מידע כספי לרבעון הראשון 2015

מזרחי-טפחות מציג ברבעון הראשון של 2015 גידול של 8.6% בהיקף האשראי לציבור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
כ"ט באייר, תשע"ה, 18 במאי, 2015

הרווח הנקי ברבעון הראשון*: 244 מיליון ₪
לעומת 268 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 9.0%

התשואה על ההון העצמי: 9.2%

סך כל המאזן לסוף הרבעון: כ-201 מיליארד ₪
גידול של 8.8% בהשוואה ל-31.3.2014

האשראי לציבור לסוף הרבעון: כ-150.7 מיליארד ₪
גידול של 6.8% בהשוואה ל-31.3.2014

פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: כ-153 מיליארד ₪
גידול של 5.0% בהשוואה ל-31.3.2014

יחולק דיבידנד של 36.6 מיליון ₪

* ירידה משמעותית במדד המחירים "הידוע" בשיעור של 1.6%, שחלה ברבעון הראשון של 2015,
  ורישום חשבונאי של שווי הוגן נגזרים, הביאו להקטנת הרווח הנקי ברבעון ב-128 מיליון ₪

מידע מפורט​

         

גילויים פיקוחיים נוספים שנדרשים לפי נדבך 3 של באזל: 


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים