מידע כספי לרבעון השני 2016

כמו ברבעונים הקודמים, גם ברבעון השני של 2016 נמשכה מגמת ההתרחבות בבסיס ההון של הבנק.
ו' באב, תשע"ו, 10 באוגוסט, 2016

הרווח הנקי ברבעון השני של השנה: 340 מיליון ₪
לעומת 330 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 3.0%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 11.6%
הכנסות המימון מפעילות שוטפת ברבעון השני: 959 מיליון ₪
לעומת 848 מיליון ₪ ברבעון השני של 2015
גידול של 13.1%

האשראי לציבור
לסוף הרבעון: כ-165.5 מיליארד ₪ 
גידול של 8.7% בהשוואה ל-30.6.2015
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: כ-169.6 מיליארד ₪ 
גידול של 10.3% בהשוואה ל-30.6.2015
יחס היעילות לרבעון השני  57.8%COST-INCOME RATIO

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון בתום הרבעון: 9.72%
יחולק דיבידנד של 51 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השני

מידע מפורט​​

גילויים פיקוחיים נוספיםלצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים