מידע כספי לרבעון השלישי 2020

ז' בכסלו, תשפ"א, 23 בנובמבר, 2020

התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי של 2020: 9.5%
התשואה על ההון העצמי ב- 9 החודשים הראשונים: 9.0%

הכנסות המימון ברבעון השלישי: 1,518 מיליון ₪
לעומת 1,361 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב- 2019
גידול של 11.5%


סך ההכנסות ברבעון השלישי: 1,925 מיליון ₪
בהשוואה ל- 1,761 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 9.3%

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 387 מיליון ₪
לעומת 422 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2019
קיטון של 8.3%

הרווח הנקי ב- 9 החודשים הראשונים: 1,104 מיליון ₪
בהשוואה ל- 1,402 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
ירידה של 21.3%

יחס היעילות (Income Ratio-Cost):
ברבעון השלישי של 2020 : 50.8%
ב- 9 החודשים הראשונים של השנה: 52.0%

 


מידע מפורט​

הו​דעה לעיתונות
דו"ח רבעוני לציבור​ (PDF)​​
דו"ח כספי בפורמט אקסל (XLS)
דו"ח כספי רבעוני
(XBLR)
​​​דו"ח ת​מציתי של הדירקטוריון וההנהלה (PDF)​​
​​תמצית דו"חות כספיים​ (PDF)​​
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי (PDF)​​
חוות דעת רואה חשבון מבקר (PDF)​​
​​ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים (PDF)​​
דוח סיכונים (PDF)​​
מצגת אנליסטים (PDF)
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי
 | 30.09.20 (PDF)​
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי | 24.12.20 (PDF)​


ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


מידע מפורט - קבצים נגישים

דו"ח רבעוני לציבור (PDF)
דו"ח כספי בפורמט אקסל (XLS)
דו"ח תמציתי של הדירקטוריון וההנהלה (PDF)
תמצית דו"חות כספיים (PDF)
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי (PDF)​​
חוות דעת רואה חשבון מבקר (PDF)​​
​​ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים (PDF)​​
דוח סיכונים (PDF)​​
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי | 30.09.20 (PDF)​
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי | 24.12.20 (PDF)​
מצגת אנליסטים (PDF)

 

 

לדיווחים והודעות קודמים