מידע כספי לרבעון השני 2017

כמו ברבעונים הקודמים, גם ברבעון השני של 2017 נמשכה מגמת ההתרחבות בבסיס ההון של הבנק.
ז' באלול, תשע"ז, 29 באוגוסט, 2017

הרווח הנקי ברבעון השני: 400 מיליון ₪

לעומת 340 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 17.6%


התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 12.7%


הכנסות המימון מפעילות שוטפת: 1,071 מיליון ₪

לעומת 946 מיליון ₪ ברבעון השני של 2016

גידול של 13.2%

האשראי לציבור לסוף הרבעון: כ-177.1 מיליארד ₪

גידול של 7.0% בהשוואה ל-30.6.2016


פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: כ-180.7 מיליארד ₪

גידול של 6.5% בהשוואה ל-30.6.2016

 

יחס היעילות לרבעון השני : 56.3%

 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון בתום הרבעון: 10.15%


יחולק דיבידנד של 120 מיליון ₪
בגין רווחי הרבעון השני


מידע מפורט​לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים