייד את חשבונך הישן לבנק אחר, הבנק הישן שלך יידחה את בקשת הניוד אלינו, ואנו נפנה אליך בעניין זה.

הטבות מס: ככל שעומדות לזכותך הטבות מס בחשבונך הישן, עליך להסדירן מחדש בחשבונך אצלנו. אנו עשויים לבקש ממך אסמכתאות על מנת שנוכל לאמץ הטבות אלו (ככל שישנן).

ייפוי כוח: הגשת בקשת ניוד תתאפשר רק באמצעות הבעלים בחשבון ולא באמצעות מיופה כוח. ייפויי כוח שניתנו על ידך בחשבון הבנק הישן לא יועברו לחשבונך אצלנו כחלק משירות הניוד.