מידע כספי לשנת 2015

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2015 צמיחה בכל סעיפי המאזן.
ט"ז באדר, תשע"ו, 25 בפברואר, 2016

הרווח הנקי בשנת 2015: 1,134 מיליון ₪ 

לעומת 1,092 מיליון ₪ בשנת 2014
ההון העצמי: 11,847 מיליון ₪ 
לעומת 10,797 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

גידול של 9.7% 
התשואה להון בשנת 2015: 10.0%
על רקע הגידול בהון העצמי כאמור
לעומת תשואה להון של 10.6% ב-2014
הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 3,809 מיליון ₪
לעומת 3,462 מיליון ₪ בשנת 2014
עליה של 10.0% ​

האשראי לציבור נכון לסוף 2015: 159,204 מיליון ₪
לעומת 147,569 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 7.9%
יחס הון רובד 1 בסוף שנת 2015: 9.50%
יחולק דיבידנד של 36 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי


מידע מפורט​ 


 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים