מידע כספי לרבעון הראשון 2014

על רקע הפעילות הממותנת של המשק והירידה בביקוש לאשראי עסקי ממשיך מזרחי-טפחות להרחיב את תחום הבנקאות הקמעונאית.
ט"ו באייר, תשע"ד, 15 במאי, 2014

סך כל המאזן לסוף הרבעון: כ-184.7 מיליארד ₪
גידול של 11.6% בהשוואה ל-31.3.2013
   
האשראי לציבור לסוף הרבעון: כ-141 מיליארד ₪
גידול של 8.1% בהשוואה ל-31.3.2013
 
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 145.7 מיליארד ₪
גידול של 12.0% בהשוואה ל-31.3.2013
  
הרווח הנקי ברבעון הראשון: 264 מיליון ₪
לעומת 280 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 5.7%
 
התשואה על ההון העצמי: 11.0%
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: *8.87%
תוך גידול של כ-11.2% בהון לכ-10.1 מיליארד ₪
 
 
* כולל השפעת יישום הוראות באזל 3 (ב-1 בינואר 2014 עמד יחס ההון על 8.73%)


מידע מפורט​

         

גילויים פיקוחיים נוספים שנדרשים לפי נדבך 3 של באזל:

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.


לדיווחים והודעות קודמים