הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

י' בחשון, תשע"ח, 30 באוקטובר, 2017

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, הנושאים שלהלן:

  1. מינוי מחדש של דירקטורים בבנק, ה"ה משה וידמן, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, יואב-אשר נחשון ואברהם זלדמן. מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.

  2. מינויה מחדש של גב' סבינה בירן, כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעות מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בנושא דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים (להלן, בהתאמה – "דירקטורית חיצונית לפי הוראות המפקח" ו- "הוראה 301"). זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.
    יצויין, כי גב' בירן מונתה לראשונה כדירקטורית חיצונית על פי הוראות המפקח, ביום 27.2.2012. בהמשך לכך, גב' בירן מונתה מחדש כדירקטורית חיצונית על פי הוראות המפקח (החל מיום 27.2.2015), וכהונתה צפויה להסתיים ביום 26.2.2018. בהתאם לכך, בכוונת הבנק לזמן אסיפה כללית, לצורך מינויה מחדש של גב' בירן, בתוקף מיום 27.2.2018.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

הדירקטורים החיצוניים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ושאר הדירקטורים החיצוניים לפי הוראות המפקח, המכהנים כיום, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.

הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.

 

לדיווחים והודעות קודמים