הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

כ"ז באב, תשע"ה, 12 באוגוסט, 2015

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת, כמפורט להלן:
 
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: 
1.1 הענקה ליו"ר הדירקטוריון, של חלק מן המענק השנתי, עבור שנת 2014, המבוסס על הערכת ועדת התגמול והדירקטוריון למילוי תפקידיו המיוחדים של היו"ר בתחומים שנקבעו לענין זה, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי  שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 3.8.2015.
1.2 התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים, לרבות המבקר הפנימי הראשי, המכהנים מעת לעת או שכיהנו בבנק ובחברות באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי.
 
2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:
2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', ה- 9.9.2015, בשעה 10:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,  קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 16.9.2015, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 10.8.2015 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי.
 

לדיווחים והודעות קודמים