מידע כספי לשנת 2016

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2016 צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים. בשנת 2016 נקט מזרחי-טפחות גישה פרו-אקטיבית בניהול ההון שלו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הגופים המוסדיים.
כ"ג באדר, תשע"ז, 21 במרץ, 2017

הרווח הנקי בשנת 2017: 1,347 מיליון ₪

לעומת 1,266 מיליון ₪ בשנת 2016

גידול של 6.4%

 

הרווח הנקי בשנת 2016: 1,266 מיליון ₪

לעומת 1,134 מיליון ₪ בשנת 2015

גידול של 11.6%

 

ההון העצמי: 12,714 מיליון ₪

לעומת 11,847 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

גידול של 7.3%

  

יחס הון עצמי רובד 1 בסוף שנת 2016: 10.1%

בהשוואה ל-9.5% בסוף השנה הקודמת 

 

התשואה להון בשנת 2016: 10.2%

על רקע הגידול בהון העצמי כאמור

לעומת תשואה להון של 10.0% ב-2015

  

הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 3,876 מיליון ₪

לעומת 3,510 מיליון ₪ בשנת 2015

עליה של 10.4% 

 

יחס יעילותCost-Income Ratio) ): 58.5%

לעומת 59.8% בשנה הקודמת

  

יחולק דיבידנד של 39.8 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי​מידע מפורט​ 

 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים