הסכם במסגרת הסדר לבעלי מוגבלויות


בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות פתוחים, הנמנים על חברי הקבוצה בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה, קבלו החזר ישירות לחשבונם. חרף האמור, לקוחות הסבורים כי הינם נמנים על חברי הקבוצה אך לא קבלו החזר רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 24 במרץ 2020.
אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת טופס ​בצירוף העתק תעודת זהות והעתק אסמכתה למספר חשבון (צילום צ'ק או כרטיס אשראי) לפקס שמספרו 03-5685739 ו/או בדואר אלקטרוני שכתובתו hechzer@umtb.co.il.