מידע כספי לרבעון הראשון 2017

המשך הצמיחה וההתרחבות בפעילות הבנק באות לביטוי באופן מובהק, בהתפתחות סעיפי המאזן העיקריים.
י"ט באייר, תשע"ז, 15 במאי, 2017

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 321 מיליון ₪

לעומת 288 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 11.5%

 

ההון העצמי: למעלה מ-13 מיליארד ₪

לעומת כ-12.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה ב-2016

 

התשואה על ההון העצמי: 10.4%

לעומת 10.0% ברבעון המקביל ו-10.2% ב-2016 כולה

על רקע הגידול בהון העצמי כאמור לעיל

 

הכנסות המימון (מריבית ושאינן מריבית): 1,026 מיליון ₪

לעומת 827 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

עליה של 24.1%

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 1,047 מיליון ₪

לעומת 922 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2016

גידול של 13.6%

 

יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.12%

בהשוואה ל-9.65% בסוף הרבעון המקביל אשתקד

 

יחס היעילות Cost Income Ratio: 59.0%

 

ע"פ התוכנית האסטרטגית, יחלק הבנק, לראשונה, דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי ברבעון הראשון – 96.3 מיליון ₪​


מידע מפורט​לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים