מידע כספי לשנת 2019

הרווח הנקי של מזרחי-טפחות בשנת 2019 עמד על 1,842 מיליון ₪ וברבעון הרביעי של השנה: 440 מיליון ₪. התשואה להון בשנת 2019: 11.9% וברבעון הרביעי: 11.5%.
ל' בשבט, תש"פ, 25 בפברואר, 2020

הרווח הנקי בשנת 2019: 1,842 מיליון ₪ לעומת 1,206 מיליון ₪ בשנת 2018*, גידול של 52.7%.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה: 440 מיליון ₪ לעומת 202 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2018*, עליה של 117.8%

התשואה להון בשנת 2019: 11.9% לעומת תשואה להון של 8.5% בשנת 2018**

התשואה להון ברבעון הרביעי של 2019: 11.5% לעומת תשואה להון של 5.7% ברבעון המקביל**

 יחס היעילות (Cost Income Ratio) ב-2019: 54.6%

יחולק דיבידנד של 176 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי.

 

* ללא השלכות החקירה האמריקאית הסתכם הרווח הנקי בשנת 2018 ב-1,647 מיליון ₪ וברבעון הרביעי של אותה שנה ב-378 מיליון ₪.

** ללא חריגים כנ"ל, עמדה התשואה להון בשנת 2018 על 11.6% וברבעון הרביעי על 10.7%.


מידע מפורט​ ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

מידע מפורט​ - קבצים נגישים


גילויים פיקוחיים נוספים

לדיווחים והודעות קודמים