מידע כספי לרבעון השלישי 2013

בסוף הרבעון השלישי של 2013 הגיע האשראי לציבור בבנק לכ-136.7 מיליארד ₪, עליה של 8% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
ט"ו בכסלו, תשע"ד, 18 בנובמבר, 2013

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 301 מיליון ₪
לעומת 260 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 15.8%
   
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 13.3%
  
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים*: 826 מיליון ₪
לעומת 806 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 2.5%
 
הכנסות מימון (מריבית ושלא מריבית) ברבעון השלישי: 915 מיליון ₪
גידול של כ-14.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 
ההון העצמי: 9.6 מיליארד ₪
גידול של כ-12.5% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2012
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 8.84%
 
 
* לאחר הפרשה חד-פעמית של 191 מיליון ₪, כתוצאה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור

 

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227  


מידע מפורט 

 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט​.​

לדיווחים והודעות קודמים