הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ל' בכסלו, תשע"ה, 22 בדצמבר, 2014

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינויו של מר אבי זלדמן, כדירקטור בבנק.

ביום 18.12.2014, הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות כי מר אבי זלדמן ימונה כדירקטור בבנק.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

בכבוד רב,                                                                                       
בנק מזרחי טפחות בע"מ


לדיווחים והודעות קודמים