מידע כספי לשנת 2013

מזרחי-טפחות רשם גם בשנת 2013 צמיחה בכל סעיפי המאזן
ח' באדר ב, תשע"ד, 10 במרץ, 2014

בשנת 2013 בוצעה הפרשה חד-פעמית להפסדי אשראי בסך 191 מיליון ₪, כתוצאה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור.
הפרשה זו הקטינה את הרווח הנקי השנתי של הבנק ב-122 מיליון ₪. 
 
הרווח הנקי ב-2013 (בנטרול הפרשה חד-פעמית): 1,200 מיליון ₪
לעומת 1,076 מיליון ₪ בשנת 2012
גידול של 11.5%
  
התשואה להון (בנטרול ההפרשה): 12.8%
 
הרווח הנקי המדווח בשנת 2013: 1,078 מיליון ₪
לעומת 1,076 מיליון ₪ ב-2012
גידול של 0.2%
 
התשואה על ההון העצמי: 11.5%
 
יחס הון רובד 1 ב-31.12.2013: 9.01%
לעומת 8.55% בסוף 2012
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 3,304 מיליון ₪
גידול של 7.1% בהשוואה לשנה שעברה
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227  
 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים