מידע כספי לשנת 2014

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2014 צמיחה בכל סעיפי המאזן.
י"ט באדר, תשע"ה, 10 במרץ, 2015

הרווח הנקי בשנת 2014: 1,083 מיליון ₪
לעומת 1,078 מיליון ₪ בשנת 2013
 
ההון העצמי: 10,987 מיליון ₪
לעומת 9,852 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 11.5%
 
התשואה להון בשנת 2014: 10.4%
על רקע הגידול בהון העצמי כאמור
לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 3,309 מיליון ₪
לעומת 3,129 מיליון ₪ בשנת 2013
עליה של 5.8%
 
הכנסות המימון ברבעון הרביעי: 889 מיליון ₪
לעומת 807 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 10.2%
 
יחס הון רובד 1 (במונחי באזל 3) בסוף 2014: 9.12%
לעומת 9.01% בסוף שנת 2013


מידע מפורט​ 


 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים