מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ו' באב, תשפ"ג, 24 ביולי, 2023

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, ובדבר עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדיווחים המיידיים שפרסם הבנק ביום 24.7.2023, מס' אסמכתא 2023-01-084549 ומס' אסמכתא 2023-01-084555 (להלן, ביחד - "הדוח המיידי"):

  1.1 לאשר תיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של תקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח המיידי, הכל כמפורט בסעיף 1.1.2 לדוח המיידי.

  1.2 בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק (כאמור בסעיף 1.1 לעיל), לאשר את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, ובכללם, המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן לעובדים, וזאת, בנוסח המתוקן המצורף כנספח ג' לדוח המיידי; הכל כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח המיידי.

 2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:

  2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה-5.9.2023, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 12.9.2023, באותו מקום ובאותה שעה. בהיעדר מניין חוקי באסיפה הנדחית האמורה, תידחה האסיפה ליום 19.9.2023, באותו מקום ובאותה שעה.
  המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ה-6.8.2023.
  בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן: (1) בעל מניות לא רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (2) בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

  2.2 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

  2.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

 3. לפרטים נוספים, ראו הדוח המיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, /http:/www.magna.isa.gov.il.

 

בכבוד רב,

בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים