מידע כספי לשנת 2023

הרווח הנקי בשנת 2023: 4,910 מיליון ₪. התשואה על ההון ב-2023: 19.1%
ב' באדר ב, תשפ"ד, 12 במרץ, 2024

הרווח הנקי בשנת 2023: 4,910 מיליון ₪
לעומת 4,472 מיליון ₪ בשנת 2022
גידול של 9.8%


התשואה על ההון ב-2023: 19.1%
בהשוואה ל-20.1% בשנת 2022*


יחס היעילות (Cost Income Ratio): 37.7%
לעומת יחס יעילות של 45.2% ב-2022*


הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 11,679 מיליון ₪
בהשוואה ל-9,455 מיליון ₪ בשנת 2022
עלייה של 23.5%


יחולק דיבידנד של 209.4 מיליון ₪
20% מרווחי הרבעון הרביעי של 2023


סך הדיבידנד בגין רווחי 2023: כ-1,274 מיליון ₪

 

* בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים - התשואה להון ב-2022: 19.0%; יחס היעילות: 46.4%


מידע מפורט​ 


גילויים פיקוחיים נוספים

 

לדיווחים והודעות קודמים