מידע כספי לרבעון השני 2015

ההון העצמי של מזרחי טפחות ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-3.11 מיליארד ₪ - גידול של % 1.10 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ב' באלול, תשע"ה, 17 באוגוסט, 2015

הרווח הנקי ברבעון השני של השנה: 330 מיליון ₪
לעומת 307 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 7.5%
 
 
התשואה על ההון העצמי: 12.4%
 
 
סך כל הכנסות המימון ברבעון השני: 1,037 מיליון ₪
לעומת 921 מיליון ₪ ברבעון השני של 2014
גידול של 12.6%
 
 
ההכנסות מעמלות ברבעון השני: 365 מיליון ₪
לעומת 338 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 8.0%
 
 
יחס היעילות COST-INCOME RATIO: 58.4%
 
 
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון בתום הרבעון: 9.3%
 
 
יחולק דיבידנד של 49.5 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השני

מידע מפורט​​


גילויים פיקוחיים נוספים שנדרשים לפי נדבך 3 של באזל:

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים